Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי לוקס 3:1‏-38

1‏-2בשנה החמש־עשרה למלכותו של הקיסר טיבריוס, דיבר ה׳ אל יוחנן בן־זכריה שהתגורר במדבר. (באותה שנה היה פונטיוס פילטוס מושל יהודה; הורדוס – מושל הגליל; פיליפוס אחיו – מושל מדינות יטור וטרכונה; לוסניס – מושל אבילין; חנן וקייפא היו הכוהנים הגדולים). 3יוחנן החל לבקר בכל הערים והכפרים באזור הירדן וקרא לאנשים להיטבל במים, כדי להראות שהם מתחרטים על מעשיהם הרעים ובוחרים להאמין באלוהים, על־מנת שיסלח לחטאיהם.

4יוחנן קיים את דברי ישעיהו הנביא:3‏.4 ג 4 ישעיהו מ 3‏-5

”קול קורא במדבר

פנו דרך ה׳, ישרו מסילותיו.

5כל גיא יינשא,

וכל הר וגבעה ישפלו.

והיה העקב למישור והרכסים לבקעה,

6וראו כל בשר את ישועת אלוהים.“

7יוחנן היה אומר לאנשים הרבים שבאו להיטבל על־ידו: ”בני נחשים אתם!“ אמר להם יוחנן. ”מי אמר לכם שתוכלו להימלט מהעונש שה׳ עתיד להביא עליכם? 8לפני שתיטבלו עליכם להוכיח במעשים שאתם באמת מתחרטים על מעשיכם הרעים. אל תחשבו בלבכם: ’אלוהים לא יעניש אותנו כי אנחנו יהודים, בני אברהם‘. הרי אלוהים יכול לעשות מהאבנים האלה בנים לאברהם! 9כבר עכשיו מוכן גרזן המשפט של אלוהים לכרות כל עץ חסר תועלת שאינו נושא פרי. עצים חסרי תועלת ייכרתו ויישרפו!“

10לשמע דברי יוחנן נהג הקהל לשאול אותו: ”מה עלינו לעשות כדי להוכיח שאנו מתחרטים על מעשינו הרעים ומאמינים באלוהים?“

11”מי שיש לו שתי חולצות,“ השיב יוחנן, ”שייתן אחת מהן למי שאין לו אף אחת. מי שיש לו מספיק אוכל – שייתן לרעב.“

12גם גובי מכס, שהיו ידועים בשחיתותם, באו להיטבל ושאלו: ”רבי, כיצד נוכיח את כנות לבנו?“

13”אל תגבו למעלה מהמס הקבוע בחוק“, השיב יוחנן.

14”ומה עלינו לעשות?“ שאלו מספר חיילים.

”אל תסחטו כספים באיומים ובאלימות,“ השיב יוחנן, ”אל תוציאו דיבה על איש, הסתפקו במשכורתכם.“

15מאחר שכל העם ציפה וייחל לבואו של המשיח, תהה כל אחד בלבו אם יוחנן עצמו הוא המשיח. 16יוחנן העמידם על טעותם ואמר: ”אני מטביל אתכם במים, אולם בקרוב יבוא אדם גדול ונעלה ממני – הוא כל כך נעלה עד כי איני ראוי להתיר את שרוכי נעליו – והוא יטביל אתכם ברוח הקודש ובאש. 17הוא גם יפריד בין המוץ לבין גרגירי החיטה – את המוץ ישרוף באש נצחית, ואילו את החיטה ישמור באסם.“ 18יוחנן השתמש באזהרות רבות מסוג זה כדי להוכיח את העם ולהעביר להם את הבשורה.

19אולם כשהוכיח יוחנן את הורדוס (מושל הגליל) על מעשיו הרעים, ובמיוחד על נישואיו האסורים להורודיה – אשת אחיו פיליפוס – 20השליך הורדוס את יוחנן לבית־סוהר, וכך הוסיף על חטאיו.

