Knijga O Kristu

Matej 19:1-30

O braku i rastavi

(Mk 10:1-12; Lk 16:18)

1Kad je Isus završio s govorom, ode iz Galileje u Judeju s istočne strane rijeke Jordana. 2Za njim je pošlo silno mnoštvo te ih je on ondje iscjeljivao.

3Priđu mu neki farizeji pa ga upitaju pokušavajući ga zaskočiti: “Smije li se muž razvesti od žene zbog bilo kojeg razloga?”

4On odgovori: “Niste li u Pismu čitali da ih je Stvoritelj na početku stvorio ‘muškim i ženskim’19:4 Postanak 1:27; 5:2. 5i da je rekao: ‘Čovjek će ostaviti oca i majku da bi se sjedinio sa svojom ženom, i njih će dvoje biti jedno tijelo’?19:5 Postanak 2:24. 6Njih dvoje, prema tome, nisu više dva, nego jedno. Neka dakle nijedan čovjek ne rastavlja one koje je Bog sjedinio!”

7“Zašto je onda Mojsije rekao da muž treba ženi samo napisati otpusnicu pa se može razvesti?”19:7 Ponovljeni zakon 24:1. upitaju.

8Isus im odgovori: “Mojsije je učinio taj ustupak da možete otpustiti svoju ženu zbog vaših tvrdih srca, ali u početku nije bilo tako. 9Ali ja vam kažem: Tko god se razvede od svoje žene, osim zbog njezina bluda—pa se oženi drugom, čini preljub.”19:9 U nekim rukopisima još stoji: I onaj tko se oženi razvedenicom, čini preljub.

10Nato će Isusovi učenici: “Ako je između muža i žene tako, onda je bolje ne ženiti se!”

11“Ne mogu to razumjeti svi, nego samo oni kojima je dano”, reče im Isus. 12“Ima ljudi koji su od rođenja nesposobni za ženidbu, ima ih koje su ljudi za to onesposobili, a neki se dragovoljno odriču ženidbe zaradi nebeskoga kraljevstva. Tko može shvatiti, neka shvati!”

Isus blagoslivlja djecu

(Mk 10:13-16; Lk 18:15-17)

13Tada mu dovodili djecu da na njih stavi ruke i da se pomoli. Učenici su im to priječili. 14Isus im nato reče: “Pustite dječicu k meni i ne tjerajte ih jer takvima pripada nebesko kraljevstvo!” 15Položi na njih ruke, a zatim ode odande.

Isus i bogataš

(Mk 10:17-31; Lk 18:18-30)

16Priđe mu neki čovjek i upita: “Učitelju, koje dobro moram činiti da bih zadobio vječni život?”

17Isus mu reče: “Zašto me pitaš o dobrome? Samo je jedan dobar—Bog! Ali ako želiš ući u život, ispunjaj zapovijedi!”

18“Koje?” upita on.

Isus odgovori: “Ne ubij”, “Ne čini preljub”, “Ne ukradi”, “Ne svjedoči lažno”, 19“Poštuj oca i majku i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!”19:18-19 Izlazak 20:12-16; Levitski zakonik 19:18; Ponovljeni zakon 5:16-20.

20“Sve sam to činio”, reče mu mladić. “Što mi još nedostaje?”

21“Želiš li biti savršenim,” odgovori Isus, “idi i prodaj sve što imaš, a novac razdijeli siromasima pa ćeš imati blago na nebu. Onda dođi i slijedi me!” 22Kad je mladić to čuo, se ražalosti i ode jer je imao veliki imetak.

23Isus nato reče učenicima: “Zaista vam kažem, teško je bogatašu ući u nebesko kraljevstvo! 24I opet vam kažem: Lakše bi devi bilo provući se kroz iglenu ušicu nego bogatašu ući u Božje kraljevstvo!”

25Učenici se zaprepaste. “Pa tko se onda uopće može spasiti?” pitali su.

26Isus ih pozorno pogleda pa reče: “Ljudima je to potpuno nemoguće, ali ne i Bogu. Ali Bogu je sve moguće!”

