Ruʼuya ta Yohanna 21 – HCB & CARS

Hausa Contemporary Bible

Ruʼuya ta Yohanna 21:1-27

Sabuwar sama da sabuwar duniya

1Sa’an nan na ga sabon sama da sabuwar duniya, gama sama na farko da duniya ta farko sun shuɗe, babu kuma wani teku. 2Na ga Birni Mai Tsarki, sabuwar Urushalima tana saukowa daga sama, daga Allah, a shirye kamar amaryar da aka yi mata ado mai kyau saboda mijinta. 3Na kuma ji wata babbar murya daga kursiyin tana cewa, “Yanzu mazaunin Allah yana tare da mutane, zai kuma zauna tare da su. Za su zama mutanensa, Allah kansa kuwa zai kasance tare da su yă kuma zama Allahnsu. 4Zai share dukan hawaye daga idanunsu. Ba sauran mutuwa ko makoki ko kuka ko azaba, gama tsofaffin al’amura sun shuɗe.”

5Wannan da yake zaune a kursiyin ya ce. “Ina yin kome sabo!” Sai ya ce, “Rubuta wannan, domin waɗannan kalmomi amintattu ne gaskiya ne kuma.”

6Ya ce mini, “An gama. Ni ne Alfa da kuma Omega, na Farko da kuma na Ƙarshe. Duk mai jin ƙishirwa zan ba shi abin sha kyauta daga maɓulɓular ruwan rai. 7Duk wanda ya ci nasara zai gāji dukan wannan, zan kuma zama Allahnsa, shi kuma zai zama ɗana. 8Amma matsorata, da marasa bangaskiya, masu ƙazanta, masu kisankai, masu fasikanci, masu sihiri, masu bautar gumaka da dukan maƙaryata, wurinsu zai kasance a cikin tafkin wutar da yake farar wuta mai ci. Wannan fa ita ce mutuwa ta biyu.”

9Ɗaya daga cikin mala’ikun nan bakwai masu kwanonin nan bakwai cike da annoban nan bakwai na ƙarshe, ya zo ya ce mini “Zo, zan nuna maka amaryar, matar Ɗan Ragon.” 10Ya kuwa ɗauke ni cikin Ruhu zuwa wani babban dutse mai tsayi, ya kuma nuna mini Birni Mai Tsarki, Urushalima, tana saukowa daga sama, daga Allah. 11Ya haskaka da ɗaukakar Allah, haskensa kuwa ya yi kamar lu’ulu’u mai daraja sosai, kamar yasfa, yana ƙyalƙyali kamar madubi. 12Yana da babbar katanga mai tsayi, mai ƙofofi goma sha biyu, da kuma mala’iku goma sha biyu a ƙofofin. A bisa ƙofofin an rubuta sunayen kabilu goma sha biyu na Isra’ila. 13Akwai ƙofofi uku a gabas, uku a arewa, uku a kudu, uku kuma a yamma. 14An gina katangar birnin a kan tushen gini goma sha biyu, a kansu kuwa akwai sunayen manzannin sha biyu na Ɗan Ragon.

15Mala’ikan da ya yi magana da ni yana da sandan awo na zinariya don awon birnin, ƙofofinsa, da kuma katangarsa. 16Birnin murabba’i ne, tsayinsa daidai ne da fāɗinsa. Ya auna birnin da sandarsa ya kuwa sami mil 1,400 (wajen kilomita 2,200) tsawonsa, fāɗinsa da kuma tsayinsa daidai suke. 17Ya auna katangarsa ya kuma sami ƙaurinta kamun 144, bisa ga ma’aunin mutum, wanda mala’ikan ya yi amfani da shi. 18An yi katangar da yasfa, birnin kuma da zinariya zalla, yana kuma ƙyalli kamar madubi. 19Tushen ginin katangar birnin kuwa an yi masa adon da kowane irin dutse mai daraja. Tushe na farko an yi shi yasfa, na biyu saffaya, na uku agat, na huɗu zumurrudu, 20na biyar onis, na shida yakutu, na bakwai kirisolit, na takwas beril, na tara tofaz, na goma kirisofuras, na goma sha ɗaya yasin, na goma sha biyu kuma ametis. 21Ƙofofi goma sha biyun nan lu’ulu’ai goma sha biyu ne, kowace ƙofa an yi ta da lu’ulu’u guda. Babban titin birnin kuwa an yi shi da zinariya zalla, yana kuma ƙyalli kamar madubi.

22Ban ga haikali a cikin birnin ba, domin Ubangiji Allah Maɗaukaki da kuma Ɗan Ragon ne haikalin birnin. 23Birnin ba ya bukatar rana ko wata su haskaka shi, gama ɗaukakar Allah tana ba shi haske, Ɗan Ragon kuwa shi ne fitilar birnin. 24Al’ummai za su yi tafiya cikin hasken birnin, sarakunan duniya kuma za su kawo darajarsu cikin birnin. 25Ba za a taɓa rufe ƙofofin birnin da rana ba, gama ba za a yi dare a can ba. 26Za a kawo ɗaukaka da girmar al’ummai a cikin birnin. 27Babu wani abu marar tsarkin da zai taɓa shiga cikin birnin, babu kuma wani mai aikata abin kunya ko ruɗi da zai shiga, sai dai waɗanda aka rubuta sunayensu a cikin littafin rai na Ɗan Ragon.

