Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-טימותיוס 4:1-22

1אני מצווה עליך לפני אלוהים ולפני אדוננו ישוע המשיח, אשר ישפוט את החיים ואת המתים בבואו ובמלכותו: 2הטף את דבר האלוהים בכל עת – בכל הזדמנות שבאה לידך, בין אם זה נוח או לא. הוכח, הזהר ותקן את אנשיך כשיש צורך בכך; עודד אותם לעשות את הטוב ולמד אותם בסבלנות את דבר ה׳. 3כי יבוא הזמן שהאנשים לא יקשיבו לאמת, ויחפשו מורים שילמדו אותם מה שהם רוצים לשמוע. 4הם לא יקשיבו לדבר אלוהים, ויפנו בשמחה לאגדות ולשקרים.

5אבל אתה שמור על קור רוחך, ואל תפחד לסבול למען האדון. הדרך אנשים אחרים לאמונה במשיח, ובצע את כל המוטל עליך על הצד הטוב ביותר.

6אני אומר לך דברים אלה משום שלא נותר לי זמן רב להיות איתך. שעתי קרבה – תוך זמן קצר אעבור מן העולם הזה ואהיה בשמים. 7נלחמתי את המלחמה הטובה למען האדון, רצתי במרוץ הגדול ותמיד נשארתי נאמן לו. הגיעה העת שאנוח. 8עתה שמור לי בשמים כתר צדקה אשר האדון, שופט־הצדק, ייתן לי ביום שובו, ולא רק לי, כי אם לכל אלה שמצפים לשובו בכיליון עיניים.

9אנא, בוא אלי במהירות האפשרית, 10כי דימס עזב אותי בגלל אהבתו לדברי העולם הזה, והלך לתסלוניקי. קריסקיס הלך לגלטיא, וטיטוס הלך לדלמטיה. 11רק לוקס נמצא איתי. הבא איתך את מרקוס, כי אני זקוק לעזרתו.

12(גם טוכיקוס איננו כאן, כי שלחתיו לאפסוס). 13אנא, הבא איתך את מעילי אשר השארתי אצל אחינו קרפוס בטרואס, ואת הספרים, והחשוב ביותר – את כתבי הקלף.

14אלכסנדרוס חרש הנחושת עולל לי רעות רבות. ישלם לו אלוהים כגמולו.

15היזהר ממנו, כי הוא מתנגד בחריפות לכל מה שאנחנו מאמינים.

16כשהביאו אותי למשפט בפעם הראשונה, איש לא היה כאן כדי לעזור לי; כולם ברחו להם. (אני מקווה שאלוהים לא ישפוט אותם על כך). 17אך האדון חיזק אותי ועזר לי, כדי שאוכל להטיף את הבשורה באומץ לכל העולם, ובכך הצילני מלוע הארי. 18אכן, האדון יצילני תמיד מכל רע ויביאני אל מלכותו בשמים. לאלוהים הכבוד לעולם ועד. – אמן.

19אנא, מסור דרישת־שלום בשמי לפריסקה, לעקילס ולאלה שגרים בביתו של אוניסיפורוס. 20ארסטוס נשאר בקורינתוס, ואת טרופימוס השארתי חולה במיליטוס.

21השתדל לבוא לכאן לפני בוא החורף. אובולוס, פודיס, לינוס, קלודיה וכל האחים דורשים בשלומך.