27Tada mu Petar reče: “Evo, mi smo sve ostavili da te slijedimo. Što ćemo za to dobiti?”

28Isus odgovori: “Zaista vam kažem, kada ja, Sin Čovječji, sjednem o obnovi svijeta na svoje slavno prijestolje, vi ćete sjesti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest Izraelovih plemena. 29A svatko tko zaradi mene ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili njive, primit će stostruko i baštiniti vječni život. 30Ali mnogi koji su sada prvi tada će biti na zadnjemu mjestu, a mnogi koje ovdje smatraju zadnjima ondje će biti najveći.”

New International Reader’s Version

Matthew 19:1-30

Jesus Teaches About Divorce

1When Jesus finished saying these things, he left Galilee. He went into the area of Judea on the other side of the Jordan River. 2Large crowds followed him. He healed them there.

3Some Pharisees came to test Jesus. They asked, “Does the Law allow a man to divorce his wife for any reason at all?”

4Jesus replied, “Haven’t you read that in the beginning the Creator ‘made them male and female’? (Genesis 1:27) 5He said, ‘That’s why a man will leave his father and mother and be joined to his wife. The two will become one.’ (Genesis 2:24) 6They are no longer two, but one. So no one should separate what God has joined together.”

7They asked, “Then why did Moses command that a man can give his wife a letter of divorce and send her away?”

8Jesus replied, “Moses let you divorce your wives because you were stubborn. But it was not this way from the beginning. 9Here is what I tell you. Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery. A man may divorce his wife only if she has not been faithful to him.”

10Here is what the disciples said to him. “If that’s the way it is between a husband and wife, it is better not to get married.”

11Jesus replied, “Not everyone can accept the idea of staying single. Only those who have been helped to live without getting married can accept it. 12Some men are not able to have children because they were born that way. Some have been made that way by other people. Others have chosen to live that way in order to serve the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept it.”

Little Children Are Brought to Jesus

13Some people brought little children to Jesus. They wanted him to place his hands on the children and pray for them. But the disciples told them not to do it.

14Jesus said, “Let the little children come to me. Don’t keep them away. The kingdom of heaven belongs to people like them.” 15Jesus placed his hands on them to bless them. Then he went on from there.

Rich People and the Kingdom of God

16Just then, a man came up to Jesus. He asked, “Teacher, what good thing must I do to receive eternal life?”

17“Why do you ask me about what is good?” Jesus replied. “There is only one who is good. If you want to enter the kingdom, obey the commandments.”

18“Which ones?” the man asked.

Jesus said, “ ‘Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not be a false witness. 19Honor your father and mother.’ (Exodus 20:12–16; Deuteronomy 5:16–20) And ‘love your neighbor as you love yourself.’ ” (Leviticus 19:18)

20“I have obeyed all those commandments,” the young man said. “What else do I need to do?”

21Jesus answered, “If you want to be perfect, go and sell everything you have. Give the money to those who are poor. You will have treasure in heaven. Then come and follow me.”

22When the young man heard this, he went away sad. He was very rich.

23Then Jesus said to his disciples, “What I’m about to tell you is true. It is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. 24Again I tell you, it is hard for a camel to go through the eye of a needle. But it is even harder for someone who is rich to enter the kingdom of God.”

25When the disciples heard this, they were really amazed. They asked, “Then who can be saved?”

26Jesus looked at them and said, “With people, this is impossible. But with God, all things are possible.”

27Peter answered him, “We have left everything to follow you! What reward will be given to us?”

28“What I’m about to tell you is true,” Jesus said to them. “When all things are made new, the Son of Man will sit on his glorious throne. Then you who have followed me will also sit on 12 thrones. You will judge the 12 tribes of Israel. 29Suppose anyone has left houses, brothers or sisters, father or mother, husband or wife, children or fields because of me. Anyone who has done that will receive 100 times as much. They will also receive eternal life. 30But many who are first will be last. And many who are last will be first.