Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מרקוס 13:1-37

1כשיצא ישוע מבית־המקדש באותו יום, אחד מתלמידיו העיר: ”רבי, ראה אילו מבנים יפים ואיזו עבודת אבנים נפלאה!“

2”הבט היטב,“ ענה לו ישוע, ”כי כול הבנינים הגדולים האלה ייהרסו; אף אבן לא תישאר במקומה.“

3‏-4ישוע ישב על הר הזיתים, מול בית־המקדש, ופטרוס, יעקב ויוחנן ואַנְדְּרֵי שנשארו איתו שאלו: ”מתי יקרה הדבר? האם נקבל אזהרה מראש?“

5ישוע הסביר להם בהרחבה את העומד להתרחש: ”אל תתנו לאיש לרמות אתכם! 6אנשים רבים יבואו ויטענו: ’אני הוא המשיח‘, ויוליכו שולל אנשים רבים. 7במקומות שונים תפרוצנה מלחמות, אך אין זה עדיין הסוף.

8”מדינות וממלכות תילחמנה זו בזו, ובמקומות רבים יהיו רעידות אדמה ורעב. אלה יציינו רק את ראשית הצרות והסבל העתידים לבוא. 9אולם כשיתחילו דברים אלה להתרחש, היזהרו! כי צפויה לכם סכנה גדולה. אויביכם יגררו אתכם בכוח לבתי המשפט, יכו אתכם בבתי־הכנסת, ויאשימו אתכם לפני השלטונות על היותכם תלמידי. אולם זו תהיה לכם הזדמנות לספר להם על הבשורה. 10אך צריך שקודם הבשורה תוכרז לכל הגויים. 11כאשר יאסרו אתכם ויעמידו אתכם למשפט, אל תדאגו לעדותכם או להגנתכם מה להגיד, כי מה שיינתן לכם באותה שעה, את זה תגידו; כי לא אתם תדברו, אלא רוח הקודש ידבר בפיכם.

12”אח יבגוד באחיו ויסגירו למוות; אבות ימסרו את בניהם למוות; 13ילדים יקומו נגד הוריהם וייגרמו למותם. כולם ישנאו אתכם משום שאתם שייכים לי, אולם כל מי שיחזיק מעמד עד הסוף – ייוושע!

14”כאשר תראו את חילול הקודש בבית־המקדש שעליו דיבר דניאל, (הקורא – שים לב!) על כל תושבי יהודה לברוח להרים. 15‏-16אם אתה נמצא על גג ביתך – אל תיכנס הביתה; אם אתה בשדה – אל תחזור הביתה לקחת מעיל או כסף, כי אין זמן.

17”אוי לנשים ההרות ולמניקות באותם ימים! 18התפללו שכל זה לא יקרה בחורף, 19כי תקופה זאת תהיה איומה ונוראה; דבר כזה לא קרה מאז בריאת העולם, וגם לא יקרה אחר כך. 20אם האדון לא יקצר את הימים הנוראים האלה – איש לא יינצל. אבל הוא אכן יקצר את הסבל למען עמו הנבחר.

21”אם מישהו יאמר לכם באותם ימים: ’ראיתי את המשיח במקום פלוני!‘ או ’המשיח נמצא בכפר הסמוך!‘ אל תאמינו לו, 22כי משיחי־שקר ונביאי־שקר יקומו ויחוללו נסים ונפלאות אשר יתעו את האנשים, ואם יוכלו, הם יתעו אפילו את הנבחרים. 23ראו הוזהרתם!

24”לאחר הצרות של אותם ימים תחשך השמש, הירח ישחיר, 25הכוכבים יפלו מהשמים וכוחות השמים יתמוטטו.

26”ואז יראו אנשי הארץ את בן־האדם בא בעננים, בגבורה רבה ובכבוד. 27ואז הוא ישלח את מלאכיו, ויאסף את בחיריו מכל קצוות תבל. 28עץ התאנה ישמש לכם כדוגמה: כאשר הענפים מלבלבים והעלים ירוקים, אתם יודעים שהקיץ קרב. 29כאשר כל מה שסיפרתי לכם יתחיל להתרחש, דעו לכם שזה קרוב, שאני עומד בפתח.

