Chinese Union Version (Simplified)

羅 馬 書 12

1所 以 弟 兄 们 , 我 以 神 的 慈 悲 劝 你 们 , 将 身 体 献 上 , 当 作 活 祭 , 是 圣 洁 的 , 是 神 所 喜 悦 的 ; 你 们 如 此 事 奉 乃 是 理 所 当 然 的 。

不 要 效 法 这 个 世 界 , 只 要 心 意 更 新 而 变 化 , 叫 你 们 察 验 何 为 神 的 善 良 、 纯 全 、 可 喜 悦 的 旨 意 。

我 凭 着 所 赐 我 的 恩 对 你 们 各 人 说 : 不 要 看 自 己 过 於 所 当 看 的 , 要 照 着 神 所 分 给 各 人 信 心 的 大 小 , 看 得 合 乎 中 道 。

正 如 我 们 一 个 身 子 上 有 好 些 肢 体 , 肢 体 也 不 都 是 一 样 的 用 处 。

我 们 这 许 多 人 , 在 基 督 里 成 为 一 身 , 互 相 联 络 作 肢 体 , 也 是 如 此 。

按 我 们 所 得 的 恩 赐 , 各 有 不 同 。 或 说 预 言 , 就 当 照 着 信 心 的 程 度 说 预 言 ,

或 作 执 事 , 就 当 专 一 执 事 ; 或 作 教 导 的 , 就 当 专 一 教 导 ;

或 作 劝 化 的 , 就 当 专 一 劝 化 ; 施 舍 的 , 就 当 诚 实 ; 治 理 的 , 就 当 殷 勤 ; 怜 悯 人 的 , 就 当 甘 心 。

爱 人 不 可 虚 假 ; 恶 要 厌 恶 , 善 要 亲 近 。

10 爱 弟 兄 , 要 彼 此 亲 热 ; 恭 敬 人 , 要 彼 此 推 让 。

11 殷 勤 不 可 懒 惰 。 要 心 里 火 热 , 常 常 服 事 主 。

12 在 指 望 中 要 喜 乐 , 在 患 难 中 要 忍 耐 , 祷 告 要 恒 切 。

13 圣 徒 缺 乏 要 帮 补 ; 客 要 一 味 的 款 待 。

14 逼 迫 你 们 的 , 要 给 他 们 祝 福 ; 只 要 祝 福 , 不 可 咒 诅 。

15 与 喜 乐 的 人 要 同 乐 ; 与 哀 哭 的 人 要 同 哭 。

16 要 彼 此 同 心 ; 不 要 志 气 高 大 , 倒 要 俯 就 卑 微 的 人 ( 人 : 或 作 事 ) ; 不 要 自 以 为 聪 明 。

17 不 要 以 恶 报 恶 ; 众 人 以 为 美 的 事 要 留 心 去 做 。

18 若 是 能 行 , 总 要 尽 力 与 众 人 和 睦 。

19 亲 爱 的 弟 兄 , 不 要 自 己 伸 冤 , 宁 可 让 步 , 听 凭 主 怒 ( 或 作 : 让 人 发 怒 ) ; 因 为 经 上 记 着 : 主 说 : 伸 冤 在 我 ; 我 必 报 应 。

20 所 以 , 你 的 仇 敌 若 饿 了 , 就 给 他 吃 , 若 渴 了 , 就 给 他 喝 ; 因 为 你 这 样 行 就 是 把 炭 火 堆 在 他 的 头 上 。

21 你 不 可 为 恶 所 胜 , 反 要 以 善 胜 恶 。

Ang Pulong Sang Dios

Roma 12

Ang Pagkabuhi Bilang Kristohanon

1Gani mga utod, tungod sa kaluoy sang Dios sa aton, nagapangabay ako sa inyo nga ihalad ninyo ang inyo kaugalingon bilang buhi nga halad sa Dios. Itugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa pag-alagad sa iya suno sa iya luyag. Amo ini ang husto nga pagsimba sa Dios. Indi kamo magsunod sa mga pagginawi sang mga tawo sa sini nga kalibutan. Tuguti ninyo ang Dios nga bag-uhon niya ang inyo hunahuna, agod mahibaluan ninyo ang kabubut-on sang Dios—kon ano ang maayo, husto, kag kon ano gid ang iya nagustuhan.

