Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-טימותיוס 4:1-22

1אני מצווה עליך לפני אלוהים ולפני אדוננו ישוע המשיח, אשר ישפוט את החיים ואת המתים בבואו ובמלכותו: 2הטף את דבר האלוהים בכל עת – בכל הזדמנות שבאה לידך, בין אם זה נוח או לא. הוכח, הזהר ותקן את אנשיך כשיש צורך בכך; עודד אותם לעשות את הטוב ולמד אותם בסבלנות את דבר ה׳. 3כי יבוא הזמן שהאנשים לא יקשיבו לאמת, ויחפשו מורים שילמדו אותם מה שהם רוצים לשמוע. 4הם לא יקשיבו לדבר אלוהים, ויפנו בשמחה לאגדות ולשקרים.

5אבל אתה שמור על קור רוחך, ואל תפחד לסבול למען האדון. הדרך אנשים אחרים לאמונה במשיח, ובצע את כל המוטל עליך על הצד הטוב ביותר.

6אני אומר לך דברים אלה משום שלא נותר לי זמן רב להיות איתך. שעתי קרבה – תוך זמן קצר אעבור מן העולם הזה ואהיה בשמים. 7נלחמתי את המלחמה הטובה למען האדון, רצתי במרוץ הגדול ותמיד נשארתי נאמן לו. הגיעה העת שאנוח. 8עתה שמור לי בשמים כתר צדקה אשר האדון, שופט־הצדק, ייתן לי ביום שובו, ולא רק לי, כי אם לכל אלה שמצפים לשובו בכיליון עיניים.

9אנא, בוא אלי במהירות האפשרית, 10כי דימס עזב אותי בגלל אהבתו לדברי העולם הזה, והלך לתסלוניקי. קריסקיס הלך לגלטיא, וטיטוס הלך לדלמטיה. 11רק לוקס נמצא איתי. הבא איתך את מרקוס, כי אני זקוק לעזרתו.

12(גם טוכיקוס איננו כאן, כי שלחתיו לאפסוס). 13אנא, הבא איתך את מעילי אשר השארתי אצל אחינו קרפוס בטרואס, ואת הספרים, והחשוב ביותר – את כתבי הקלף.

14אלכסנדרוס חרש הנחושת עולל לי רעות רבות. ישלם לו אלוהים כגמולו.

15היזהר ממנו, כי הוא מתנגד בחריפות לכל מה שאנחנו מאמינים.

16כשהביאו אותי למשפט בפעם הראשונה, איש לא היה כאן כדי לעזור לי; כולם ברחו להם. (אני מקווה שאלוהים לא ישפוט אותם על כך). 17אך האדון חיזק אותי ועזר לי, כדי שאוכל להטיף את הבשורה באומץ לכל העולם, ובכך הצילני מלוע הארי. 18אכן, האדון יצילני תמיד מכל רע ויביאני אל מלכותו בשמים. לאלוהים הכבוד לעולם ועד. – אמן.

19אנא, מסור דרישת־שלום בשמי לפריסקה, לעקילס ולאלה שגרים בביתו של אוניסיפורוס. 20ארסטוס נשאר בקורינתוס, ואת טרופימוס השארתי חולה במיליטוס.

21השתדל לבוא לכאן לפני בוא החורף. אובולוס, פודיס, לינוס, קלודיה וכל האחים דורשים בשלומך.

22אדוננו ישוע המשיח יברך אותך ויהיה עם רוחך. – אמן.

La Bible du Semeur

2 Timothée 4:1-22

Proclame la Parole !

1C’est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement : 2proclame la Parole, insiste, que l’occasion soit favorable ou non, convaincs, réprimande, encourage par ton enseignement, avec une patience inlassable.

3Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l’enseignement sain. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. 4Ils détourneront l’oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. 5Mais toi, fais preuve, en toute circonstance, de modération. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l’Evangile4.5 Autre traduction : Fais l’œuvre d’un évangéliste.. Accomplis pleinement ton ministère.

Paul et Timothée

Paul : la fin de la course

6Car, en ce qui me concerne, je suis près d’offrir ma vie comme une libation4.6 Voir Ph 2.17 et note. pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. 7J’ai combattu le bon combat. J’ai achevé ma course. J’ai gardé la foi4.7 Autre traduction : je suis resté fidèle à mes engagements.. 8Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste Juge, me la remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue.

Dernières instructions à Timothée

9Efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible. 10Car Démas4.10 Col 4.14 ; Phm 24. m’a abandonné : il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Crescens s’est rendu en Galatie4.10 Peut-être la province romaine de Galatie ou alors la Gaule., Tite en Dalmatie4.10 Un district de l’Illyrie (qui porte encore ce nom) sur la rive est de l’Adriatique. Paul y avait commencé un travail d’évangélisation (voir Rm 15.19).. 11Seul Luc est encore avec moi. Prends Marc4.11 Voir Ac 12.12, 25 ; 13.5, 13 ; 15.37. et amène-le avec toi ; car il m’est très utile pour mon ministère. 12Quant à Tychique, je l’ai envoyé à Ephèse4.12 Quand il arrivera, Timothée pourra quitter Ephèse et rejoindre Paul (v. 9)..

13Lorsque tu viendras, rapporte-moi le manteau que j’ai laissé à Troas chez Carpus, ainsi que les livres, surtout les parchemins4.13 Ouvrages de valeur. Il s’agissait peut-être de copies de livres bibliques de l’Ancien Testament..

14Alexandre4.14 Voir 1 Tm 1.20., l’orfèvre, a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui donnera ce que lui auront valu ses actes4.14 Ps 28.4 ; 62.13 ; Pr 24.12.. 15Toi aussi, garde-toi de lui, car il s’est opposé avec acharnement à notre prédication.

Confiance de Paul dans le Seigneur

16La première fois que j’ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n’est venu m’assister, tous m’ont abandonné. Qu’il ne leur en soit pas tenu rigueur. 17C’est le Seigneur qui m’a assisté et m’a donné la force d’annoncer pleinement le message pour qu’il soit entendu par tous les non-Juifs. Et j’ai été délivré de la gueule du lion.

18Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. A lui soit la gloire pour l’éternité. Amen.

Salutations

19Salue Prisca, Aquilas et la famille d’Onésiphore. 20Eraste4.20 Voir Rm 16.23. est resté à Corinthe. Quant à Trophime, il était malade et je l’ai laissé à Milet.

21Tâche de venir avant l’hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères et sœurs te saluent.

22Que le Seigneur soit avec toi et que sa grâce soit avec vous.