אגרתו השנייה של פטרוס השליח 2 – HHH & HLGN

Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרתו השנייה של פטרוס השליח 2:1-22

1אך גם נביאי שקר היו בעם־ישראל, כשם שיהיו ביניכם מורי שקר. הם יתכחשו למשיח אשר קנה אותם בדמו, ובפיקחות ועורמה ילמדו אתכם תורות כזב. אנשים אלה יביאו על עצמם אסון פתאומי ונורא. 2רבים יאמינו לתורות הכזב שלהם שמתירות זנות וניאוף, ובגללם יגדפו אנשים את אמת האלוהים.

3באהבת הבצע שלהם ינצלו מורי השקר את תמימותכם, יספרו לכם שקרים ויגזלו את כספיכם במרמה. אולם דעו לכם כי אלוהים גזר את דינם עוד לפני זמן רב, וקיצם הנורא קרוב! 4אלוהים משלם לרשעים כגמולם; הוא לא חס אף על המלאכים שחטאו, אלא השליכם לגיהינום וכבל אותם במערות אפלות עד יום־הדין. 5אלוהים לא חס גם על הדורות הראשונים שחיו לפני המבול. הלא זוכרים אתם כיצד החריב את העולם כולו, בהביאו את המבול על דור הרשעים; הוא הציל רק את נוח ושבעת בני־משפחתו, משום שנוח האמין באלוהים והטיף למעשי צדקה. 6אלוהים החריב גם את סדום ועמורה; הוא הפכן לאפר ומחה אותן מעל פני האדמה. גורלן של ערים אלה הוא לקח ואזהרה לכל העתידים לבחור בדרך השחיתות והאבדון.

7‏-8אלוהים אמנם הפך את סדום ועמורה, אך הוא הציל את לוט משום שהיה אדם צדיק. לוט שמר על טוהר לבו, למרות שחי בין רשעים שהעציבו אותו מאוד בשחיתותם. 9כשם שהציל אלוהים את לוט, כך הוא יכול להציל אתכם ואותי מהפיתויים הסובבים אותנו, ולגבי הרשעים – אלוהים ישמור את העונש שיעד להם, עד בוא יום־הדין.

10אלוהים יחמיר במיוחד עם אלה שהולכים אחרי תאוות בשרם ובזים לכל שלטון וסמכות. אנשים אלה גאוותנים, אכזריים, אנוכיים, חצופים ומעזים לבוז גם לסמכות העליונה. 11אף המלאכים בשמים, שעולים עליהם בחשיבותם ובכוחם, אינם מאשימים בבוז על אלה לפני אלוהים.

12מורי שקר אלה עושים ככל העולה על רוחם, ולועגים לכל מה שאינם מבינים; הם דומים לבהמות טיפשות שנולדו רק כדי להילכד ולמות! אך אנשים אלה יאבדו בשחיתותם. 13בגלל רשעותם ובגלל הסבל שגרמו לאנשים רבים, יענישם אלוהים במלוא החומרה! אנשים אלה מתענגים על חיי הפריצות וההוללות שהם מנהלים לאור היום; הם בושה וכלימה לכם. הם גם מרמים אתכם בחייהם הכפולים – מחד הם ממשיכים לחטוא, ומאידך משתתפים בחגיגותיכם ובאסיפותיכם כאילו היו ישרים והגונים. 14עיניהם נואפות ולעולם אינם שבעים ממעשי ניאוף. הם מפתים נשים קלות דעת, והרגילו את לבם לרדוף בצע. ארורים הם! 15אנשים אלה סטו מהדרך הישרה ותעו כבלעם בן־בעור, אשר אהב את השכר שקיבל תמורת מעשיו המושחתים. 16אך אתם ודאי זוכרים כי אתונו של בלעם פתחה את פיה בקול אדם, נזפה בו על רשעותו, ומנעה את מעשה השטות שעמד לעשות.

