Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-הקורנתים 5:1-21

1אנו יודעים שכאשר משכננו הארצי ייהרס, כלומר כאשר נמות ונצא מגופנו הגשמי, יצפה לנו בשמים משכן נצחי מאת אלוהים, שאינו מעשה ידי אדם. 2מה עייפנו מגופנו הנוכחי! אנו נכספים ליום שבו נקבל גוף חדש מן השמים אשר נלבשהו כבגד, 3כדי שלא נהיה נשמות ללא גוף. 4כל עוד אנו בגופנו הגשמי, אנו נאנחים מתוך דיכאון ומועקה, אך איננו רוצים למות ולהיוותר ללא גוף. ברצוננו ללבוש את הגוף החדש, כך שהגוף בן התמותה יבלע על־ידי החיים. 5אלוהים הוא שהכין כל זאת למעננו, וכערבות לכך נתן לנו את רוח הקודש.

6עתה אנו מצפים בביטחון לגופנו הרוחני, כי אנו יודעים שכל עוד אנו שוכנים בגופנו הגשמי אנו רחוקים מן האדון. 7אנו יודעים שאלה דברי אמת מתוך אמונה, ולא ממראה עיניים. 8אנו כה בטוחים בדבר, עד כי אנו מעדיפים לצאת מן הגוף ולבוא הביתה אל האדון. 9משום כך אנו משתדלים למצוא־חן בעיניו בכל מעשינו, אם אנו בגופנו הגשמי ואם בשמים. 10כי כולנו עתידים לעמוד לפני המשיח ולהישפט על־ידו. כל אחד יקבל את המגיע לו על־פי מעשיו הטובים או הרעים בחייו הגשמיים.

11מתוך הכרת יראת ה׳ אנו משתדלים להביא אנשים לידי אמונה בו. מניעינו הטהורים בעניין זה גלויים לפני אלוהים, ואני מקווה שגם לפני מצפונכם! 12האם אנו שוב טופחים לעצמנו על השכם? לא! אני נותן לכם הזדמנות להתגאות בנו לפי אלה המתפארים בהופעתם החיצונית ובדרך הטפתם, במקום בטוהר לבם. אנחנו לפחות ישרים ומניעינו טהורים. 13האם יצאנו מדעתנו? אם כן, הרי זה כדי להביא כבוד לאלוהים. אך אם דעתנו שפויה, הרי זה למענכם. 14איננו עושים דבר למען עצמנו, שכן אהבת המשיח מכוונת עתה את מעשינו. הואיל ואנו מאמינים שהמשיח מת בעד כולנו, עלינו להאמין שמתנו לגבי החיים שנהגנו לחיות. 15הוא מת למען כולם כדי שכל החיים – אשר קיבלו ממנו חיי נצח – שוב לא יחיו למען עצמם, אלא למען המשיח אשר מת וקם לתחייה בעדם.

16לכן חדלו לשפוט את המאמינים על־פי חיצוניותם או על־פי דעתם של הלא־מאמינים. פעם שגיתי ושפטתי את המשיח על־פי קנה מידה אנושי, אך איני עושה זאת שוב. 17המאמין במשיח נעשה בריאה חדשה; שוב אין הוא אותו אדם כמקודם, שכן יש בו עתה חיים חדשים. 18כל הדברים החדשים האלה הינם מאת האלוהים אשר השיבנו לעצמו בזכות קורבנו של המשיח. אלוהים העניק לנו את הזכות לעודד אחרים לשוב אליו, 19ולבשר להם שהוא מקרב אליו את כל בני־האדם באמצעות המשיח, ושוב אין הוא זוכר להם את חטאיהם. זוהי הבשורה הנפלאה שמסר לנו לבשר לאחרים.

20לפיכך שגרירי המשיח אנחנו, ואלוהים מזהיר אתכם באמצעותנו. על כן אנו מתחננים לפניכם בשם המשיח: אנא, היענו לאהבתו והתרצו לאלוהים. 21למרות שהמשיח היה ללא חטא, אלוהים שם בו את חטאינו, ואחר כך שם בנו את צדקת אלוהים.5‏.21 ה 21 או: אם כי המשיח היה ללא חטא, אלוהים עשהו לחטאה בעדנו, כדי שנלבש את צדקת אלוהים בו.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Corintios 5:1-21