21יום אחד, לאחר שנטבלו אנשים רבים, נטבל גם ישוע. כאשר התפלל נפתחו השמים 22ורוח הקודש בדמות יונה ירדה ונחה עליו, ומן השמים קרא קול: ”אתה בני אהובי, מקור שמחתי.“

23ישוע היה כבן שלושים שנה כשהחל בפעילותו בציבור. ישוע נחשב לבנו של יוסף.

יוסף היה בנו של עלי;

24עלי היה בנו של מתת;

מתת היה בנו של לוי;

לוי היה בנו של מלכי;

מלכי היה בנו יני;

יני היה בנו של יוסף;

יוסף היה בנו של מתתיה;

25מתתיה היה בנו של אמוץ;

אמוץ היה בנו של נחום;

נחום היה בנו של חסלי;

חסלי היה בנו של נגי;

26נגי היה בנו של מחת;

מחת היה בנו של מתתיה;

מתתיה היה בנו של שמעי;

שמעי היה בנו של יוסף;

יוסף היה בנו של יודה;

27יודה היה בנו של יוחנן;

יוחנן היה בנו של רישא;

רישא היה בנו של זרובבל;

זרובבל היה בנו של שאלתיאל;

שאלתיאל היה בנו של נרי;

28נרי היה בנו של מלכי;

מלכי היה בנו של אדי;

אדי היה בנו של קוסם;

קוסם היה בנו של אלמדם;

אַלְמוֹדָם היה בנו של ער;

29ער היה בנו של ישוע;

ישוע היה בנו של אליעזר;

אליעזר היה בנו של יורים;

יורים היה בנו של מתת;

מתת היה בנו של לוי;

30לוי היה בנו של שמעון;

שמעון היה בנו של יהודה;

יהודה היה בנו של יוסף;

יוסף היה בנו של יונם;

יונם היה בנו של אליקים;

31אליקים היה בנו של מַלְאָה;

מַלְאָה היה בנו של מנא;

מנא היה בנו של מתתה;

מתתה היה בנו של נתן;

נתן היה בנו של דוד;

32דוד היה בנו של ישי;

ישי היה בנו של עובד;

עובד היה בנו של בועז;

בועז היה בנו של שלמון;

שלמון היה בנו של נחשון;

33נחשון היה בנו של עמינדב;

עמינדב היה בנו של ארני;

ארם היה בנו של חצרון;

חצרון היה בנו של פרץ;

פרץ היה בנו של יהודה;

34יהודה היה בנו של יעקב;

יעקב היה בנו של יצחק;

יצחק היה בנו של אברהם;

אברהם היה בנו של תרח;

תרח היה בנו של נחור;

35נחור היה בנו של שרוג;

שרוג היה בנו של רעו;

רעו היה בנו של פלג;

פלג היה בנו של עבר;

עבר היה בנו של שלח;

36שלח היה בנו של קינן;

קינן היה בנו של ארפכשד;

ארפכשד היה בנו של שם;

שם היה בנו של נוח;

נוח היה בנו של לֶמֶךְ;

37לֶמֶךְ היה בנו של מתושלח;

מתושלח היה בנו של חנוך;

חנוך היה בנו של ירד;

ירד היה בנו של מהללאל;

מהללאל היה בנו של קינן;

38קינן היה בנו של אנוש;

אנוש היה בנו של שת;

שת היה בנו של אדם;

אדם היה בנו של אלוהים.

Ang Pulong Sang Dios

Lucas 3:1-38

Ang Pagwali ni Juan nga Manugbautiso

(Mat. 3:1-12; Mar. 1:1-8; Juan 1:19-28)

1-2Pagkaligad sang pila ka tuig, may ginhambal ang Dios kay Juan nga anak ni Zacarias didto sa kamingawan. Natabo ini sang ika-15 nga tuig sang pagdumala ni Tiberius nga Emperador sang Roma. Sa sini man nga tion, si Poncio Pilato ang gobernador sang Judea, kag si Herodes ang pangulo sang Galilea. Si Felipe nga utod ni Herodes ang pangulo sang Iturea kag Traconitis; kag si Lysanias ang pangulo sang Abilene. Si Anas kag si Caifas ang pangulo nga mga pari. 3Tungod sang ginhambal sang Dios kay Juan, nagkadto siya sa tanan nga lugar sa pihak kag pihak sang Suba sang Jordan kag nagwali. Nagsiling siya sa mga tawo, “Hinulsuli kag bayai ninyo ang inyo mga sala, kag magpabautiso kamo, agod patawaron kamo sang Dios.” 4Sa sini nga iya ginahimo natuman ang ginsulat ni Propeta Isaias,

