Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מרקוס 3:1-35

1ישוע חזר לבית־הכנסת בכפר־נחום וראה שם איש שידו משותקת. 2מאחר שהיום היה שבת, רצו מתנגדיו של ישוע לראות אם ירפא את האיש. הם החליטו שאם ישוע ירפא את האיש, יאסרו אותו.

3ישוע אמר לבעל היד המשותקת: ”בוא ועמוד לפני כולם.“ 4לאחר מכן הוא פנה אל הזוממים נגדו ושאל: ”על־פי התורה האם עלינו לעשות בשבת מעשים טובים, או מעשים רעים? האם עלינו להציל נפשות בשבת, או לאבד אותן?“ לא הייתה תשובה בפיהם. 5ישוע הביט בהם בכעס וצער, בגלל לב האבן שלהם, ואז פקד על האיש החולה: ”הושט את ידך.“ האיש הושיט את ידו והיא נרפאה כליל.

6הפרושים מיהרו להתייעץ עם אנשי הורדוס כיצד להיפטר מישוע.

7‏-8ישוע ותלמידיו עזבו את בית־הכנסת והלכו לשפת הים. הקהל הרב שהלך אחריהם בא כמעט מכל קצות הארץ: מהגליל, מיהודה, מירושלים, מאדום, מעבר הירדן ואפילו מאזור צור וצידון. כל האנשים האלה הלכו אחרי ישוע מפני ששמעו על הנסים והנפלאות שחולל, וכמובן שרצו לראות אותו במו עיניהם.

9ישוע ביקש מתלמידיו להכין לו סירה, כדי שאם ינסה הקהל להידחק אליו ויאלץ אותו להיכנס למים, יוכל לעלות על הסירה. 10באותו יום הוא ריפא חולים רבים מאוד, וכתוצאה מכך הלכו והתרבו החולים שנהרו אליו מכל עבר, וכל אחד ניסה לגעת בו כדי להירפא.

11כאשר נגעו אנשים אחוזי־שדים בישוע, הם נפלו לפניו וצעקו: ”אתה הוא בן־האלוהים!“ 12אולם ישוע ציווה עליהם לשתוק ולא לגלות את זהותו. 13ישוע עלה על אחד ההרים והזמין אליו אנשים מסוימים מבין הקהל. 14‏-15הוא בחר שנים־עשר איש שיהיו מלוויו הקבועים ושילכו ללמד את העם, ונתן להם סמכות לרפא חולים ולגרש שדים.

16‏-19אלה שמות השנים־עשר שישוע בחר:

שמעון כֵּיפָא (שישוע כינה אותו ”פטרוס“),

יעקב ויוחנן בני־זבדי (שישוע כינה ”בני־רעם“),

‎אַנְדְּרֵי,

פיליפוס,

בר־תלמי,

מתי,

תומא,

יעקב בן־חלפי,

תדי,

שמעון (מחבורת הקנאים)

ויהודה איש קריות (אשר מאוחר יותר הסגיר את ישוע).

20כאשר חזר ישוע לבית מארחיו, שוב המתין לו קהל שמילא את כל הבית, כך שישוע ותלמידיו לא יכלו להפסיק ולאכול. 21כשנודע לבני משפחתו על כך, הם באו לקחתו לביתם. ”הוא יצא מדעתו!“ קראו. 22מורי הלכה מירושלים באו לשם ואמרו: ”אתם יודעים מדוע הוא יכול לגרש שדים? מפני שבעל־זבול, שר השדים, שוכן בתוכו!“

23ישוע קיבץ אותם סביבו ודיבר אליהם במשלים. ”כיצד יכול השטן לגרש את השטן?“ שאל. 24ממלכה מפולגת לא תחזיק מעמד ותתמוטט. 25משפחה שיש בה חילוקי דעות ופילוגים – תיהרס. 26אם השטן נלחם נגד עצמו, מה יוכל להשיג? 27איש אינו יכול לשדוד את מלכות השטן לפני שיכבול אותו תחילה. לאחר שיכבול את השטן, יוכל לשדוד את רכושו.

28”אני מזהיר אתכם,“ המשיך ישוע, ”כל החטאים וגידופים ייסלחו לבני אדם. 29רק חטא אחד לעולם לא ייסלח – גידוף רוח הקודש.“

30ישוע מצא לנכון להזהיר אותם, שכן טענו שהוא חולל נסים בכוחו של השטן (במקום שיודו שהוא חולל נסים בכוחו של רוח הקודש).

31‏-32בינתיים באו אמו ואחיו של ישוע אל הבית שבו לימד. הם שלחו מישהו לקרוא לישוע החוצה, כי רצו לדבר איתו. ”אמך ואחיך מחכים לך בחוץ; הם רוצים לדבר אתך“, אמר לו מישהו.