Jahua pachapimi causagrinchij

1Ñucanchij aichaca, cai pachapi causana carpa huasi urmaj shina huañungallami. Chashna cajpipish Taita Dios rurashca huasita jahua pachapi huiñaipaj charishcatami yachanchij. Chai huasica, mana runacunapaj maquicunahuan rurashcachu. 2Chaimantami jahua pachapi caj ñucanchij causanataca, ña churachishca cashun nishpa, ‘¡Ai!’ nicunchij. 3Chaita churachishpaca, ña mana lluchulla cashunchu. 4Carpa huasi shinalla cai aichapi causacushpaca, llaquihuan ‘¡Ai!’ nicunchijmi. Ñucanchijca, manamari lluchulla cashun ninchijchu. Ashtahuanpish churanata churachishca shinamari cai huañuna aichataca, causai millpuchun, ‘¡Ai!’ nicunchij. 5Chaita japichunca, Taita Diosmi ñucanchijtaca allichirca. Chaimantami ñucanchij chaita japi tucuchunpish, Paillataj Paipaj Espirituta curca.

6Chaimantami ñucanchijca mana manchashpa, chai yuyailla causacunchij. Cai aichapi causacushpallami, manaraj Apunchij Jesus-huan canchij. 7Ñucanchijca crishcatami caticunchij, ñahuihuan ricushcataca mana caticunchijchu. 8Chaitaca, shuj yuyai japishuntajmi. Chashna cashpapish ñucanchijca, cunantaj cai aichataca saquishpa, ña Apunchij Jesus-huan causagrishpachari ashtahuan alli canchijman. 9Chaimanta ñucanchijca causashpapish, huañushpapish Apunchij Jesusta cushichina yuyailla cashun. 10Ñucanchijca tucuicunamari, Cristo mandashpa tiyacuj ñaupajpi ricurina canchij. Chaipimi, cai aicha causaipi causacushparaj, allita rurashca cashpa, mana allita rurashca cashpapish, tucuicunallataj quiquin imata chasquina cashcataca japishun.

Cunantaj Dios-huan alli tucupaichij

11Chaimantami Apunchij Jesusta ima shina manchana cashcata yachashpa, maijanpish Paita crichun nishpa alli huillacunchij. Ñucanchij ima shina cashcataca, Taita Diosca allimi yachan. Cancunapish chaitaca, yachashca canman yuyacunimi. 12Ñucanchijca, mana cutinllataj cancunaman ‘Allimi canchij’ nicunchijchu. Ashtahuanpish ñucanchijmanta cancuna cushicuchunllami, chashna nicunchij. Chashnami, ñahui ricuillapi ‘Allimi canchij’ nishpa, shungupica manapish ima cajcuna tapujpica, ñahui ñahui cutichinguichij. 13Ñucanchijca, loco shina cashpaca, Taita Diospajmi chashna canchij. Alli yuyaiyuj cashpaca, cancunapajmi chashna canchij. 14Cristopaj cʼuyaimi, ñucanchijtaca caita yuyachishpa pushacun: Shujllami tucuicunamanta huañurca, chaimantaca tucuicunami Paihuan huañurcacuna. 15Cristoca tucuicunamantami huañurca. Tucui causacujcuna Paipajlla causachunmi, paicunamanta huañushpa causarirca. Chaimanta, pipish ña mana quiquinpajlla causanachu.

16Chaimanta, cunanmantaca pitapish cai causaipi ima shina cashcataca, ña mana ashtahuan ricushunchu. Cristotapish aicha causaipi ima shina cashcata rijsishca cashpapish, cunanca ña mana chashnallataj cashcata yuyanchijchu. 17Chaimanta, maijanpish Cristohuan cashpaca, mushujmi tucun. Ñaupa ima shina cashcaca ña chingarircami, cunanca tucui mushujmi. 18Taita Diosmari, tucui caicunataca ruracun. Paica, Cristomanta ñucanchijhuan alli tucushpami, ñucanchijtaca Pai Dios-huan alli tucuna huillaita huillachun curca. 19Taita Diosca Cristomanta, tucuicunapaj juchacunata cungarishpami, cai pachapi causajcunataca, paihuan alli tucuchun cayacun. Diosca, paihuan chashna alli tucuchun cayacushca huillanatamari ñucanchijmanca mingashca. 20Chaimanta ñucanchijca, Cristopaj randi cachashca huillajcunami canchij. Chaimantami, Taita Diosllataj, “Ñucahuan alli tucuichij” nicuj shinallataj, ñucanchijca: “Cristopaj shutipi, Dios-huan alli tucuichij” nicupanchij. 21Cristotaca mana juchayuj cajpipish, Taita Diosca ñucanchijmantami juchayujta shinallataj rurarca. Taita Diosca Cristollamanta ñucanchij, ima juchachina illajta rurasha nishpami chashnaca rurarca.