Habrit Hakhadasha/Haderekh

האגרת אל-העברים 13

1המשיכו לאהוב איש את אחיו באמת ובתמים. אל תשכחו להכניס אורחים, כי יש כאלה שאירחו מלאכים בביתם בלי שידעו זאת. זכרו את האסירים בכלא; השתתפו בסבלם כאילו אתם עצמכם אסורים יחד אתם. השתתפו בכאבם של הסובלים כאילו התייסרתם יחד איתם.

כבדו את נישואיכם ושמרו על נאמנותכם וטוהר גופכם, כי אלוהים יעניש את כל הזונים והנואפים.

התרחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם, כי אלוהים אמר: "לעולם לא אאכזב ולא אעזוב אותך!"[a] משום כך יכולים אנו לומר בביטחון וללא ספק: "ה' בעוזרי ואיני פוחד מאיש!"[b]

זכרו את מנהיגיכם אשר לימדו אתכם את דבר ה'; חישבו על דרך חייהם והשתדלו לבטוח בה' כמוהם.

ישוע המשיח אינו משתנה; כפי שהיה בעבר כך הוא בהווה, וכך גם יישאר לנצח! אל תלכו שולל אחרי רעיונות זרים וחדשים, כי מוטב לחזק את לבנו בחסד אלוהים, מאשר להקדיש את כל תשומת לבנו לטקסי-מאכל שלא הועילו למשתתפים בהם. 10 יש לנו מזבח שאינו מועיל לאלה שממשיכים לחפש ישועה באמצעות קיום התורה. 11 לפי חוקי התורה הביא הכהן הגדול את דם הבהמות אל הקודש כדי לכפר על החטא, ואילו גוף הבהמה נשרף מחוץ למחנה. 12 משום כך גם ישוע סבל ומת מחוץ לעיר. 13 לכן, הבה נצא לקראתו אל מחוץ לעיר (כלומר, מחוץ לענייני העולם הזה) ונהיה מוכנים לשאת את חרפתו. 14 כי העולם הזה אינו ביתנו; אנו מצפים לעיר שעתידה לבוא.

15 בעזרת המשיח נקריב לאלוהים בכל עת זבח תודה, כלומר, נודה לו בפינו ונכריז על נאמנותנו לשמו. 16 אל תשכחו לעשות מעשים טובים ולשתף את העניים במה שיש לכם, כי קורבנות כאלה רצויים לה'.

17 צייתו למנהיגיכם וכבדו את סמכותם, כי הם דואגים לכם ללא ליאות, כמי שעתידים למסור על כך דין וחשבון. הקלו עליהם; אפשרו להם לבצע את תפקידם בשמחה, ללא צער וללא כאב, כי אחרת תסבלו גם אתם. 18 התפללו בעדנו, כי מצפוננו נקי וברצוננו לשמור עליו כך. 19 במיוחד עתה אני זקוק לתפילתכם, כדי שאוכל לשוב אליכם במהרה.

20 ואלוהי השלום, אשר בדם הברית החדשה והנצחית העלה מן המתים את רועה הצאן הגדול – את ישוע המשיח אדוננו – 21 יצייד אתכם בכל מה שדרוש לכם כדי למלא את רצונו, ויעשה בכם את הרצוי בעיניו על-ידי ישוע המשיח, אשר לו הכבוד לעולמי עולמים. – אמן.

22 אחים יקרים, אנא, הקשיבו בסבלנות למה שכתבתי במכתבי זה, שהרי זהו מכתב קצר. 23 אני רוצה להביא לידיעתכם שאחינו טימותיוס שוחרר מהכלא. אם הוא יבוא לכאן בקרוב, אבוא יחד איתו לבקר אתכם.

24 מסרו דרישת-שלום לכל מנהיגיכם ולכל המאמינים שנמצאים שם. המאמינים באיטליה שואלים לשלומכם. 25 חסד אלוהים עם כולכם. – אמן.

Footnotes

  1. האגרת אל-העברים 13:5 תרגום חופשי של יהושע א 5
  2. האגרת אל-העברים 13:6 תרגום חופשי של תהלים קיח 6