Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת יעקב 5

1העשירים, עכשיו הגיעה שעתכם לבכות ולהיאנח בייסורים וסבל, בגלל הצרות הנוראות שתבואנה עליכם. עושרכם נרקב כבר עכשיו, ובגדיכם היפים ביותר נראים כמו סמרטוטים, כי נאכלו על-ידי עש. כספכם וזהבכם החלידו! החלודה תשמש עדות מרשיעה נגדכם ותכלה את בשרכם כאש. וכל זה משום שאגרתם לעצמכם אוצרות לימים אחרונים. הקשיבו! השומעים אתם את בכי האיכרים העניים אשר רימיתם ועשקתם? קול בכיים הגיע לאוזני ה' צבאות.

חייתם כאן בעושר ונוחיות, מילאתם את תאוות לבכם ופיטמתם את עצמכם ליום הטבח. הרשעתם ורצחתם אנשים חפים מפשע אשר לא יכלו להגן על עצמם מפניכם.

ואתם, אחי היקרים, אתם המצפים לבוא אדוננו, התאזרו בסבלנות כמו איכר שמצפה לקציר. כן, התאזרו בסבלנות והתעודדו, כי אדוננו עומד לשוב במהרה.

אחי, אל תתלוננו זה על זה פן ישפוט אתכם האלוהים – השופט. ראו, הנה הוא עומד בפתח.

10 נביאי האמת, שדיברו בשם ה', ישמשו לכם דוגמה לסבלנות וכוח-סבל. 11 אנו יודעים כי בעלי כוח-סבל שמחים מאוד על שנשארו נאמנים לה', למרות הסבל והרדיפות. קחו למשל את איוב. הוא לא חדל לבטוח בה' גם בשעת סבל קשה, ומניסיונו של איוב אנו לומדים כי תוכניתו של ה' הסתיימה בטוב, בגלל חסדו של אלוהים ורחמיו.

12 מעל לכל, אחי היקרים, אל תישבעו! לא בשמים, לא בארץ ולא בכל דבר אחר. אמרו פשוט "כן" או "לא", כדי שלא תחטאו ולא תואשמו.

13 על הסובל להמשיך להתפלל, ועל השמח להמשיך לשיר שירי תהילה לה'. 14 מי שחולה יקרא לזקני הקהילה; הם ימשכו אותו בשמן, יניחו ידיהם עליו ויתפללו לה' שירפאו. 15 אם תפילתם נאמרה באמונה היא תציל את החולה, כי אלוהים ירפא אותו. אם חטא חטא כלשהו, יסלח לו אלוהים על חטאו.

16 התוודו על חטאיכם איש בפני רעהו, התפללו זה בעד זה, ואלוהים ירפא אתכם. תפילת צדיק היוצאת מעומק לבו היא בעלת כוח רב ומביאה לתוצאות נפלאות. 17 אליהו הנביא היה אדם כמוך וכמוני, ובכל זאת, כאשר התפלל בכל לבו שלא ירד גשם, שמע ה' לתפילתו ועצר את הגשם למשך שלוש וחצי שנים. 18 ואז אליהו התפלל שוב, אך הפעם ביקש מה' להוריד גשם, וה' הוריד גשם והארץ הצמיחה את פריה.

אחים יקרים, אם מישהו יפנה עורף לאלוהים, ומישהו אחר יחזירו לה' ויחדש את בטחונו בו, הוא יציל את התועה ממוות ויביא לסליחת כל חטאיו ופשעיו.