22אדוננו ישוע המשיח יברך אותך ויהיה עם רוחך. – אמן.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Timoteo 4:1-22

1Apunchij Jesucristo shamushpami, Pai mandanapica, causajcunatapish, huañushcacunatapish, paicuna ima rurashcata ricuchinga. Taita Diospish, Pai Apunchij Jesucristopish ricucujpimi, canmanca caita mingani: 2Diospaj Shimitaca uyasha nijpi, mana uyasha nijpipish, alli yuyaita japingacama huillacuilla, rimacuilla, cunacuilla. Ama pʼiñarishpa, alli shunguhuan yachachicuilla. 3Allita yachachishcata mana uyasha nina punllacuna chayamucunmi. Chai punllacunapica, paicuna munashcallata yachachichun nishpami, chashna achca yachachijcunata mashcangacuna. 4Cashcatataj yachachishcataca mana uyanachishpami, yanga parlocunallata uyangacuna. 5Ashtahuanpish canca, alli yuyaiyuj cangui. Ima llaqui shamujpipish apashpa, alli huillaita huillaj rurana cashcata rurangui. Can rurana cashcataca, alli pajtachingui.

6Ñuca huañuica, ñallami chayamucun. Ñallami, Diosman cushpa huañuchichun, japi tucugrini. 7Ñucaca, alli macanacushpami mishashcani. Chayana cashcamanpish chayashcanimi. Ñuca crishcataca huaquichishcanimi. 8Qʼuipata ricujpica, cashcata ñuca rurashpa causashcamanta japina coronaca, huaquichishcami tiyacun. Chaitaca, cashcata ricushpa imatapish cuj Apunchij Jesusmi, Pai shamui punllapi ñucaman cunga. Mana ñucallamanchu cunga, Pai shamunata cʼuyaihuan tucui chapacujcunamanpishmi cunga.

Timoteotaca Pabloca utcashpa shamuchun nishcami

9Ima shinapish ñucataca, utca ricuj shamuiari. 10Demas imaca, cai pachapi charinacunata munashpami, ñucata shitashpa Tesalonicaman rirca. Crescentepish, Galaciamanmi rirca. Titopish, Dalmaciamanmi rirca. 11Lucasllami ñucahuan caipi tiyacun. Can shamushpaca, Marcosta pushamupangui. Paipish Diospajta ñucahuan ruranapajca, allimi. 12Tiquicotaca, Efesomanmi cacharcani. 13Troasta shamushpa, Carpopaj huasimanta, ñuca mingamushca churanatapish, librocunatapish apamungui. Quillcana caracunatapish, pajta cungarimunguiman.

14Fierrocunata tacashpa imatapish ruraj Alejandroca, tucui layami llaquichihuarca. Pai ñucata llaquichishcamantaca, Apunchij Jesusca chashnallataj tigrachichun. 15Paica, ñucanchij huillacujpica, tucui layami jarcarca. Cantapish llaquichingallatajmari, yuyaipi puringui.

16Juezcunapaj ñaupajpi ñuca punta mitsaricujpica, pi mana ñucataca yuyarircachu. Tucuicunami cungarishpa shitahuarcacuna. Paicuna chashna rurashcataca, Diosca amalla yuyarishca cachun. 17Tucuicuna shitajpipish, Apunchij Jesusca ñuca cʼuchupimi carca. Imata rurai tucunatapish Pai cujpimi, huillana cashca alli huillaitaca, tucui mana israelcuna uyachun, paicunamanpish huillai tucurcani. Paillataj ñucahuan cashpami, leonpaj shimimanta quishpichihuarca. 18Apunchij Jesusmi ñucataca, tucui millaimanta quishpichishpa, jahua pachapi Pai mandacunpi cangacama huaquichinga. Paitaca, huiñai huiñaita sumajyachishca cachun. Chashna cachun.

Tucuchingapajmi ‘¿Allillachu canguichij?’ nishca

19Priscilatapish, paipaj cusa Aquilatapish, Onesíforo paipaj tucui huasipi causajcunatapish, “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipai. 20Erastoca, Corintopimi saquirirca. Cutin Trofimotaca, Miletopimi ungushcata saquimurcani. 21Canca, ima shinapish manaraj chiri punllacuna callarijpi, utca shamuiari. Eubulopish, Pudentepish, Linopish, Claudiapish, tucui caishuj crijcunapish ‘¿Allillachu cangui?’ nincunami.

22Apunchij Jesucristoca, cambaj espirituhuan cachun. Diosca, cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.