33”מי היא אמי?“ ”מי הם אחי?“ קרא ישוע. 34הוא הביט באנשים סביבו והכריז: ”הנה אמי ואחי! 35כל השומע בקול אלוהים הוא אחי, אחותי ואמי.“

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Марк 3:1-35

Исцеление в субботу человека с больной рукой

(Мат. 12:9-14; Лк. 6:6-11)

1Исо снова зашёл в молитвенный дом иудеев. Там был человек с иссохшей рукой. 2Недоброжелатели Исо внимательно наблюдали за Ним, не будет ли Он исцелять этого человека в субботу, потому что искали повод обвинить Его. 3Исо сказал человеку с иссохшей рукой:

– Встань посередине.

4Затем Он спросил их:

– Что позволительно делать в субботу: добро или зло? Спасать жизнь или убивать?

Они молчали. 5Тогда Исо, обведя их гневным взглядом и скорбя о чёрствости их сердец, сказал больному:

– Протяни руку.

Тот протянул, и его рука стала совершенно здоровой.

6Выйдя из молитвенного дома, блюстители Закона немедленно начали совещаться со сторонниками правителя Ирода3:6 Это Ирод Антипа, сын Ирода Великого от сомарянки Малфаки. Он правил Галилеей и Переей с 4 г. до н. э. по 39 г. н. э. о том, как им убить Исо.

За Исо Масехом следует множество народа

(Мат. 4:23-25; 12:15-16; Лк. 6:17-19)

7А Исо пошёл с учениками к озеру. За ними следовало великое множество народа из Галилеи, Иудеи, 8Иерусалима, Идумеи, из-за реки Иордан, из окрестностей Тира и Сидона. Эти люди шли к Исо, потому что слышали о делах, которые Он совершал. 9Исо велел ученикам приготовить лодку, чтобы не теснили Его, потому что толпа была весьма многочисленна. 10Он исцелил многих людей, и поэтому все больные проталкивались вперёд, чтобы прикоснуться к Нему. 11А те, в ком были нечистые духи, когда видели Его, падали перед Ним и кричали:

– Ты – Сын Всевышнего (Царственный Спаситель)!

12Но Исо строго запрещал им разглашать о том, кто Он.

Избрание двенадцати посланников Масеха

(Мат. 10:2-4; Лк. 6:14-16; Деян. 1:13)

13Однажды Исо поднялся на гору и позвал к Себе тех, кого Сам пожелал. Они пришли к Нему, 14и из них Он избрал двенадцать человек (которых назвал Своими посланниками), чтобы они всегда были с Ним и чтобы Он мог посылать их возвещать Радостную Весть. 15Он также наделил их властью изгонять демонов. 16Итак, Исо назначил двенадцать человек: Шимона (которому Он дал имя Петрус), 17Якуба, сына Завдая, и Иохана, брата Якуба (их Он называл «Бней-регеш», что значит «сыны грома»), 18Андера, Филиппа, Варфоломея, Матто, Фому, Якуба (сына Алфея), Фаддея, Шимона Кананита3:18 Кананит – то же, что и зилот (см. Лк. 6:15), т. е. «ревнитель» – член крайней религиозно-политической группировки, выступавшей против римской оккупации Исроила. 19и Иуду Искариота (который впоследствии и предал Его).

Исо Масех изгоняет демонов силой Всевышнего

(Мат. 12:22-29; Лк. 11:14-23; 12:10)

20Однажды, когда Исо вошёл в дом, опять собралась толпа, так что Ему и Его ученикам даже поесть было некогда. 21Услышав об этом, родственники Исо пришли забрать Его, потому что они говорили:

– Он не в Своём уме.

22А учители Таврота, пришедшие из Иерусалима, утверждали:

– Он одержим Баал-Зевулом (сатаной). Он изгоняет демонов силой повелителя демонов.

23Тогда, подозвав их к Себе, Исо стал объяснять им с помощью притч:

– Как сатана может изгонять сатану? 24Если царство разделится на враждующие части, оно не сможет устоять, 25и если дом будет разделён враждой, то этот дом не сможет устоять. 26Если сатана разделился и враждует против самого себя, то он не может устоять, и конец его близок. 27Ведь никто не может войти в дом сильного человека и разграбить его добро, если сначала не свяжет его, – только тогда можно будет ограбить его дом. 28Говорю вам истину: все грехи и любое кощунство будут прощены людям, 29но кощунство над Святым Духом не простится никогда, вина за этот грех остаётся на человеке навсегда.

30Он сказал это потому, что они говорили, будто в Нём нечистый дух.

Исо Масех говорит о Своей истинной семье

(Мат. 12:46-50; Лк. 8:19-21)

31Пришли Его мать и братья и, стоя снаружи, попросили позвать Его. 32Вокруг Исо было много людей, и Ему передали:

– Твоя мать и Твои братья стоят снаружи и спрашивают Тебя.

33– Кто Мне мать и кто Мне братья? – спросил их в ответ Исо.

34Он обвёл взглядом сидящих вокруг Него людей и сказал:

– Вот Моя мать и Мои братья. 35Кто исполняет волю Всевышнего, тот Мне и брат, и сестра, и мать.