Knijga O Kristu

Matej 24:1-51

Isus pretkazuje buduće događaje

(Mk 13:1-20; Lk 21:5-24)

1Kad je Isus izišao ih Hrama i pošao dalje, priđu mu učenici da mu pokažu hramsko zdanje. 2A on im reče: “Vidite li sve to? Zaista vam kažem, neće od ovoga ostati ni kamen na kamenu. Svaki će biti razvaljen.”

O počecima nevolja

3Kad je poslije sjedio na Maslinskoj gori, učenici mu priđu i nasamo kažu: “Reci nam kada će se to dogoditi. Koji će znak najaviti tvoj dolazak i svršetak svijeta?”

4“Pazite da vas tko ne zavede!” odgovori im Isus. 5“Mnogi će doći pod mojim imenom, proglašujući se Mesijom,24:5 U grčkome: …pod mojim imenom i reći ‘Ja sam’… i mnoge će zavesti. 6Kad čujete da blizu vas izbijaju ratovi i vijesti o dalekim ratovima, ne uznemirujte se. Sve se to mora dogoditi, ali svršetak još neće doći. 7Zaratit će narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit će potresa u mnogim dijelovima svijeta i zavladat će glad. 8Sve je to samo početak strašnih muka.

9Tada će vas mučiti i ubijati. Svi će vas narodi zamrziti zato što ste moji.24:9 U grčkome: zbog mojega imena. 10Mnogi će tada posrnuti u vjeri, izdavat će jedan drugoga i mrziti se. 11Pojavit će se brojni lažni proroci i mnoge će zavesti. 12Bezakonje će uzeti velikog maha, a ljubav mnogih će ohladnjeti. 13Ali tko ustraje do kraja, spasit će se. 14Radosna vijest o kraljevstvu propovijedat će se po cijelome svijetu da čuju svi narodi, a onda će konačno doći svršetak.

15Tako kada vidite ‘svetogrđe’ o kojemu je pisao prorok Daniel gdje stoji na svetomu mjestu (čitatelju, shvati o čemu je riječ!), 16neka oni koji se zateknu u Judeji bježe u goru. 17Tko se zatekne na krovu,24:17 Ljudi su se ondje u to vrijeme često odmarali i družili na ravnim krovovima kuća, posebice uvečer kad je bilo svježije. neka ne silazi u kuću što uzeti! 18Tko se zatekne u polju, neka se ne vraća po ogrtač! 19Teško trudnicama i dojiljama u to vrijeme! 20Molite se da ne morate bježati zimi ili u subotu 21jer će to biti dani tako strašnih nevolja kakvih nije bilo od postanka svijeta niti će biti ikad poslije. 22I da Gospodin ne skrati to vrijeme nevolja, nitko se ne bi spasio. Ali zaradi svojih izabranika ti će se dani skratiti.

Isus govori o svojem povratku

(Mk 13:21-31; Lk 17:23-37; 21:25-33)

23Kaže li vam tada tko: ‘Evo Mesije!’ ili ‘Eno ga ondje!’ ne vjerujte 24jer će ustati brojni lažni mesije i lažni proroci te činiti znamenja i velika čudesa ne bi li, bude li moguće, zaveli i Božje izabranike. 25Eto, unaprijed sam vas upozorio!

26Kaže li vam dakle tko: ‘Eno ga, u pustinji je’, ne idite onamo, kaže li ‘U tajnim je odajama’, ne vjerujte. 27Jer dolazak Sina Čovječjega vidjet će se poput munje koja sijevne na istoku i rasvijetli cijelo nebo, sve do zapada. 28Gdje bude strvine, skupljat će se strvinari.24:28 Kao što se po okupljanju strvinara može znati da je u blizini strvina, tako ćete po tim znacima znati da je konac blizu.

29U vrijeme kad prođu sve te strahote

‘Sunce će potamnjeti

i mjesec neće sjati,

zvijezde će s neba padati

i nebeske će se sile potresti.’24:29 Vidjeti: Izaija 13:10; 34:4 i Joel 2:10.

30Tada će se na nebu pojaviti znak Sina Čovječjega.24:30 Vidjeti: Daniel 7:13. Proplakat će tada svi narodi na zemlji i ugledati Sina Čovječjega kako dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. 31On će poslati anđele na zov velike trublje da saberu njegove izabranike sa svih strana, sa svih četiriju vjetrova, od kraja zemlje do kraja neba.

Pouka o smokvi

(Mk 13:28; Lk 21:29-30)

32Učite iz prispodobe o smokvi. Kad joj na granama izbiju nježni pupovi i kad potjera lišće, znate da je ljeto blizu. 33Također, kad vidite da se zbiva sve o čemu sam vam govorio, možete biti sigurni da je Gospodinov povratak blizu, na samim vratima. 34Zaista vam kažem, ovaj naraštaj neće proći dok se sve to ne dogodi. 35Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi ostaju zauvijek!

