Knijga O Kristu

Matej 3:1-17

Propovijedanje Ivana Krstitelja

1U to vrijeme Ivan Krstitelj počne propovijedati u judejskoj pustinji: 2“Pokajte se za grijehe i obratite se Bogu jer je nebesko kraljevstvo blizu!” 3Prorok Izaija govorio je o Ivanu kad je prorokovao:

“On je glas koji viče u pustinji:

‘Pripremite put za Gospodnji dolazak!

Poravnajte za njega staze!’”3:3 Izaija 40:3.

4Ivanova odjeća bila je istkana od devine dlake, a bio je opasan kožnim pojasom. Hranio se skakavcima i divljim medom. 5Ljudi su k njemu dolazili iz Jeruzalema i iz cijele jordanske okolice. 6Ispovijedali su mu svoje grijehe, a on ih je krstio u rijeci Jordanu.

7Ali kad ugleda mnoge farizeje i saduceje da se dolaze krstiti, reče im: “Zmijska legla! Tko li vas je samo upozorio da pobjegnete Božjemu gnjevu koji stiže? 8Dokažite svojim životom i djelima da ste se odvratili od grijeha i obratili Bogu.3:8 U grčkome: Rodite dakle plodom dostojnim obraćenja. 9Ne zavaravajte se da vam je dovoljno reći: ‘Mi smo Abrahamovi potomci!’ jer vam kažem da Bog može i od ovoga kamenja podignuti Abrahamovu djecu! 10Sjekira Božjeg suda već je uzdignuta da u korijenu sasiječe stabla. Svako stablo koje ne daje dobrog roda bit će posječeno i bačeno u vatru.

11Ja vodom krstim one koji se pokaju od svojih grijeha; no dolazi netko veći od mene, toliko velik da mu ja nisam dostojan ni robom biti.3:11 U grčkome: ni ponijeti sandale. On će vas krstiti Svetim Duhom i ognjem. 12Očistit će svoje gumno i odvojiti pljevu od pšenice; pšenicu će spremiti u svoju žitnicu, a pljevu sažeći neugasivim ognjem.”

Isusovo krštenje

(Mk 1:9-11; Lk 3:21-22; Iv 1:32-34)

13Tada Isus dođe iz Galileje na Jordan da ga Ivan krsti. 14Ivan ga je odvraćao. “Zar da ti dođeš k meni,” reče mu, “a zapravo bi ti mene trebao krstiti!”

15Ali Isus mu odgovori: “Pusti to, jer nam valja ispuniti pravednu Božju volju.” Tada ga je Ivan krstio.

16Nakon krštenja Isus iziđe iz vode. I gle! Nebesa se otvore i on ugleda Božjega Duha kako silazi kao golub i spušta se na njega. 17Začuje se glas:: “Ovo je moj ljubljeni Sin. On je moja radost!”

New Russian Translation

Матфея 3:1-17

Проповедь Иоанна Крестителя

(Мк. 1:2-8; Лк. 3:1-18; Ин. 1:19-28)

1В те дни Иоанн Креститель начал проповедовать в Иудейской пустыне.

2– Покайтесь! – говорил он. – Потому что Царство Небес уже близко!

3Об Иоанне говорил пророк Исаия:

«Голос раздается в пустыне:

„Приготовьте путь Господу,

сделайте прямыми дороги Его!“»3:3 Ис. 40:3.

4Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным поясом. Пищей ему служили саранча и дикий мед. 5К нему приходил народ из Иерусалима, со всей Иудеи и из окрестностей Иордана. 6Исповедующих свои грехи он крестил в реке Иордан.

7Фарисеям3:7 Фарисеи – это религиозная группа, которую отличало неукоснительное выполнение Закона, следование обычаям предков и строгое соблюдение ритуальной чистоты. и саддукеям3:7 Саддукеи – религиозная группа иудеев, состоящая преимущественно из священников и иерусалимских аристократов. Саддукеи отрицали «устное предание» фарисеев и не верили в воскресение мертвых, а также в существование ангелов и демонов. Саддукеи имели огромное влияние в Высшем Совете иудеев., которые приходили к нему чтобы креститься, Иоанн сказал:

– Вы, змеиное отродье! Кто предупредил вас, чтобы вы бежали от грядущего гнева? 8Делами докажите искренность вашего покаяния. 9Не думайте говорить в себе: «Наш отец Авраам!» Говорю вам, что Бог может и из этих камней сотворить детей Аврааму. 10Уже и топор лежит у корня деревьев, и всякое дерево, не приносящее хорошего плода, будет срублено и брошено в огонь.

11Я крещу вас водой в знак покаяния, но после меня придет Тот, Кто могущественнее меня. Я даже не достоин нести Его сандалии. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем. 12У Него в руках лопата, чтобы провеять зерно на току; Свою пшеницу Он соберет в хранилище, а мякину сожжет в неугасимом огне.

Крещение Иисуса

(Мк. 1:9-11; Лк. 3:21-22; Ин. 1:32-34)

13Затем из Галилеи к Иордану пришел Иисус, чтобы принять крещение от Иоанна. 14Иоанн хотел было отговорить Его:

– Это мне нужно креститься у Тебя, зачем же Ты пришел ко мне?

15Но Иисус ответил:

– Пусть сейчас будет так. Нам надо исполнить всю истину.

Тогда Иоанн согласился.

16Как только Иисус крестился и вышел из воды, раскрылись небеса, и Он увидел Духа Божьего, спускающегося в образе голубя и садящегося на Него. 17И вот, голос с небес, говорящий:

– Это Мой любимый Сын, в Нем Моя радость!3:17 См. Быт. 22:2; Пс. 2:7; Ис. 42:1.