Nueva Versión Internacional (Castilian)

2 Juan 1:1-13

1El anciano,

a la iglesia elegida y a sus miembros,1 la iglesia … miembros. Lit. la señora elegida y a sus hijos. a quienes amo en la verdad —y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad—, 2a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre:

3La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor.

4Me alegré muchísimo de encontrarme con algunos de vosotros4 vosotros. Lit. tus hijos. que estáis practicando la verdad, según el mandamiento que nos dio el Padre. 5Y ahora, hermanos, os ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que os5 hermanos, os ruego … Y no es que os. Lit. señora, te ruego … Y no es que te. esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. 6En esto consiste el amor: en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento: que viváis en este amor, tal como lo habéis escuchado desde el principio.

7Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. 8Cuidaos de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo;8 el fruto de nuestro trabajo. Lit. lo que hemos trabajado. Var. lo que vosotros habéis trabajado. procurad, más bien, recibir la recompensa completa. 9Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios; el que permanece en la enseñanza9 enseñanza. Var. enseñanza de Cristo. sí tiene al Padre y al Hijo. 10Si alguien os visita y no lleva esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni le deis la bienvenida, 11pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras.

12Aunque tengo muchas cosas que deciros, no he querido hacerlo por escrito, pues espero visitaros y hablar personalmente con vosotros, para que nuestra alegría sea completa.

13Los miembros de la comunidad elegida, hermana tuya, te13 Los miembros … te. Lit. Los hijos de tu hermana, la elegida, te. mandan saludos.

Vietnamese Contemporary Bible

2 Giăng 1:1-13

Lời Chào Thăm

1Đây là thư của Giăng, một trưởng lão của Hội Thánh.

Kính lời chào thăm bà và quý Hội Thánh mà tôi cũng như tất cả những người đã biết chân lý đều rất yêu mến— 2vì chân lý tồn tại trong chúng ta và ở với chúng ta muôn đời.

3Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-xu—Con Ngài—ban cho chúng ta ơn phước, nhân từ, bình an trong chân lý và tình yêu.

Sống trong Chân Lý

4Tôi rất vui mừng được gặp một số anh chị em tín hữu của quý Hội Thánh tại đây và thấy họ sống theo chân lý như Chúa Cha đã truyền dạy chúng ta.

5Thưa bà và các anh chị em, tôi xin ân cần nhắc nhở quy luật Đức Chúa Trời ban cho chúng ta từ đầu là chúng ta phải yêu thương nhau. 6Nếu chúng ta yêu Đức Chúa Trời, chúng ta phải thực hành mệnh lệnh Ngài, và ngay từ ban đầu Ngài dạy chúng ta phải yêu thương nhau.

Coi Chừng Giáo Sư Giả

7Hãy coi chừng các lãnh đạo giả dối đã xuất hiện ở nhiều nơi; họ không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian trong hình hài xương thịt như chúng ta. Đó là người lừa gạt, kẻ phản Chúa Cứu Thế. 8Anh chị em hãy đề phòng, đừng đánh mất thành quả mà anh chị em đã dày công gây dựng, nhưng hãy cố gắng để lãnh trọn phần thưởng nơi Chúa. 9Vì nếu anh chị em xa lìa lời dạy của Chúa Giê-xu, anh chị em sẽ mất Đức Chúa Trời, nhưng nếu anh chị em vâng giữ giáo huấn của Chúa Cứu Thế, anh chị em sẽ có cả Chúa Cha và Chúa Con.

10Nếu có ai đến giảng dạy anh chị em mà không tin lời dạy của Chúa Giê-xu, đừng rước họ vào nhà, cũng đừng hoan nghênh họ. 11Nếu tiếp đón họ là đồng lõa với họ làm việc ác.

Kết Luận

12Tôi còn có nhiều điều cần nói, nhưng không muốn viết ra đây. Mong sẽ có dịp đến thăm bà và các anh chị em để chúng ta trực tiếp nói hết mọi chuyện với nhau thì tốt hơn, lúc ấy tất cả chúng ta đều vui mừng trọn vẹn.

13Các tín hữu tại đây kính lời chào thăm bà và quý Hội Thánh.