“May magawali sing mabaskog sa kamingawan. Magasiling siya sa mga tawo,

‘Ipreparar ninyo ang alagyan para sa Ginoo.

Tadlunga ang dalan nga iya pagaagyan!

5Ang tagsa ka nalupyakan tampukan,

kag ang tagsa ka bukid tapanon.

Ang mga tiko nga dalan tadlungon,

kag ang mga batsihon nga dalan kay-uhon.

6Dayon makita sang tanan nga tawo kon ano ang himuon sang Dios sa pagluwas sa ila.’ ”3:6 Isa. 40:3-5.

7Madamo sang mga tawo ang nagkadto kay Juan agod magpabautiso. Nagsiling si Juan sa ila, “Kamo nga mga kaliwat sang mga man-og! Sin-o ang nagsiling sa inyo nga makapalagyo kamo sa palaabuton nga kaakig sang Dios? 8Kon matuod nga naghinulsol kamo sa inyo mga sala, pamatud-i ninyo ini sa inyo mga binuhatan. Indi kamo magsiling nga indi kamo pagsilutan tungod kay kamo mga kaliwat ni Abraham. Kay bisan ang mga bato nga ini sarang mahimo sang Dios nga mga anak ni Abraham. 9Tandai ninyo ini: ang wasay handa na sa pagtapas sa puno sang mga kahoy. Ang tagsa ka kahoy nga wala nagapamunga sang maayo nga bunga pagatapson kag ihaboy sa kalayo.”

10Nagpamangkot ang mga tawo kay Juan, “Ti ano ang amon himuon?” 11Nagsabat si Juan, “Kon sin-o sa inyo ang may duha ka panid nga bayo, ihatag ang isa sa wala sing bayo. Kag kon sin-o sa inyo ang may pagkaon, hatagi ang wala.” 12May mga manugsukot sang buhis nga nagkadto man kay Juan agod magpabautiso. Nagsiling sila kay Juan, “Manunudlo, ano ang amon himuon?” 13Nagsabat si Juan, “Kon nagasukot kamo sang buhis, indi kamo magsukot sing sobra sa ginapasukot sa inyo sang gobyerno.” 14May mga soldado man nga nagpamangkot. Siling nila, “Ti, kami iya, ano man ang amon himuon?” Nagsabat si Juan sa ila, “Indi kamo magpamahog ukon magbutang-butang agod makapanguwarta. Magkontento kamo sa inyo suweldo.”

15Pagkabati sang mga tawo sa mga pagpanudlo ni Juan, naghunahuna sila nga basi kon si Juan amo na ang Cristo nga ila ginapaabot. 16Pero nagsiling si Juan sa ila, “Ako nagabautiso sa inyo sa tubig, pero may magaabot nga mas gamhanan pa sang sa akon kag indi gani ako takos nga mangin iya suluguon.3:16 indi gani ako takos nga mangin iya suluguon: sa literal, indi ako takos nga maghubad sang higot sang iya sandalyas. Siya magabautiso sa inyo sa Espiritu Santo kag sa kalayo. 17Pareho siya sa tawo nga nagapahangin sang iya inani agod painon ang tinggas sa upa. Ang tinggas ibutang niya sa bodega, pero ang upa sunugon niya sa kalayo nga indi gid mapatay.”

18Samtang ginawali ni Juan ang Maayong Balita sa mga tawo, madamo pa siya sang mga ginpangtudlo nga nakapalig-on sa ila. 19Pero si Herodes nga pangulo sang Galilea ginsaway ni Juan tungod nga ginhimo niya nga kerida ang iya bayaw nga si Herodias kag tungod sang madamo pa nga kalainan nga iya ginhimo. 20Sang ulihi nagdugang pa gid ang sala ni Herodes, kay ginpapriso niya si Juan.

