Knijga O Kristu

Poslanica Rimljanima 15

živjeti da ugodimo drugima

1Zato mi koji smo jaki u vjeri i čvrsta uvjerenja moramo nositi slabosti slabih i biti obzirni prema njima. Ne smijemo ih sablažnjavati onime što je nama slobodno samo zato da bismo sebi ugodili.

Svatko od nas neka ugađa bližnjima izgrađujući ih.

Jer ni Krist nije sebi ugađao. Kao što piše u Svetome pismu: 'Pogrde onih koji tebe ruže pale su na mene.'[a]

To je nekoć zapisano nama za pouku, da nas utješi i ohrabri u nadi.

Neka vam Bog, koji daje strpljenje i ohrabrenje, pomogne da međusobno živite u potpunoj slozi i da jedni prema drugima postupate prema Kristovu uzoru.

Tada ćete jednodušno moći slaviti Boga, Oca našega Gospodina Isusa Krista.

Srdačno prigrlite jedni druge kao što je Krist vas prigrlio, Bogu na slavu.

Krist je postao slugom židovima da pokaže kako je Bog vjeran obećanjima koja je dao njihovim precima.

Došao je da također i pogani mogu proslaviti Boga zbog njegova milosrđa prema njima. Na to je psalmist mislio kad je napisao:
    'Slavit ću te među poganima i pjevati hvalospjeve
            tvojem imenu.'[b]

10 Na drugom pak mjestu kaže:
    'Radujte se, narodi, skupa s njegovim narodom, sa židovima!'[c]

11 I još:
    'Slavite Gospodina, svi puci;
            slavite ga svi narodi na Zemlji!'[d]

12 Prorok Izaija je napisao:
    'Pojavit će se Davidov nasljednik[e] da vlada nad poganima.
            U njega će polagati svoje nade.'[f]

13 Neka vas Bog, koji daje nadu, ispuni radošću i mirom u vjeri, neka vam dade izobilnu nadu u snazi Svetoga Duha.

Pavlova služba

14 Uvjeren sam, draga braćo, da ste puni čestitosti. Sve ovo vrlo dobro znate i sposobni ste jedni druge urazumljivati.

15 Pa ipak sam uzeo tu slobodu da vas podsjetim na to što već znate. Jer Božjom milošću

16 služim Isusu Kristu među vama poganima. Donosim vam Božje evanđelje kako bi pogani postali ugodnom žrtvom Bogu, posvećeni Svetim Duhom.

17 Mogu se zato pohvaliti onime što je Isus Krist učinio kroz moju službu Gospodinu.

18 Ničim se drugim ne usuđujem hvaliti osim onime što je Krist kroz moje propovijedanje i djela učinio za obraćenje pogana

19 snagom čudesnih znakova, silom Svetoga Duha. Tako sam potpuno ispunio svoju dužnost propovijedanja Radosne vijesti od Jeruzalema pa uokolo sve do Ilirika.[g]

20 Uvijek sam se trudio propovijedati Radosnu vijest gdje se Krist još nije spominjao, a ne gdje su već drugi položili temelj propovijedanju

21 da se ostvari što piše u Svetome pismu:
    'Vidjet će ga oni kojima nije naviješten, razumjet će ga oni koji
            nikada nisu za njega čuli.'[h]

22 Zbog toga što sam ondje propovijedao, i nisam dosad mogao doći k vama.

Pavao se sprema na put

23 Ali sad sam završio s radom u tim krajevima, a već godinama žarko želim doći k vama.

24 Kanim otići u Španjolsku, pa ću se na putu zaustaviti u Rimu. Pošto barem malo vremena provedem s vama, možete me opet otpraviti na put.

25 Ali prije toga moram do Jeruzalema da svetima odnesem milodar

26 jer su vjernici u Makedoniji i u Ahaji skupili pomoć za siromašne svete u Jeruzalemu.

27 To su rado učinili jer se osjećaju njihovim dužnicima. Jer ako su pogani postali dionicima njihovih duhovnih dobara, onda su im dužni poslužiti i u tjelesnim dobrima.

28 Čim im predam taj novac te tako dovršim njihovo dobro djelo, krenut ću u Španjolsku i usput doći k vama.

29 Siguran sam da ću k vama stići s puninom Kristova blagoslova.

30 Draga braćo, zaklinjem vas u imenu našega Gospodina Isusa Krista da mi se pridružite u borbi moleći se Bogu za mene, zbog ljubavi prema meni koju vam je dao Sveti Duh.

31 Molite se da u Judeji umaknem nevjernicima i da svetima u Jeruzalemu bude po volji pomoć koju im nosim

32 kako bih, po Božjoj volji, mogao radosno doći k vama i tu se odmoriti.

