Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-הקורינ 5

1אנו יודעים שכאשר משכננו הארצי ייהרס, כלומר כאשר נמות ונצא מגופנו הגשמי, יצפה לנו בשמים משכן נצחי מאת אלוהים, שאינו מעשה ידי אדם. מה עייפנו מגופנו הנוכחי! אנו נכספים ליום שבו נקבל גוף חדש מן השמים אשר נלבשהו כבגד, כדי שלא נהיה נשמות ללא גוף. כל עוד אנו בגופנו הגשמי, אנו נאנחים מתוך דיכאון ומועקה, אך איננו רוצים למות ולהיוותר ללא גוף. ברצוננו ללבוש את הגוף החדש, כך שהגוף בן התמותה יבלע על-ידי החיים. אלוהים הוא שהכין כל זאת למעננו, וכערבות לכך נתן לנו את רוח הקודש.

עתה אנו מצפים בביטחון לגופנו הרוחני, כי אנו יודעים שכל עוד אנו שוכנים בגופנו הגשמי אנו רחוקים מן האדון. אנו יודעים שאלה דברי אמת מתוך אמונה, ולא ממראה עיניים. אנו כה בטוחים בדבר, עד כי אנו מעדיפים לצאת מן הגוף ולבוא הביתה אל האדון. משום כך אנו משתדלים למצוא-חן בעיניו בכל מעשינו, אם אנו בגופנו הגשמי ואם בשמים. 10 כי כולנו עתידים לעמוד לפני המשיח ולהישפט על-ידו. כל אחד יקבל את המגיע לו על-פי מעשיו הטובים או הרעים בחייו הגשמיים.

11 מתוך הכרת יראת ה' אנו משתדלים להביא אנשים לידי אמונה בו. מניעינו הטהורים בעניין זה גלויים לפני אלוהים, ואני מקווה שגם לפני מצפונכם! 12 האם אנו שוב טופחים לעצמנו על השכם? לא! אני נותן לכם הזדמנות להתגאות בנו לפי אלה המתפארים בהופעתם החיצונית ובדרך הטפתם, במקום בטוהר לבם. אנחנו לפחות ישרים ומניעינו טהורים. 13 האם יצאנו מדעתנו? אם כן, הרי זה כדי להביא כבוד לאלוהים. אך אם דעתנו שפויה, הרי זה למענכם. 14 איננו עושים דבר למען עצמנו, שכן אהבת המשיח מכוונת עתה את מעשינו. הואיל ואנו מאמינים שהמשיח מת בעד כולנו, עלינו להאמין שמתנו לגבי החיים שנהגנו לחיות. 15 הוא מת למען כולם כדי שכל החיים – אשר קיבלו ממנו חיי נצח – שוב לא יחיו למען עצמם, אלא למען המשיח אשר מת וקם לתחייה בעדם.

16 לכן חדלו לשפוט את המאמינים על-פי חיצוניותם או על-פי דעתם של הלא-מאמינים. פעם שגיתי ושפטתי את המשיח על-פי קנה מידה אנושי, אך איני עושה זאת שוב. 17 המאמין במשיח נעשה בריאה חדשה; שוב אין הוא אותו אדם כמקודם, שכן יש בו עתה חיים חדשים. 18 כל הדברים החדשים האלה הינם מאת האלוהים אשר השיבנו לעצמו בזכות קורבנו של המשיח. אלוהים העניק לנו את הזכות לעודד אחרים לשוב אליו, 19 ולבשר להם שהוא מקרב אליו את כל בני-האדם באמצעות המשיח, ושוב אין הוא זוכר להם את חטאיהם. זוהי הבשורה הנפלאה שמסר לנו לבשר לאחרים.

20 לפיכך שגרירי המשיח אנחנו, ואלוהים מזהיר אתכם באמצעותנו. על כן אנו מתחננים לפניכם בשם המשיח: אנא, היענו לאהבתו והתרצו לאלוהים. 21 למרות שהמשיח היה ללא חטא, אלוהים שם בו את חטאינו, ואחר כך שם בנו את צדקת אלוהים.[a]

Footnotes

  1. אגרת פולוס השנייה אל-הקורינ 5:21 או: אם כי המשיח היה ללא חטא, אלוהים עשהו לחטאה בעדנו, כדי שנלבש את צדקת אלוהים בו.

Nádej pre kazdého

Druhý List Korinťanom 5

Nebeský domov

1 Vieme predsa, že až zomrieme, znova ožijeme v krajšej, večnej podobe.

2-5 Túžime po tom, zároveň však váhame, lebo by sme sa radi vyhli umieraniu a vstúpili priamo do nesmrteľného života, na ktorý nás Pán Boh už teraz pripravuje: ako preddavok nám dal svojho Ducha.

Preto sa môžeme s dôverou tešiť na náš nebeský domov; vo svojich telách tu vlastne žijeme v cudzine, ďaleko od svojej vlasti, kde nás čaká Pán Ježiš Kristus.

Nevidíme ho, ale sme s ním spojení vierou.

Preto v plnej dôvere a radi opustíme, hoci aj hneď teraz, toto telo, aby sme mohli byť doma u svojho Pána.

Chceme však konať tak, ako sa jemu páči, už či to znamená zostať tu v cudzine, alebo odísť do svojej vlasti.

10 Veď nakoniec sa všetci musíme postaviť pred Kristov súd, kde sa spravodlivo zhodnotí každý náš skutok -- dobrý i zlý.

Služba zmierenia

11 A práve táto bázeň pred Bohom nás núti presviedčať ľudí, aby verili v Pána Ježiša Krista. Boh naše pohnútky pozná a veríme, že ani vy nás nepodozrievate z nejakých bočných úmyslov.

12 Nie, nejdeme sa znovu chváliť. Chceme vám iba ukázať, že sa za nás nemusíte hanbiť, a tak môžete zatvoriť ústa tým, ktorí taký dôraz kladú na vonkajší prejav namiesto na vnútornú hodnotu.

13 Ak to prospeje Božej sláve, nech nás ľudia pokladajú aj za bláznov. Že v skutočnosti bláznami nie sme, to je užitočné zase pre vás.

14 Vo všetkom, čo konáme, nás vedie Kristova láska.

15 Je predsa zrejmé, že smrť toho, kto zomrel za všetkých, je to isté, ako keby všetci zomreli. A tak naše životy už nepatria nám, ale tomu, kto za nás zomrel a vstal z mŕtvych.

16 Neposudzujme preto už nikoho podľa vonkajších znakov. Aj my sme kedysi takto posudzovali Krista, ale teraz už tak nerobíme.

17 Ak niekto odovzdal svoj život Kristovi, stal sa novým stvorením. Čo bolo predtým, pominulo, začalo sa niečo celkom nové.

18 To všetko je z Boha, ktorý nás prostredníctvom Pána Ježiša Krista zmieril so sebou. A on nás poveril, aby sme do celého sveta niesli zvesť,

19 že Boh v Kristu zmieril svet so sebou, odpustil ľuďom ich previnenia a neráta im viac ich hriechy.

20 Ako Kristovi vyslanci vás preto vyzývame: Zmierte sa s Bohom!

21 Lebo na toho, ktorý sa nikdy nedopustil ničoho zlého, vložil všetok náš hriech a jeho spravodlivosť preniesol na nás.