30”אני אומר לכם: כל הדברים האלה יתרחשו לפני שיחלוף הדור הזה. 31השמים והארץ יחלפו, אבל דברי לא יחלפו.

32”איש אינו יודע את היום והשעה של התרחשויות אלה; המלאכים בשמים אינם יודעים זאת, ואפילו אני עצמי איני יודע את המועד המדויק. רק אבי שבשמים יודע זאת. 33עמדו על המשמר והיו מוכנים, מפני שאינכם יודעים מתי כל זה יתרחש.

34”משל דומה לזה הוא של אדם היוצא למסע בחו״ל. הוא משאיר עבודה לשכיריו לתקופת העדרו, ומצווה על השוער לעמוד על המשמר לקראת שובו בכל רגע. 35‏-37היו מוכנים! הלא אינכם יודעים מתי ישוב בעל הבית: בבוקר, בערב, מוקדם או מאוחר, פן יבוא וימצא אתכם ישנים. אני אומר שוב לכולכם: עמדו על המשמר!“

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Marcos 13:1-37

Cai pacha tucurinapajca jatun llaquicunami tiyanga.

(Mat 24:1-44; Luc 21:5-36; 17:22-24)

1Diospaj huasimanta Jesús llujshicujpimi, Paipaj yachacujcunamanta shujca:

—Yachachij, cai sumaj jatun rumicunata, sumaj jatun huasicunata ricuiari— nirca.

2Chashna nijpimi Jesusca:

—¿Cai jatun huasicunata ricushpachu mancharingui? Caica, shuj rumillapish mana pircashca saquiringachu, pʼichajtami urmachingacuna— nirca.

3Chai qʼuipaca, Diospaj huasi chʼimbapurapi caj Olivos yuracuna tiyan urcumanmi rircacuna. Chaipi Jesús tiyacujpimi Pedro, Jacobo, Juan, Andrespish Paillata cashna tapurcacuna:

4—¿Ima punllataj Can huillashcacunaca pajtangari? Shinallataj, ¿ima señalta ricushpataj, chaicuna ña pajtacujtaca yachashun, parlaiari?— nircacunami.

5Chashna nijpimi Jesusca, cashna nishpa yachachi callarirca:

—Cancunata pi ama crichichun, yuyaipi puringuichij. 6Achcacunami Ñuca shutipi shamushpa: “Ñucami Cristo cani” nishpa, achcacunata umangacuna. 7Jatun macanacuicuna tiyajtapish, ‘Macanacuicuna tiyagrin’ nijta uyashpapish, ama mancharinguichijchu. Chashna jatun llaquicunaca, tiyanallatajmi. Chaicuna tiyajpipish cai pachaca manaraj tucuringachu. 8Llajtacunapurami macanacungacuna. Shinallataj jatun mandajcunapurapish macanacungacunami. Allpa chujchuicunapish, yaricaipish, caparinacuipishmi achca llajtacunapi tiyanga. Cai tucui llaquicunaca, shamuna jatun llaquipaj callari nanaicunallami canga.