Священное Писание

Откровение 21:1-27

Новый Иерусалим

1Потом я увидел новое небо и новую землю21:1 См. Ис. 65:17; 66:22; 2 Пет. 3:13.. Первого неба и первой земли уже не было, моря тоже больше не было. 2Я увидел святой город – новый Иерусалим. Он спускался с небес от Всевышнего, приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа. 3И я услышал громкий голос, прозвучавший от трона:

– Это жилище Всевышнего с людьми. Здесь Он будет жить с ними, и они будут Его народом. Он будет с ними и будет их Богом21:3 См. Лев. 26:11-12; Иер. 31:33-34; Езек. 37:27.. 4Он отрёт с их глаз каждую слезу. Больше не будет ни смерти, ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что прежнее ушло21:4 См. Ис. 25:8; 65:19..

5Сидящий на троне сказал:

– Я творю всё новое!

И Он добавил:

– Запиши, потому что это верные и истинные слова.

6Затем Он сказал мне:

– Свершилось! Я – Владыка всего: от А до Я!21:6 Букв.: «Я – Альфа и Омега!» См. сноску на 1:8. Я и Начало, и Конец!21:6 Ср. Ис. 44:6; 48:12. Тому, кто мучится от жажды, Я дам пить даром из источника воды жизни. 7Побеждающий наследует всё это, и Я буду его Богом, а он будет Моим сыном. 8Но тем, кто испугавшись, свернул с Моего пути, и тем, кто был Мне неверен, а также подлецам, убийцам, развратникам, колдунам, идолопоклонникам и всем лжецам – им место в озере с горящей серой. Это вторая смерть.

9Один из семи ангелов, у которых были семь чаш, наполненных семью последними бедствиями, подошёл и сказал мне:

– Пойдём, я покажу тебе невесту, жену Ягнёнка!

10И он перенёс меня в Духе на большую и высокую гору. Оттуда он показал мне святой город Иерусалим, спускающийся с небес от Всевышнего21:10 Ср. Езек. 40:2.. 11Он сияет славой Всевышнего, и его сияние напоминает сияние драгоценнейшего камня, наподобие яшмы, чистой, как кристалл. 12У города большая и высокая стена и двенадцать ворот, а у ворот – двенадцать ангелов. На воротах написаны имена двенадцати родов Исраила. 13Трое ворот – с востока, трое – с севера, трое – с юга и трое – с запада21:12-13 См. Езек. 48:31-35.. 14Стена города стоит на двенадцати основаниях, и на них написаны имена двенадцати посланников Ягнёнка.

15У ангела, который говорил со мной, была золотая трость для измерения города, его ворот и стен21:15 См. Езек. 40:3.. 16Город был квадратным, длина его равнялась ширине. Ангел измерил город тростью. Длина города была двенадцать тысяч стадий21:16 То есть около 2 200 км.. Его ширина и высота равнялись длине21:16 Святая Святых в Иерусалимском храме также имело форму куба (см. 3 Цар. 6:20).. 17Ангел измерил стены, они были толщиной21:17 Или: «высотой». в сто сорок четыре локтя21:17 То есть около 65 м. согласно человеческим меркам, которыми пользовался ангел. 18Стена была построена из яшмы, а сам город – из чистого, как прозрачное стекло, золота. 19Основания стен города были украшены всевозможными драгоценными камнями: первое основание было из яшмы, второе – из сапфира, третье – из агата, четвёртое – из изумруда, 20пятое – из оникса, шестое – из сердолика, седьмое – из хризолита, восьмое – из берилла, девятое – из топаза, десятое – из хризопраза, одиннадцатое – из гиацинта, двенадцатое – из аметиста21:19-20 Ср. Исх. 28:15-20; 39:8-14.. 21Двенадцать ворот были двенадцатью жемчужинами: каждые ворота из отдельной жемчужины21:19-21 См. Ис. 54:11-12.. А центральная улица города была из чистого, как прозрачное стекло, золота.

22Храма в городе я не видел, потому что его храм – это Сам Вечный, Бог Сил, и Ягнёнок. 23Город не нуждается в солнечном или лунном свете, потому что слава Всевышнего освещает его и Ягнёнок – его светильник21:23 См. Ис. 60:19-20.. 24Народы будут ходить в его свете, и цари земли принесут в него свою славу21:24 См. Ис. 60:3.. 25Ворота города никогда не будут закрыты днём, а ночи там не будет. 26И принесут в него славу и честь народов21:25-26 См. Ис. 60:11.. 27В него не войдёт ничто нечистое, и никто совершающий постыдные или лживые поступки. Там будут только те, чьи имена записаны у Ягнёнка в книге жизни.