17אנשים אלה הם כבארות מים יבשות, שמבטיחים הרבה ואינם מקיימים דבר; הם נסחפים כעננים בסערה. דינם נגזר להישאר באפלה לעולם ועד. 18הם מתפארים במעשי הרשע שלהם, ומנצלים חולשות בני־האדם ואת תאוות הבשר, כדי לצוד ולהחזיר לשורותיהם את האנשים שלא מזמן נמלטו מחיים מושחתים כאלה.

19הם מבטיחים חופש, אך הם בעצמם עבדים לחטא ושחיתות; שהרי אדם הוא עבד למה ששולט בו.

20אדם שנמלט מהשחיתות בעולם באמצעות אמונתו במשיח, אך כעבור זמן מתפתה ושב לחיי חטא וטומאה, מצבו חמור מזה שהיה לפנים! 21לאדם כזה מוטב שכלל לא ידע את דרך הצדקה, משיידע וייסוג מקיום המצוות הקדושות שנמסרו לו. 22אדם כזה מאמת את דברי המשל: ”הכלב שב על קיאו, והחזיר עולה מן הרחצה להתגולל ברפש.“

Ang Pulong Sang Dios

2 Pedro 2:1-22

Ang Indi Matuod nga mga Manunudlo sang Dios

1Pero may ara man sadto nga indi matuod nga mga propeta sa katawhan sang Israel. Amo man ina ang magakalatabo: may magaguwa dira sa inyo nga indi matuod nga mga manunudlo sang Dios nga magadala sang pagpanudlo nga makaguba sang inyo pagtuo. Indi gani sila magkilala sa Ginoo nga nagtubos sa ila. Gani sa labing madali silutan sila sang Dios. 2Madamo ang magasunod sang ila pagusto nga paghimo sang kalautan. Kag tungod sa ila, pakalainon sang mga tawo ang kamatuoran nga aton ginasunod. 3Ining indi matuod nga mga manunudlo sang Dios magahimo-himo sang mga sugilanon agod mapanguwartahan nila kamo. Wala sila kahibalo nga madugay na sila nga ginsentensyahan sang Dios, kag madali na lang sila mawala.

4Wala gani maluoy ang Dios sa mga anghel nga nagpakasala sadto anay, kundi ginpriso sila sa madalom gid kag madulom nga buho, kag didto sila hasta sa adlaw sang paghukom. 5Wala gani niya pagkaluoyi ang mga tawo sang una nga indi diosnon, kundi ginpabaha niya ang kalibutan kag nagkalamatay sila tanan. Pero ginluwas niya si Noe nga manugwali sang pagkamatarong kag ang pito niya ka kaupod. 6Ginsunog niya ang mga banwa sang Sodom kag Gomora bilang silot sa makasasala nga mga tawo didto agod ipakita kon ano ang matabo sa mga tawo nga indi diosnon. 7Pero ginluwas niya si Lot tungod kay matarong siya nga tawo kag nasubuan gid sa mga ginahimo sang iya mga kasimanwa, nga nagapagusto sa paghimo sang kalautan kag wala sing prinsipyo nga ginasunod. 8Adlaw-adlaw nakita kag nabatian ni Lot ang ila malaot nga mga ginahimo sang nagaestar siya kaupod nila, kag ini nagapasakit gid permi sang iya matarong nga balatyagon. 9Diri makita ta nga kahibalo ang Ginoo magluwas sa mga diosnon kon mag-abot sa ila ang mga pagtilaw, kag kahibalo man siya magsilot sa mga malaot hasta mag-abot ang adlaw sang paghukom, 10labi na gid sa mga tawo nga wala nagapasakop sa iya kag nagasunod lang sa ila mahigko nga mga handom.