9Ashtahuanpish cancunaca, yuyaipi alli puringuichij. Cancunataca, tandanacushca mandajcunapajman pushangacunami. Tandanacuna huasicunapipish macangacunami. Ñucata caticushcamantami llajtata mandajcunapajman, jatun mandajcunapajmanpish pushangacuna. Chaipimi, paicunaman Ñucamanta huillai tucunguichij. 10Cai alli huillaitaca, tucui llajtacunapimi utca huillanataj can. 11Mandajcunapajman cancunata pushajpipish, ‘¿Imatataj rimashun?’ nishpa, ama manchanguichijchu. Ama chai yuyailla canguichijchu. Cancuna rimana tucujpica, Diosmi rimana yuyaita cunga, chaita rimanguichijllami. Mana cancunachu rimanguichij, jucha illaj Espiritumari rimana yuyaita cunga. 12Huauquillatajmi, huauquita huañuchichun japichinga. Yayapish churitami japichinga. Huahuacunallataj jatarishpami, yaya mamata huañuchichingacuna. 13Ñucata caticushcamantami, cancunataca tucuicuna pʼiñanga. Shina cajpipish, tucuringacama ima llaquicunatapish apajtaca, Dios quishpichingami. 14Millaita ruraj runa ricurishpaca, Dios ima nishcata huillaj Daniel nishca shinallatajmi, manapish pai tiyanapi tiyaringa. Chaita ricushpaca, Judeapi cajcunaca urcucunapi miticugrichun, (pipish cai quillcata ricujca yuyaita japichun). 15Huasi jahuapi cashpaca, ama huasi ucuman uriyachun, imallatapish apasha nishpa, ama huasi ucuman tigrashpa yaicuchun. 16Shinallataj chagrapi cajcunaca, churanata apangapajllapish ama tigrachun. 17Chai punllacunapica, chichu huarmicunapish, chuchucuj huahuayujcunapish, ¡ai, imachari tucunga! 18Cancuna miticuna punllaca, amalla chiri punllacuna cachun Diosta mañaichij. 19Chai punllacunaca, jatun llaquimi canga. Callaripi Dios tucuita rurashcamantapacha cunancamaca, chashna jatun llaquica manaraj tiyashcachu. Cutinpish manataj tiyangachu. 20Chai llaqui punllacunata, Dios mana tucuchijpica, pipish mana quishpirinmanchu. Ashtahuanpish Paica, Pai agllashcacunata cʼuyashcallamantami, chai llaqui punllacunataca, ashallata rurarca. 21Chai punllacunapica, pipish: “¡Riquichij, caipimari, chaipimari Quishpichij Cristoca!” ningami. Shina nijpipish amataj cringuichijchu. 22‘Ñucami Cristo cani’ nishpa llullajcunapish, ‘Dios ima nishcata huillajcunami canchij’ nishpa llullajcunapish, achcacunami jataringa. Paicunaca, crichingapajca ima señalcunatapish, ima mancharinacunatapish rurashpa ricuchingacunami. Dios agllashcacunatapish, chaicunahuan crichi tucushpaca, crichingallacunami. 23Ashtahuanpish cancunaca, chaparacunguichij. Ñucaca ñaupamanmi, tucui caicunata huillani. 24Ña chai jatun llaqui punllacuna qʼuipaca, intica amsayangami, lunapish mana achijyachingachu. 25Luźerocunapish jahuamanta urmangami, jahuapi imalla tiyajcunapish chujchungami. 26Chashna tucujpimi, Runa Aichayuj Ñucataca, tucuita mandangapaj pʼuyupi sumaj achij nicuj shamucujta ricunguichij. 27Chashna shamushpaca, Ñuca angelcunatami cachasha. Paicunami Ñuca agllashcacunataca, tucui cai pacha llajtacunamanta tucuicunata tandachinga.

28Higo yurahuan chʼimbapurashpa yuyaita japichigari: Paipaj maquicuna llulluyashpa, pʼangacuna huiñashpa jundarijpica, ‘Ñami usya punllacuna chayamucun’ ninguichijmi. 29Chashnallataj cai Ñuca huillashcacuna pajtamucujta ricushpaca, Ñuca shamuna ña pungullapi cashcata yachanguichij. 30Ñuca huillashcacuna tucui pajtangacamaca, cai runacunaca manaraj huañungacunachu, chaica chashnatajmi. 31Jahua pachapish, cai pachapish chingaringami. Ashtahuanpish Ñuca shimicunaca, huiñaipajmi.

32Ima punlla ima horas, Ñuca tigramunatatajca pi mana yachanchu. Jahua pacha angelcunapish mana yachanchu. Ñucapish, Diospaj Churi cashcahuan, chaitaca mana yachanichu, Yayallami yachan. 33Cancunaca ima punlla Ñuca shamunata mana yachashcamanta chaparacuichij, shuyaracuichij, mañaracuichij. 34Shuj runa caru llajtaman rishpaca, paipaj servijcunamanca chʼican, chʼican ruranacunata mandashpami saquin. Huasipipish cuidaj runatami “Ricurangui” nishpa saquin. 35Cancunata chai huasipi saquishca shina, huasiyuj ima horas shamunataca mana yachanguichijchu. Huasiyujca tutayamuitachari, chaupi tutatachari, gallo cantaitachari, pacaricuitachari shamunga, chaparacunguichijlla. 36Cungaimanta shamushpaca, ñataj dormicujtaraj japinman. 37Cancunaman nishcataca, tucuicunamanmi chashnallataj nini. ¡Chaparacuichij!— nircami.