Neznani dan i čas

(Mk 13:32-37; Lk 21:34-36; 17:26-27, 34-35; 12:39-46)

36Nitko, međutim, ne zna dana ni ure kada će se to dogoditi. Ne znaju ni anđeli na nebu, pa čak ni Sin. Zna samo Otac. 37Za dolaska Sina Čovječjega bit će kao i u Noino doba. 38Kao što su u to vrijeme prije potopa ljudi jeli i pili, ženili se i udavali sve do dana kada je Noa ušao u korablju 39i ništa nisu slutili dok nije došao potop i sve ih odnio, tako će biti i za dolaska Sina Čovječjega. 40Od dvojice koji tada budu skupa radili u polju jedan će se uzeti, a drugi ostaviti. 41Od dviju žena koje budu skupa mljele u mlinu jedna će se uzeti, a druga ostaviti.

42Bdijte, dakle, jer ne znate kada će vaš Gospodin doći! 43Znajte: kad bi vlasnik kuće znao kada će doći lopov, bdio bi i ne bi mu dopustio da provali u kuću. 44Budite zato i vi stalno pripravni jer će Sin Čovječji doći kad mu se i ne nadate.

Vjerni i razumni sluga

45Tko je dakle onaj vjerni i razumni sluga kojega je gospodar postavio da upravlja ukućanima i da im daje hranu u pravo vrijeme? 46Blago onome koga gospodar, kada dođe, nađe da tako čini! 47Zaista vam kažem, povjerit će mu da upravlja svim njegovim imanjem. 48Ali ako zli sluga pomisli: ‘Gospodar se još neće vratiti’ 49pa počne tući svoje sudrugove te jesti i piti s pijancima, 50gospodar će doći u dan kad mu se ne nada i u čas u koji neće ni slutiti. 51Nemilosrdno će ga kazniti i odrediti mu usud među licemjerima, gdje će biti plač i škrgut zuba.”

Священное Писание

Матай 24:1-51

Иса Масих говорит о будущем

(Мк. 13:1-20; Лк. 21:5-24)

1Когда Иса, выйдя из храма, уже уходил, к Нему подошли ученики, которые хотели обратить Его внимание на здания храма.

2– Видите всё это? – сказал им Иса. – Говорю вам истину: здесь не останется и камня на камне, всё будет разрушено.

3Когда Иса сидел на Оливковой горе, ученики подошли к Нему без посторонних и спросили:

– Скажи нам, когда это произойдёт и какое знамение укажет на Твоё возвращение и на конец нынешнего мира?

4Иса ответил им:

– Смотрите, чтобы никто не обманул вас. 5Потому что многие будут приходить под Моим именем, говоря: «Я Масих», и многих обманут. 6Вы услышите о войнах, настоящих и грядущих, но пусть вас это не пугает. Всё это должно произойти, но это ещё не конец. 7Потому что народ поднимется на народ и царство на царство, в разных местах будет голод и землетрясения. 8Но всё это лишь начало родовых схваток24:8 Религиозные учители иудеев говорили о периоде ужасных страданий перед пришествием Масиха, которые они сравнивали с родовыми муками..

9Тогда вас будут выдавать, мучить и убивать, и все народы будут ненавидеть вас из-за Меня. 10Многие тогда отвернутся от веры, будут предавать и ненавидеть друг друга. 11Появится много лжепророков, которые многих обманут. 12И от умножения зла во многих охладеет любовь, 13но тот, кто выстоит до конца, будет спасён. 14Радостная Весть о Царстве будет возвещена по всему миру как свидетельство для всех народов, и только тогда наступит конец.

15Итак, когда вы увидите на святом месте «осквернение, что ведёт к опустошению», о котором говорил пророк Даниял24:15 См. Дан. 9:27; 11:31; 12:11. Пророчество Данияла исполнилось в 168 г. до н. э., когда Антиох Епифан осквернил храм в Иерусалиме, установив там статую Зевса и принеся ему в жертву свинью. Это событие было прообразом того, о чём говорил Иса Масих. Само же пророчество Исы частично исполнилось в 70 г., когда храм был разрушен римлянами, а в полноте оно свершится в конце времён (см. 2 Фес. 2:3-4; Отк. 11:2). (пусть читающий поймёт), 16тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы. 17Кто окажется на крыше, пусть не спускается в дом за вещами, 18и кто окажется в поле, пусть не возвращается за своим плащом. 19Горе же беременным и кормящим грудью в те дни. 20Молитесь, чтобы ваше бегство не случилось зимой или в субботу24:20 Суббота была иудейским религиозным днём отдыха (см. пояснительный словарь), и в связи с этим возникли бы определённые трудности., 21потому что таких бедствий, какие будут в то время, не было от начала мира и доныне, и никогда больше не будет24:21 См. Дан. 12:1; Иоиль 2:2.. 22И если бы те дни не были сокращены, то не уцелело бы ни одно живое существо, но ради избранных они будут сокращены.