Ining indi matuod nga mga manunudlo sang Dios nga akon ginatumod mga maisog kag bugalon, kag wala sila nagakahadlok magpasipala sa gamhanan nga mga tinuga. 11Bisan gani ang mga anghel nga mas makusog kag mas gamhanan pa sang sa sini nga mga manunudlo wala nagapasipala sa gamhanan nga mga tinuga sa ila pagsugid sa sini nga mga tinuga sang mga akusasyon nga halin sa Ginoo. 12Pero ini nga mga tawo nagapakalain sa mga butang nga wala gani nila naintiendihan. Pareho sila sa mga sapat nga wala nagahunahuna kon ano ang ila ginahimo, kag wala sing iban nga palaabuton kundi dakpon kag patyon. Pagalaglagon gid ina nga mga tawo. 13Amo ina ang balos sang ila ginahimo nga malain sa iban. Ang ila ginakabig nga kalipay amo ang paghimo sang bisan ano nga ila naluyagan bisan adlaw. Amo ini ang mga tawo nga nagamansa kag nagahatag sang kahuy-anan sa inyo kon makita sila sa inyo pagtilipon, kay nagaupod sila sa inyo sa pagkaon pero ang matuod luyag lang nila nga dayaan kamo. 14Kon magtulok sila sa mga babayi nagahunahuna sila dayon sang pagpanginbabayi. Wala sila natak-i sa pagpakasala kag ginasulay pa nila ang mga maluya sa pagtuo agod magpakasala. Batasan na nila ang pagkadalok. Ginpakamalaot na sila sang Dios! 15Ginbayaan nila ang matarong nga mga pagpanudlo; amo ina nga nagtalang sila. Ginsunod nila ang ginhimo ni Balaam nga anak ni Beor nga nagpasulabi sang kuwarta. Amo ina nga nagsugot si Balaam nga suhulan siya sa paghimo sang malain. 16Kag tungod kay ginlapas niya ang sugo sang Dios, ginsaway siya sang iya asno nga naghambal sa tingog sang tawo, gani napunggan siya sa iya binuang kuntani nga pagahimuon.

17Ining indi matuod nga mga manunudlo sang Dios pareho sa mga tuburan nga namalhan kag sa mga panganod nga ginapalid sang mabaskog nga hangin.2:17 Ang buot silingon, wala sing may makuha sa ila. Wala sila sing pulos. Gani gintigana na sang Dios para sa ila ang lugar nga madulom gid. 18Ginagamit nila ang mabinulakbulakon nga mga pulong, pero wala sing pulos ang ila ginahambal. Paagi sa ila pagpanudlo, nga wala kuno sing kaso kon magpagusto kita sa pagsunod sa aton lawasnon nga kailigbon, ginasulay nila ang mga tawo nga bag-o pa lang nakalikaw sa mga tawo nga nagakabuhi sa sala. 19Ginapromisa nila ang kahilwayan sa mga nagasunod sa ila, pero sila mismo mga ulipon sang sala nga amo ang magalaglag sa ila. Kay kon may butang nga nagakontrolar sa imo, ulipon ka sang sina nga butang. 20Ang mga tawo nga nakakilala na kay Ginoong Jesu-Cristo nga aton Manluluwas nahilway na sa malain nga mga kinaugali nga nagakontrolar sa mga tawo diri sa kalibutan. Pero kon sa ulihi magbalik naman sila sa ila malain nga kinaugali kag mangin ulipon naman sila sang ila mga sala, mas mangin malain pa gid ang ila kahimtangan sang sa wala pa sila nagtuo kay Cristo. 21Maayo pa nga wala na lang sila nakahibalo sang pagpakamatarong sang Dios, sang sa pagkatapos nga nakahibalo sila nagtalikod sila sa mga sugo sang Dios sa ila. 22Ang ila ginahimo pareho gid sa ginasiling sang hulubaton nga, “Ang ido nagakaon sang iya suka,”2:22 Hul. 26:11. kag “Ang baboy nga bag-o lang ginpaliguan nagaligid liwat sa lunang.”2:22 lunang: sa iban nga Bisaya, lutak.