Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי יוחנן 15:1-27

1”אני הגפן האמתית ואבי הוא הכורם. 2הוא גוזם את כל הענפים שאינם נושאים פרי, ומטהר את הענפים שנושאים פרי, כדי שישאו יותר פרי. 3אתם כבר מטוהרים על־ידי הדברים שאמרתי לכם. 4עליכם לקשור את חייכם בחיי. אם לא תהיו חלק ממני, לא תוכלו לשאת פרי, כשם שענף גזום אינו מסוגל לשאת פרי מעצמו.

5”כן, אני הגפן ואתם הענפים. מי שמחובר אלי ואני אליו ישא פרי רב, כי בלעדי אינכם מסוגלים לעשות דבר. 6מי שיאנו מחובר אלי ייזרק החוצה כענף יבש וחסר־תועלת שנועד לשריפה. 7אולם אם תקשרו את חייכם בחיי ותשמרו את מצוותי, אתן לכם כל מה שתבקשו ממני, 8ואבי יכובד בעשותכם פרי ובהיותכם תלמידי.

9”אני אוהב אתכם כפי שאבי אוהב אותי; דבקו באהבתי! 10אם תשמרו את מצוותי תעמדו באהבתי, כשם שאני שומר את מצוות אבי ועומד באהבתו. 11אני מספר לכם דברים אלה כדי שתימלאו בשמחתי, וכדי ששמחתכם תהיה מושלמת. 12אני דורש מכם שתאהבו איש את רעהו כשם שאני אוהב אתכם. 13האהבה הגדולה ביותר היא זו של אדם שמקריב את נפשו בעד ידידיו; 14ואם תשמעו בקולי תהיו ידידי. 15לא אקרא לכם יותר ’עבדים‘, כי האדון אינו משתף את עבדיו בסודותיו; עתה הנכם ידידי ואנשי־סודי, כי סיפרתי לכם כל מה שאמר לי אבי.

16”לא אתם בחרתם בי, כי אם אני בחרתי בכם ושלחתי אתכם ללכת ולעשות פרי מבורך ואמתי, כדי שאבי יתן לכם כל מה שתבקשו ממנו בשמי. 17אני מצווה עליכם לאהוב איש את רעהו. 18העולם אמנם שונא אתכם, אולם דעו לכם שהוא שנא אותי לפני ששנא אתכם. 19אילו הייתם שייכים לעולם, היה העולם אוהב אתכם; אולם אינכם שייכים לעולם, כי אני בחרתי להוציא אתכם ממנו, ומשום כך הוא שונא אתכם. 20האם אתם זוכרים מה שאמרתי לכם? ’העבד אינו גדול מאדוניו‘, וכך הם רודפים אתכם משום שרדפו אותי; אילו הקשיבו לי, היו מקשיבים גם לכם. 21האנשים בעולם ירדפו אתכם משום שאתם שייכים לי, ומשום שהם לא מכירים את האלוהים אשר שלח אותי.

22”לולא דיברתי אליהם הם לא היו אשמים, אולם עתה אין להם כל תירוץ להמשיך בחטאיהם. 23כל השונא אותי שונא גם את אבי. 24לולא עשיתי לפניהם את כל הניסים והנפלאות הם גם לא היו אשמים; אולם הם ראו את הניסים והנפלאות, ובכל זאת הם שונאים אותי ואת אבי. 25כך מתקיימים הדברים בתורה שלהם שמתייחסים למשיח: ’שנאת חינם שנאוני‘.

26”אולם אני אשלח לכם את המנחם – את רוח הקודש שהוא מקור האמת. הוא יבוא אליכם מאת האב ללמד אתכם ולזהכיר לכם את כל מה שאמרתי לכם. 27גם עליכם מוטל לספר לכולם על אודותי, משום שהייתם איתי מלכתחילה.“

La Parola è Vita

Giovanni 15:1-27

La vera vite

1Poi Gesù disse: «Io sono la vera vite, e mio Padre è il contadino. 2È lui che recide ogni ramo che è in me e non dà frutti, mentre pota i rami fertili, perché producano ancora di più. 3Voi siete già puri grazie al Vangelo che vi ho annunciato. 4Restate uniti a me, ed io resterò unito a voi, perché, se un tralcio non può dar frutti quando è staccato dalla vite, neppure voi potete darne se non siete uniti a me.

5Proprio così: io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane unito a me ed io a lui, produce molti frutti. Senza di me, invece, non potete far nulla. 6Se uno si separa da me, viene gettato via come un tralcio reciso, che si secca, poi viene raccolto e gettato nel fuoco a bruciare. 7Ma se restate uniti a me e ubbidite ai miei comandamenti, potete chiedere tutto ciò che volete e vi sarà dato. 8Ecco che cosa glorifica mio Padre: che voi produciate frutti in abbondanza e siate così miei discepoli.

9Vi ho amato, proprio come mio Padre ha amato me. Rimanete nel mio amore! 10Se metterete in pratica i miei comandamenti, vivrete nel mio amore, come io ho messo in pratica i comandamenti di mio Padre e vivo nel suo amore. 11Vi ho detto questo, perché siate pieni della mia gioia e la vostra felicità sia completa! 12Questo è il mio comandamento: amatevi a vicenda, come vi ho amati io. 13Ecco la misura dellʼamore: nessuno dimostra amore più grande di chi dà la propria vita per gli amici. 14Se mi ubbidite, voi siete miei amici. 15Non vi chiamo più servi, perché i servi non sanno che cosa fa il loro padrone. Ora siete miei amici, perché vi ho detto tutto ciò che ho udito dal Padre.

16Non siete stati voi che avete scelto me, ma io che ho scelto voi, perché andiate e produciate frutto, un frutto duraturo, perché qualsiasi cosa chiediate al Padre nel mio nome, egli ve la conceda. 17Questo vi ordino: di amarvi a vicenda. 18Se il mondo vi odia, sappiate che, prima di voi, ha odiato me. 19Il mondo vi amerebbe se foste suoi; ma non lo siete, perché scegliendovi, io vi ho fatto uscire dal mondo. Per questo il mondo vi odia. 20Vi ricordate ciò che vi dissi? Un servo non è più importante del suo padrone. Perciò, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno ascoltato me, ascolteranno anche voi. 21La gente del mondo vi perseguiterà, perché siete miei e perché non conosce Dio che mi ha mandato.

22Certo, se non fossi venuto e non li avessi informati non avrebbero colpa; ma ora non hanno più scuse per i loro peccati. 23Chi odia me, odia anche mio Padre. 24Se non avessi compiuto davanti ai loro occhi quei miracoli che nessun altro ha mai fatto non avrebbero colpa. Invece, anche dopo aver visto questi miracoli, hanno odiato me e mio Padre. 25Si è così avverato ciò che è scritto nella loro Legge: “Mi hanno odiato senza ragione”.

26Ma quando sarò col Padre, vi manderò il Consolatore, lo Spirito Santo, Spirito di verità che proviene dal Padre stesso. Egli verrà da voi e testimonierà sul mio conto.

27Anche voi parlerete di me con tutti, perché siete stati con me sin dal principio.