Иса Масих говорит о Своём возвращении

(Мк. 13:21-31; Лк. 21:25-33; 17:23-24, 37)

23– Если кто-нибудь вам тогда скажет: «Смотрите! Масих здесь!» или «Он там!» – не верьте, 24потому что явятся лжемасихи и лжепророки и покажут великие знамения и чудеса, чтобы обмануть, если удастся, даже избранных. 25Смотрите, Я предсказал вам наперёд, 26поэтому, если кто скажет вам: «Он там, в пустыне», не ходите, или: «Он там, в потайной комнате», не верьте, 27потому что, как молния, которая, сверкая с востока, бывает видна и на западе, так будет и возвращение Ниспосланного как Человек. 28Где будет труп, туда соберутся и стервятники24:28 Существует множество толкований этого стиха. Вот два наиболее вероятных: 1) где моральное разложение достигнет своего апогея, там неизбежно будут и суды Всевышнего; 2) как по кружащим в небе стервятникам можно безошибочно определить, что там лежит труп, так и пришествие Масиха будет явным для всех..

29Сразу же после бедствий, которые будут в те дни,

«солнце померкнет,

и луна не даст света,

звёзды упадут с неба,

и небесные тела поколеблются»24:29 Ис. 13:10; 34:4; см. также Езек. 32:7; Иоиль 2:10, 31; 3:15; Агг. 2:6, 21; Отк. 6:12-13..

30Тогда на небе появится знамение Ниспосланного как Человек, и все народы земли будут охвачены скорбью. Они увидят Ниспосланного как Человек, идущего на небесных облаках с силой и великой славой24:30 См. Зак. 12:10-14; Дан. 7:13.. 31Он пошлёт Своих ангелов, и те под громкий трубный зов соберут Его избранных с четырёх сторон света, от края и до края небес.

32Пусть для вас примером будет инжир: когда почки набухают и выпускают листья, вы знаете, что приближается лето. 33Так и здесь, когда вы увидите, что всё это сбывается, знайте, что Он24:33 Или: «это». уже близко, у самых дверей. 34Говорю вам истину: ещё не исчезнет это поколение, как всё это произойдёт24:34 Существует три основных толкования этих слов: 1) имеется в виду поколение, которое будет свидетелем всех вышеописанных космических катаклизмов и второго пришествия Исы Масиха; 2) так как стоящее здесь слово можно перевести и как «поколение», и как «род», то, возможно, здесь говорится об иудейском народе; 3) имеется в виду поколение, жившее во времена Исы Масиха и ставшее свидетелем разрушения Иерусалима в 70 г. В третьем случае слова «всё это произойдёт» относятся не к событиям последнего времени, но к пророчеству об Иерусалиме.. 35Небо и земля исчезнут, но Мои слова останутся в силе.

Призыв к бодрствованию

(Мк. 13:32-37; Лк. 21:34-36; 17:26-27, 34-35; 12:39-46)

36– Но о том дне и часе не знает никто, кроме Отца, – ни ангелы на небесах, ни Сын. 37Но как было во времена Нуха24:37 Нух – также известен как Ной., так будет и при возвращении Ниспосланного как Человек. 38Перед потопом люди ели и пили, женились и выходили замуж, и так продолжалось вплоть до того дня, когда Нух вошёл в ковчег. 39Они не понимали, что должно случиться, пока не пришёл потоп и не истребил их всех. Так будет и когда придёт Ниспосланный как Человек. 40Двое будут работать в поле: один будет взят, а другой оставлен24:40 Взят… оставлен – существуют два основных толкования этих слов: 1) Повелитель Иса заберёт Своих последователей, а другие останутся для наказания; 2) грешники будут взяты на Суд, а Его последователи останутся. В любом случае, видно, что будет разделение, критерием которого станет вера и жизнь людей.. 41Две женщины будут молоть на одной мельнице: одна будет взята, а другая оставлена.

42Поэтому будьте всегда наготове, ведь вы не знаете, в какой день придёт ваш Повелитель. 43Знайте, что если бы хозяин дома знал, в котором часу ночи придёт вор, то он сторожил бы свой дом и не позволил бы вору проникнуть в него. 44Поэтому вы тоже должны быть готовы, потому что Ниспосланный как Человек придёт в час, когда вы Его не ждёте.

45Кто тогда окажется верным и разумным рабом, которого хозяин поставил над другими рабами, чтобы вовремя раздавать им пищу? 46Благословен тот раб, которого хозяин, когда вернётся, найдёт поступающим так. 47Говорю вам истину: он доверит ему всё своё имение. 48Но если это дурной раб, который решит: «Мой хозяин вернётся не скоро» – 49и станет избивать своих товарищей, есть и пить с пьяницами, 50то придёт его хозяин в тот день, когда он не ожидает, и в тот час, когда он не знает. 51Он рассечёт его надвое и определит ему одну участь с лицемерами, – там, где будет плач и скрежет зубов.