33 Neka Bog koji daje mir bude sa svima vama. Amen.

Footnotes

 1. Poslanica Rimljanima 15:3 Psalam 69:10.
 2. Poslanica Rimljanima 15:9 Psalam 18:50.
 3. Poslanica Rimljanima 15:10 Ponovljeni zakon 32:43.
 4. Poslanica Rimljanima 15:11 Psalam 117:1.
 5. Poslanica Rimljanima 15:12 U grčkome: izdanak iz korijena Jišajeva
 6. Poslanica Rimljanima 15:12 Izaija 11:10.
 7. Poslanica Rimljanima 15:19 Pokrajina koja je u prvome stoljeću obuhvaćala područje današnje Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije i dijela Madžarske.
 8. Poslanica Rimljanima 15:21 Izaija 52:15.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Рим 15

1Мы, сильные в вере, должны быть снисходительны к ошибкам слабых и не искать своей личной выгоды. Каждый из нас должен угождать своему ближнему, заботясь о том, что служит к его благу и духовному росту. Масих тоже не Самому Себе угождал, но, как написано: «Оскорбления тех, кто злословит Тебя, пали на Меня»[a]. Ведь всё Писание было дано с целью научить нас, чтобы благодаря терпению и ободрению, получаемому из Писания, мы имели надежду.

Пусть же Аллах, Который даёт терпение и ободрение, даст вам жить в согласии друг с другом, как и подобает последователям Исы Масиха, чтобы вы единодушно и едиными устами прославляли Бога и Отца нашего Повелителя Исы Масиха.

Иса пришёл и для иудеев, и для других народов

Ради прославления Аллаха принимайте друг друга, как и Масих принял вас. Я говорю вам, что Масих стал слугой обрезанных, чтобы явить верность Аллаха, подтвердив те обещания, которые Аллах дал праотцам, а так же для того, чтобы и другие народы могли прославить Аллаха за Его милость, как написано:

«За это я буду славить Тебя среди других народов,
    имени Твоему воспою я хвалу»[b].

10 И ещё написано:

«Радуйтесь, язычники, вместе с Его народом!»[c]

11 И ещё:

«Славьте Вечного, все язычники!
    Хвалите Его, все народы!»[d]

12 Исаия также говорит:

«Придёт Корень[e] Есея
    и поднимется, чтобы править народами,
и язычники будут надеяться на Него»[f].

13 Пусть же Аллах, источник всякой надежды, через вашу веру наполнит вас радостью и миром, чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надеждой.

Паул – служитель Исы Масиха для язычников

14 Братья мои, я убеждён в том, что вы полны добра, исполнены знаний и можете учить друг друга. 15 Тем не менее, в этом письме я смело напоминаю вам о некоторых вещах, потому что Аллах по Своей благодати поручил мне 16 быть служителем Исы Масиха для язычников. И я тружусь как священнослужитель, возвещая Радостную Весть Аллаха, чтобы принести Ему обращённых из язычников, словно освящённую Святым Духом жертву, которая приятна Аллаху.

17 Итак, я могу хвалиться своим служением Аллаху через Ису Масиха. 18 Я смею говорить только о том, что Масих совершил через меня, чтобы привести язычников к повиновению Аллаху. Он совершил это словом и делом, 19 силой знамений и чудес, силой Духа Аллаха, так что я исполнил это служение: возвещать Радостную Весть о Масихе от Иерусалима и вплоть до Иллирика[g]. 20 Моим стремлением всегда было возвещать Радостную Весть там, где ещё не знают о Масихе, чтобы мне не строить на чужом фундаменте, 21 но исполнить написанное:

«Те, кому не было сказано о Нём, увидят,
    и те, кто не слышал, поймут»[h].

22 И это моё служение было причиной того, что я, хотя и собирался много раз, не смог прийти к вам.

Планы Паула посетить Рим

23 Теперь же я закончил свой труд в этих краях, и так как я уже много лет хотел прийти к вам, 24 то намерен сделать это, когда отправлюсь в Испанию. Я надеюсь, что навещу вас по дороге туда, и вы поможете мне, чтобы я смог идти дальше, как только хоть немного наслажусь вашим обществом. 25 Сейчас же я отправляюсь в Иерусалим для служения живущим там братьям, 26 потому что общины Македонии и Ахаии[i] решили провести сбор пожертвований для бедных из числа верующих, живущих в Иерусалиме. 27 Они сами решили это сделать, ведь они и в самом деле в долгу перед ними. Как иудеи, верующие в Ису, поделились с ними своими духовными благословениями, так и они, в свою очередь, должны поделиться с иудеями своими материальными благами. 28 После того как я выполню это поручение и передам им собранное, я намерен отправиться в Испанию и по пути навестить вас. 29 Я уверен, что, когда приду к вам, Масих благословит вас в полной мере.

30 Умоляю вас, братья, ради Повелителя нашего Исы Масиха и ради любви Духа, присоединиться к моей усердной молитве к Аллаху обо мне. 31 Молитесь о том, чтобы в Иудее неверующие не причинили мне вреда, и чтобы братья в Иерусалиме приняли моё служение. 32 Тогда я смогу прийти к вам с радостью, и мы сможем вместе отдохнуть, если на то будет воля Аллаха[j]. 33 Пусть Аллах, дающий нам мир, будет со всеми вами, аминь.

Footnotes

 1. 15:3 Заб. 68:10.
 2. 15:9 Заб. 17:50; 2 Цар. 22:50.
 3. 15:10 Втор. 32:43.
 4. 15:11 Заб. 116:1.
 5. 15:12 Или: «Росток».
 6. 15:12 Ис. 11:10.
 7. 15:19 Иллирик   – область, располагавшаяся на восточном побережье Адриатического моря.
 8. 15:21 Ис. 52:15.
 9. 15:26 Македония   и Ахаия   – Греция в целом.
 10. 15:32 Если на то будет воля Аллаха – см. сноску на 1:10.