Bilang apostol nga amo ang bugay sang Dios sa akon, ginahambalan ko kamo tanan nga indi kamo maghunahuna nga daw si sin-o gid kamo, kundi hunahunaon ninyo sing husto kon ano ang inyo mga abilidad suno sa pagtuo nga ginhatag sang Dios sa inyo. Kay kon paano nga ang aton lawas may madamo nga parte, kag ang kada parte may iya nga buluhaton, kita nga mga tumuluo amo man. Bisan matuod nga madamo kita, isa lang kita ka lawas sa aton paghiusa kay Cristo, kag nagaalangot kita sa isa kag isa. Kag tungod nga ang kada isa sa aton may iya nga abilidad nga nabaton suno sa bugay sang Dios, gamiton ta ining ginhatag niya. Kon may ginhatagan sing abilidad sa pagsugid sang mensahi sang Dios, gamiton niya ina suno sa iya pagtuo. Kag kon may ginhatagan sing abilidad sa pagserbisyo sa iya isigkatawo, dapat magserbisyo siya; kon sa pagtudlo, dapat magpanudlo; kon sa paglaygay, dapat magpanglaygay; kon sa paghatag sa mga imol, dapat maalwan nga manughatag; kon sa pagdumala, magdumala nga may kapisan; kag kon sa pagbulig sa mga nalisdan, magbulig nga may kalipay.

Kinahanglan sinsero gid ang aton paghigugma. Likawan ta ang malaot, kag himuon permi ang maayo. 10 Bilang mag-ulutod kay Cristo maghigugmaanay gid kita, kag magtinahuray sa isa kag isa. 11 Magmapisan kita kag indi magtinamad; mag-alagad kita sa Ginoo nga hugot gid sa aton tagipusuon. 12 Kag tungod nga may paglaom kita nga maayo ang aton palaabuton, dapat mangin malipayon kita. Batason ta ang mga kabudlayan, kag magpangamuyo kita permi. 13 Buligan ta ang mga katawhan sang Dios sa ila mga kinahanglanon, kag batunon ta sa aton balay ang mga dumuluong.

14 Ipangamuyo ninyo sa Dios nga pakamaayuhon niya ang mga tawo nga nagahingabot sa inyo. Indi kamo magpangamuyo nga silutan sila sang Dios. 15 Magkalipay kamo upod sa mga nagakalipay, kag magkasubo upod sa mga nagakasubo. 16 Tratara ninyo ang isa kag isa sing palareho.[a] Indi kamo magpabugal kundi magpakig-abyan sa mga tawo nga kubos. Indi kamo maghunahuna nga maalam gid kamo.

17 Kon may maghimo sang malain sa inyo, indi kamo magbalos sang malain. Kundi pinsaron ninyo kon paano kamo makahimo sing maayo sa atubangan sang mga tawo. 18 Himua ninyo ang inyo masarangan nga wala gid sing gamo sa inyo pagpakig-upod sa tanan nga tawo. 19 Mga hinigugma, indi gid kamo magtimalos; pabay-i ang Ginoo nga magsilot sa ila sa iya kaakig. Kay nagasiling ang Ginoo sa Kasulatan, “Ako ang magatimalos; ako ang magasilot sa ila.”[b] 20 Gani sundon ta ang ginasiling sang Kasulatan: “Kon ang imo kaaway ginagutom, pakauna; kon ginauhaw, paimna. Kay kon himuon mo ini mahuya siya sa iya ginahimo sa imo.”[c] [d] 21 Indi kamo magpadaog sa malain, kundi dauga ninyo ang malain paagi sa paghimo sang maayo.

Footnotes

  1. 12:16 Tratara… palareho: ukon, Magkabuhi kamo nga may paghiusa.
  2. 12:19 Deu. 32:35.
  3. 12:20 mahuya siya sa iya ginahimo sa imo: sa literal, magatumpok ka sang baga sa iya ulo.
  4. 12:20 Hul. 25:21-22.