Otkrivenje 22 – CRO & VCB

Knijga O Kristu

Otkrivenje 22:1-21

1Anđeo mi pokaže rijeku vode života, bistru kao prozirac, što izvire iz Božjega i Jaganjčeva prijestolja 2i teče sredinom glavne ulice. S obiju strana rijeke raste drvo života koje donosi rod dvanaest puta—svakoga mjeseca. Lišćem tog stabla liječe se narodi.

3Neće više biti nikakva prokletstva. Božje i Jaganjčevo prijestolje bit će ondje i njihovi će im se sluge klanjati. 4Gledat će njegovo lice, a njegovo će im ime biti napisano na čelima. 5Neće ondje biti noći niti će trebati da im svijetle svjetiljke ili sunce. Obasjavat će ih Gospodin Bog. Oni će kraljevati u vijeke vjekova.

6Anđeo mi reče: “Vjerodostojne su i istinite ove riječi. Gospodin Bog koji nadahnjuje proroke poslao je svojega anđela da pokaže svojim slugama što će se uskoro dogoditi.”

Isus dolazi

7“Evo, uskoro dolazim! Blago onima koji vrše proročke riječi ove knjige!”

8Ja, Ivan, sve sam to čuo i vidio. A kad sam sve čuo i vidio, pao sam pred noge anđelu koji mi je to pokazao da se poklonim. 9Ali on ponovi: “Ne klanjaj se meni! Samo sam Božji sluga, baš kao ti i tvoja braća proroci, kao i svi koji su poslušni riječima ove knjige. Bogu se klanjaj!” 10Zatim mi reče: “Ne zapečaćuj proročke riječi ove knjige da ostanu tajnom jer je vrijeme blizu. 11Neka nepravednici i dalje čine nepravdu. Neka se okaljani i dalje kaljaju. Pravednici neka i dalje čine što je pravedno, a sveti neka se i dalje posvećuju!”

12“Evo, uskoro dolazim i svakome ću platiti prema njegovim djelima. 13Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak, Prvi i Posljednji.

14Blago onima koji peru svoje haljine! Bit će im dopušteno ući kroz vrata u grad i jesti plod sa stabla života. 15A izvan grada ostat će psi—vračari, bludnici, ubojice i idolopoklonici te svi koji vole i govore laž.

16Ja, Isus, poslao sam svojega anđela da ti dade ovu poruku za crkve. Ja sam onaj od kojega je David nastao i nasljednik njegovoga prijestolja.22:16 U grčkome: Ja sam korijen i izdanak Davidov. Zvijezda sam Danica.”

17Duh i zaručnica govore: “Dođi!” I tko god ovo čuje, neka kaže: “Dođi!” Neka dođe tko je žedan i neka besplatno zahvati vodu života! 18Svakomu tko sluša proročke riječi ove knjige svjedočim: Doda li tko išta onomu što je ovdje napisano, Bog će mu dodati zla opisana u ovoj knjizi. 19A oduzme li tko nešto od proročkih riječi zapisanih u ovoj knjizi, Bog će mu oduzeti njegov udjel sa stabla života i Sveti grad opisan u ovoj knjizi.

20Svjedok svega ovoga kaže: “Da, uskoro dolazim!”

Amen! Dođi, Gospodine Isuse!

21Neka je milost Gospodina Isusa Krista sa svima vama.

Vietnamese Contemporary Bible

Khải Huyền 22:1-21

Dòng Sông Sự Sống

1Thiên sứ chỉ cho tôi thấy sông nước hằng sống, trong như pha lê, chảy từ ngai Đức Chúa Trời và Chiên Con 2vào chính giữa con đường lớn trong thành. Hai bên bờ sông có cây sự sống, ra trái mười hai mùa, mỗi tháng một mùa. Lá cây dùng làm thuốc chữa bệnh cho các dân tộc.

3Chẳng còn điều gì xấu xa trong thành vì Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ đặt ngai tại đó. Các đầy tớ Ngài sẽ phục vụ Ngài. 4Họ sẽ nhìn thấy mặt Ngài và tên Ngài sẽ ghi trên trán họ. 5Tại đó sẽ không có ban đêm cũng không cần ánh đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ. Họ sẽ cai trị đời đời.

6Thiên sứ bảo tôi: “Những lời này là chân thật và đáng tin. Chúa là Đức Chúa Trời đã báo cho các tiên tri những việc tương lai, cũng sai thiên sứ bày tỏ cho đầy tớ Ngài biết những việc sắp xảy ra.”

Chúa Sắp Trở Lại

7“Này, Ta sẽ sớm đến! Phước cho những người vâng giữ các lời tiên tri trong sách này.”

8Tôi là Giăng, người đã nghe và thấy những điều này. Khi nghe thấy xong tôi liền quỳ dưới chân thiên sứ để thờ lạy. 9Nhưng thiên sứ bảo tôi: “Đừng thờ lạy tôi! Tôi cũng là đầy tớ Đức Chúa Trời như ông, như anh chị em ông là các tiên tri và như những người vâng giữ lời Chúa trong sách này. Ông hãy thờ lạy Đức Chúa Trời!”

10Thiên sứ lại bảo tôi: “Đừng giữ kín những lời tiên tri trong sách này vì thì giờ đã gần rồi. 11Người gian ác cứ làm điều gian ác, người ô uế cứ làm điều ô uế, nhưng người công chính hãy tiếp tục làm điều công chính, người thánh thiện hãy luôn luôn sống thánh thiện!”

12“Này, Ta sẽ sớm đến, đem theo phần thưởng để trao cho mỗi người tuỳ theo công việc họ làm. 13Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Đầu Tiên và Cuối Cùng, Khởi Thủy và Chung Kết.”

14Phước cho người giặt sạch áo mình, được quyền vào cổng thành, ăn trái cây sự sống. 15Những người ô uế, tà thuật, gian dâm, sát nhân, thờ thần tượng, cùng tất cả những người ưa thích và làm điều dối trá đều không được vào thành.

16“Ta là Giê-xu, đã sai thiên sứ báo cho con biết những điều này để truyền lại cho các Hội Thánh. Ta là Chồi Lộc và Hậu Tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.”

17Chúa Thánh Linh và Hội Thánh kêu gọi: “Hãy đến!” Người nào nghe tiếng gọi cũng nói: “Mời đến!” Ai khát, cứ đến. Ai muốn, hãy tiếp nhận miễn phí nước hằng sống! 18Tôi quả quyết với mọi người đọc lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào điều gì, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho họ những tai họa đã ghi trong sách. 19Còn ai bớt lời nào, Đức Chúa Trời sẽ không cho họ ăn trái cây sự sống và vào thành thánh như đã chép.

20Đấng chứng thực cho những điều này đã hứa: “Phải, Ta sẽ sớm đến!”

Lạy Chúa Giê-xu, xin Ngài đến! A-men!

21Cầu xin ân sủng của Chúa Giê-xu ở với tất cả con dân thánh của Đức Chúa Trời.