Knijga O Kristu

Matej 19:1-30

O braku i rastavi

(Mk 10:1-12; Lk 16:18)

1Kad je Isus završio s govorom, ode iz Galileje u Judeju s istočne strane rijeke Jordana. 2Za njim je pošlo silno mnoštvo te ih je on ondje iscjeljivao.

3Priđu mu neki farizeji pa ga upitaju pokušavajući ga zaskočiti: “Smije li se muž razvesti od žene zbog bilo kojeg razloga?”

4On odgovori: “Niste li u Pismu čitali da ih je Stvoritelj na početku stvorio ‘muškim i ženskim’19:4 Postanak 1:27; 5:2. 5i da je rekao: ‘Čovjek će ostaviti oca i majku da bi se sjedinio sa svojom ženom, i njih će dvoje biti jedno tijelo’?19:5 Postanak 2:24. 6Njih dvoje, prema tome, nisu više dva, nego jedno. Neka dakle nijedan čovjek ne rastavlja one koje je Bog sjedinio!”

7“Zašto je onda Mojsije rekao da muž treba ženi samo napisati otpusnicu pa se može razvesti?”19:7 Ponovljeni zakon 24:1. upitaju.

8Isus im odgovori: “Mojsije je učinio taj ustupak da možete otpustiti svoju ženu zbog vaših tvrdih srca, ali u početku nije bilo tako. 9Ali ja vam kažem: Tko god se razvede od svoje žene, osim zbog njezina bluda—pa se oženi drugom, čini preljub.”19:9 U nekim rukopisima još stoji: I onaj tko se oženi razvedenicom, čini preljub.

10Nato će Isusovi učenici: “Ako je između muža i žene tako, onda je bolje ne ženiti se!”

11“Ne mogu to razumjeti svi, nego samo oni kojima je dano”, reče im Isus. 12“Ima ljudi koji su od rođenja nesposobni za ženidbu, ima ih koje su ljudi za to onesposobili, a neki se dragovoljno odriču ženidbe zaradi nebeskoga kraljevstva. Tko može shvatiti, neka shvati!”

Isus blagoslivlja djecu

(Mk 10:13-16; Lk 18:15-17)

13Tada mu dovodili djecu da na njih stavi ruke i da se pomoli. Učenici su im to priječili. 14Isus im nato reče: “Pustite dječicu k meni i ne tjerajte ih jer takvima pripada nebesko kraljevstvo!” 15Položi na njih ruke, a zatim ode odande.

Isus i bogataš

(Mk 10:17-31; Lk 18:18-30)

16Priđe mu neki čovjek i upita: “Učitelju, koje dobro moram činiti da bih zadobio vječni život?”

17Isus mu reče: “Zašto me pitaš o dobrome? Samo je jedan dobar—Bog! Ali ako želiš ući u život, ispunjaj zapovijedi!”

18“Koje?” upita on.

Isus odgovori: “Ne ubij”, “Ne čini preljub”, “Ne ukradi”, “Ne svjedoči lažno”, 19“Poštuj oca i majku i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!”19:18-19 Izlazak 20:12-16; Levitski zakonik 19:18; Ponovljeni zakon 5:16-20.

20“Sve sam to činio”, reče mu mladić. “Što mi još nedostaje?”

21“Želiš li biti savršenim,” odgovori Isus, “idi i prodaj sve što imaš, a novac razdijeli siromasima pa ćeš imati blago na nebu. Onda dođi i slijedi me!” 22Kad je mladić to čuo, se ražalosti i ode jer je imao veliki imetak.

23Isus nato reče učenicima: “Zaista vam kažem, teško je bogatašu ući u nebesko kraljevstvo! 24I opet vam kažem: Lakše bi devi bilo provući se kroz iglenu ušicu nego bogatašu ući u Božje kraljevstvo!”

25Učenici se zaprepaste. “Pa tko se onda uopće može spasiti?” pitali su.

26Isus ih pozorno pogleda pa reče: “Ljudima je to potpuno nemoguće, ali ne i Bogu. Ali Bogu je sve moguće!”

27Tada mu Petar reče: “Evo, mi smo sve ostavili da te slijedimo. Što ćemo za to dobiti?”

28Isus odgovori: “Zaista vam kažem, kada ja, Sin Čovječji, sjednem o obnovi svijeta na svoje slavno prijestolje, vi ćete sjesti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest Izraelovih plemena. 29A svatko tko zaradi mene ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili njive, primit će stostruko i baštiniti vječni život. 30Ali mnogi koji su sada prvi tada će biti na zadnjemu mjestu, a mnogi koje ovdje smatraju zadnjima ondje će biti najveći.”

