Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-התסלו 4

1הרשו לי לומר עוד דבר, אחים יקרים: אנו מתפללים ומתחננים, בשם המשיח אדוננו, שתמשיכו ואף תרבו לעשות את הטוב בעיני ה', כפי שלימדנו אתכם. הלא זוכרים אתם את המצוות וההוראות שנתנו לכם בשם ישוע אדוננו. אלוהים רוצה שתהיו קדושים וטהורים, שתתרחקו מזנות וניאוף, ושכל אחד מכם יתחתן בקדושה ובכבוד, ולא מתוך תאוות הבשר כמו הגויים שאינם מאמינים באלוהים.

אלוהים דורש שלא תרמו בעניין זה ושלא תנסו לפתות נשים נשואות. אם תמרו את פיו הוא יעניש אתכם בעונש חמור מאוד, כפי שכבר אמרנו לכם. שהרי אלוהים לא בחר בנו כדי שנחיה חיי זנות וניאוף, אלא כדי שנהיה קדושים וטהורים. לכן מי שמקל בעניין זה וממרה את פי ה', אינו חוטא נגד בני-אדם, אלא נגד האלוהים אשר השכין בקרבנו את רוח הקודש.

איננו צריכים להוכיח אתכם בכל הנוגע לאהבת האחים המאמינים, כי אני יודע היטב שה' עצמו מלמד אתכם לאהוב איש את אחיו, 10 והוכחתם זאת באהבתכם הרבה לכל האחים במקדוניה. בכל זאת אנו מבקשים מכם לאהוב יותר, 11 לשאוף לחיים שקטים, לא לחטט בענייניהם של אחרים, ולהרוויח את פרנסתכם בעבודת-כפיים, כפי שכבר ביקשנו מכם, 12 כדי שתרכשו את אמונם של הלא-מאמינים, וכדי שתהיו עצמאים מבחינה כספית ולא תלויים בחסדם של אחרים.

13 אחים יקרים, ברצוני לומר לכם מה קורה למאמין כשהוא נפטר, כדי שלא תתאבלו מרה על המת כמו הלא-מאמינים שאין להם תקווה.

14 כשם שאנו מאמינים כי ישוע מת ולאחר מכן קם לתחייה, כך אנו מאמינים שכאשר ישוע יחזור, אלוהים ישיב איתו את כל המאמינים בו שמתו.

15 אלוהים גילה לנו את העובדות הבאות: אלה שנשארים בחיים בבוא האדון לא יפגשוהו לפני המתים. 16 האדון עצמו יירד אלינו מהשמים בתרועה גדולה, לקריאת שר-המלאכים ולקול תקיעת שופר ה', והמאמינים שמתו יקומו ראשונים לפגשו. 17 לאחר מכן הנותרים בחיים יילקחו יחד איתם בעננים, יפגשו את האדון באוויר ויישארו איתו לנצח. 18 על כן נחמו ועודדו איש את רעהו בדברים אלה.