Ang Pagbautiso kay Jesus

(Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11)

21May adlaw sadto nga pagkatapos nga nabautisohan ni Juan ang mga tawo, si Jesus nagpabautiso man. Sang nagapangamuyo si Jesus, nag-abri ang langit 22kag naghugpa sa iya ang Espiritu Santo sa dagway sang pating. Dayon may tingog nga nabatian halin sa langit nga nagasiling, “Ikaw ang akon hinigugma nga Anak. Nalipay gid ako sa imo.”

Ang mga Katigulangan ni Jesus

(Mat. 1:1-17)

23Mga 30 na ang edad ni Jesus sang nagsugod siya sang iya buluhaton. Sa hunahuna sang mga tawo, anak siya ni Jose nga anak ni Eli. 24Si Eli anak ni Matat. Si Matat anak ni Levi. Si Levi anak ni Melki. Si Melki anak ni Janai. Si Janai anak ni Jose. 25Si Jose anak ni Matatias. Si Matatias anak ni Amos. Si Amos anak ni Nahum. Si Nahum anak ni Esli. Si Esli anak ni Nagai. 26Si Nagai anak ni Maat. Si Maat anak ni Matatias. Si Matatias anak ni Semin. Si Semin anak ni Josec. Si Josec anak ni Joda. 27Si Joda anak ni Joanan. Si Joanan anak ni Resa. Si Resa anak ni Zerubabel. Si Zerubabel anak ni Shealtiel. Si Shealtiel anak ni Neri. 28Si Neri anak ni Melki. Si Melki anak ni Adi. Si Adi anak ni Cosam. Si Cosam anak ni Elmadam. Si Elmadam anak ni Er. 29Si Er anak ni Josue. Si Josue anak ni Eliezer. Si Eliezer anak ni Jorim. Si Jorim anak ni Matat. Si Matat anak ni Levi. 30Si Levi anak ni Simeon. Si Simeon anak ni Juda. Si Juda anak ni Jose. Si Jose anak ni Jonam. Si Jonam anak ni Eliakim. 31Si Eliakim anak ni Melea. Si Melea anak ni Mena. Si Mena anak ni Matata. Si Matata anak ni Natan. Si Natan anak ni David. 32Si David anak ni Jesse. Si Jesse anak ni Obed. Si Obed anak ni Boaz. Si Boaz anak ni Salmon.3:32 Salmon: sa iban nga mga kopya sang Griego, Sala. Si Salmon anak ni Nashon. 33Si Nashon anak ni Aminadab. Si Aminadab anak ni Admin. Si Admin anak ni Arni. Si Arni anak ni Hezron. Si Hezron anak ni Perez. Si Perez anak ni Juda. 34Si Juda anak ni Jacob. Si Jacob anak ni Isaac. Si Isaac anak ni Abraham. Si Abraham anak ni Tera. Si Tera anak ni Nahor. 35Si Nahor anak ni Serug. Si Serug anak ni Reu.3:35 Reu: Amo ini sa Hebreo. Sa Griego, Ragau. Si Reu anak ni Peleg. Si Peleg anak ni Eber. Si Eber anak ni Shela.3:35 Shela: Amo ini sa Hebreo. Sa Griego, Sala. 36Si Shela anak ni Cainan. Si Cainan anak ni Arfaxad. Si Arfaxad anak ni Shem. Si Shem anak ni Noe. Si Noe anak ni Lamec. 37Si Lamec anak ni Metusela. Si Metusela anak ni Enoc. Si Enoc anak ni Jared. Si Jared anak ni Mahalalel. Si Mahalalel anak ni Kenan.3:37 Kenan: Amo ini sa Hebreo. Sa Griego, Cainam. 38Si Kenan anak ni Enosh. Si Enosh anak ni Set. Si Set anak ni Adan. Si Adan anak sang Dios.