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Матай 19:1-30

О браке и разводе

(Мк. 10:1-12)

1Закончив говорить это, Иса покинул Галилею и отправился по восточному берегу Иордана в Иудею19:1 Или: «отправился в ту часть Иудеи, что на восточной стороне Иордана».. 2За Ним последовало множество людей, и Он исцелил их там.

3К Нему подошли блюстители Закона и, желая поймать Его на слове, спросили:

– По любой ли причине мужчине разрешается разводиться со своей женой?

4– Разве вы не читали, – ответил Иса, – что в начале Создатель сотворил их мужчиной и женщиной19:4 См. Нач. 1:27; 5:2. 5и сказал: «Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью»?19:5 Нач. 2:24. 6Так что их уже не двое, они – одна плоть. Итак, что Аллах соединил, то человек не должен разделять.

7Они сказали Ему:

– Почему же тогда Муса велел давать жене разводное письмо и отпускать её?19:7 См. Втор. 24:1, 3.

8– Муса разрешил вам разводиться с жёнами из-за жестокости ваших сердец, – ответил им Иса. – Но вначале так не было. 9Говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой, кроме как по причине её измены, и женится на другой, тот нарушает супружескую верность19:9 В некоторых рукописях присутствуют слова: «И так же тот, кто женится на разведённой женщине, нарушает супружескую верность»..

10Ученики сказали Исе:

– Если обязательства мужа к жене так строги, то лучше вообще не жениться.

11Иса ответил:

– Не все могут отказаться от супружества19:11 Букв.: «Не все вмещают сказанное»., а лишь те, кому это дано. 12Есть люди, которые от рождения физически неспособны к супружеской жизни, других такими сделали люди, а третьи сами отказались от супружеской жизни ради Царства Аллаха19:12 См. 1 Кор. 7:7, 32-34.. Пусть те, кому это дано, поступают так.

Благословение детей

(Мк. 10:13-16; Лк. 18:15-17)

13Тогда некоторые принесли к Исе своих детей, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же не подпускали к Нему этих людей. 14Но Иса сказал:

– Пусть дети приходят ко Мне, не запрещайте им, потому что подобные им – подданные Царства Аллаха.

15И, возложив на детей руки, Иса ушёл оттуда.

Разговор с богатым человеком

(Мк. 10:17-31; Лк. 18:18-30)

16Однажды к Исе подошёл человек и спросил:

– Учитель, что я должен сделать доброго, чтобы получить вечную жизнь?

17– Зачем ты спрашиваешь Меня о добром? – сказал Иса. – Добр лишь один Аллах. Но если ты хочешь войти в вечную жизнь, то соблюдай повеления Аллаха.

18– Какие? – спросил тот.

Иса ответил:

– «Не убивай», «не нарушай супружескую верность», «не кради», «не лжесвидетельствуй», 19«почитай отца и мать»19:18-19 Исх. 20:12-16; Втор. 5:16-20. и «люби ближнего твоего, как самого себя»19:19 Лев. 19:18..

20– Всё это я соблюдаю, – ответил молодой человек, – чего ещё мне недостаёт?

21Иса сказал:

– Если хочешь быть совершенным, то пойди, продай то, что у тебя есть, и раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за Мной.

22Когда молодой человек это услышал, то отошёл опечаленный, потому что он владел большим имуществом.

23Тогда Иса сказал Своим ученикам:

– Говорю вам истину: трудно будет богатому войти в Царство Аллаха. 24Также говорю вам: легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Аллаха.

25Когда ученики это услышали, они сильно удивились:

– Кто же тогда вообще может быть спасён?19:25 Спасён – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Аллаха и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. 1:21) и от Иблиса (см. 2 Тим. 2:26).

26Иса посмотрел на них и сказал:

– Человеку это невозможно, но Аллаху всё возможно.

27Петир сказал Ему:

– Вот мы всё оставили и пошли за Тобой. Что же нам будет?

28На это Иса ответил им:

– Говорю вам истину: когда весь мир обновится и Ниспосланный как Человек сядет на престоле Своей славы, тогда и вы, последовавшие за Мной, тоже сядете на двенадцати престолах править19:28 Или: «судить». Зачастую в древнем мире правителям приходилось также разбирать судебные тяжбы своих подданных. двенадцатью родами Исраила. 29И всякий, кто оставил дома, или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или детей, или земли ради Меня, получит во сто крат больше и станет наследником вечной жизни. 30Однако многие из тех, кто в этом мире был возвышен, будут унижены, а многие униженные будут возвышены.