Knijga O Kristu

Matej 11:1-30

Isus i Ivan Krstitelj

(Lk 7:18-30)

1Kad je završio s uputama dvanaestorici učenika, Isus ode poučavati i propovijedati po gradovima.

2Ivan Krstitelj je u tamnici čuo o Kristovim čudesnim djelima, pa pošalje svoje učenike da upitaju Isusa: 3“Jesi li ti zaista onaj koji treba doći ili da čekamo drugoga?”

4Zatim odgovori Ivanovim učenicima: “Idite Ivanu i ispričajte što čujete i vidite: 5slijepcima se vraća vid, hromi hodaju, gubavci ozdravljaju, gluhi čuju, mrtvi ustaju i Radosna vijest se propovijeda siromasima. 6Recite mu i ovo: ‘Blago onome tko se zbog mene ne sablazni!’”

7Kad su otišli, Isus počne govoriti mnoštvu o Ivanu. “Kad ste izišli u pustinju, što ste išli gledati? Samo trsku kako se povija na vjetru? 8Ili ste išli vidjeti raskošno odjevena čovjeka? Ali takvi žive u kraljevskim palačama. 9Ili ste išli vidjeti Božjeg proroka? Da, on je i više od proroka. 10Jer Ivan je čovjek o kojemu u Svetome pismu piše:

‘Gledajte, šaljem pred vas svojega glasnika

i on će vam pripraviti put.’11:10 Malahija 3:1.

11Zaista vam kažem: Od svih ljudi koji su ikada rođeni nije bilo većega od Ivana Krstitelja. Pa ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskomu veći je od njega! 12A od vremena kad je Ivan Krstitelj počeo propovijedati i krstiti pa sve do sada, navala je na kraljevstvo nebesko i siloviti ga prisvajaju. 13Jer svi su proroci i Zakon proricali o Ivanu. 14I, ako ste mi to spremni povjerovati, on je taj drugi Ilija koji je trebao doći.11:14 Vidjeti: Malahija 3:23. 15Slušajte, kad već imate uši!

Isusov sud o suvremenicima

16A s kime da usporedim ovaj naraštaj? On je poput djece koja sjede i igraju se na gradskome trgu, pa jedna drugoj dovikuju:

17‘Veselo smo vam zasvirali,

ali niste htjeli zaplesati.

Onda smo vam zapjevali tužaljke,

ali ni plakati niste htjeli.’

18Jer, došao je Ivan koji je postio i nije pio vino, a oni kažu: ‘Ima zloduha.’ 19Onda sam došao ja, Sin Čovječji. Jedem i pijem, pa sada govore: ‘Izjelica je i pijanac, prijatelj je ubiračima poreza i drugim grešnicima!’ Ali Božja će se mudrost opravdati svojim djelima.”

Sud za nevjernike

(Lk 7:31-35; 10:13-15)

20Tada počne koriti gradove u kojima se zbilo najviše njegovih čudesnih djela zato što se nisu obratili Bogu. 21“Teško tebi, Korozaine! Teško tebi, Betsaido! Jer da su se čudesa koja su se kod vas dogodila zbila u pokvarenima Tiru i Sidonu, oni bi se već odavno obratili u kostrijeti i pepelu. 22Kažem vam da će Tiru i Sidonu na Sudnji dan biti lakše nego vama! 23A ti, Kafarnaume, zar ćeš se do neba uzdignuti? Strovalit ćeš se u pakao. Da su se čudesa koja su se u tebi zbila dogodila u Sodomi, ona bi zaista ostala do danas. 24Kažem vam da će Sodomi biti lakše na Sudnji dan nego vama!”

Isusova molitva zahvale

(Lk 10:21-22)

25Tada Isus reče: “Oče, gospodaru neba i zemlje, slavim te što si to skrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. 26Da, Oče, tebi se to svidjelo tako učiniti.

27Moj mi je Otac sve predao. Nitko ne poznaje Sina nego Otac i nitko ne poznaje Oca nego Sin i oni kojima se Sin hoće objaviti.

28Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. 29Uzmite na sebe moj jaram i učite od mene jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći spokoj svojim dušama. 30Moj je jaram sladak, a moje breme lako.”

New Russian Translation

Матфея 11:1-30

1Закончив давать наставления Своим двенадцати ученикам, Иисус пошел учить и проповедовать в городах11:1 Букв.: «их». Галилеи.

Вопрос Иоанна Крестителя и ответ Иисуса

(Лк. 7:18-30)

2Когда Иоанн, находясь в темнице, услышал о том, что делает Христос, он послал своих учеников 3спросить Его:

– Ты ли Тот, Кто должен прийти, или нам ожидать кого-то другого?

4Иисус им ответил:

– Пойдите и расскажите Иоанну о том, что вы слышите и видите: 5слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и бедным возвещается Радостная Весть. 6Блажен тот, кто не усомнится во Мне.

Свидетельство Иисуса об Иоанне

(Лк. 7:24-35; Лк. 16:16)

7Когда ученики Иоанна ушли, Иисус начал говорить народу об Иоанне:

– Что вы ходили смотреть в пустыню? Тростник, колеблемый ветром? 8Тогда что же вы ходили смотреть? Человека, одетого в роскошные одежды? Нет, те, кто одевается в роскошные одежды, находятся в царских дворцах. 9Тогда что же вы ходили смотреть? Пророка? Да, и говорю вам, что больше, чем пророка. 10Он тот, о ком написано:

«Вот, Я посылаю перед Тобой Моего вестника,

который приготовит перед Тобой Твой путь»11:10 См. Мал. 3:1..

11Говорю вам истину: среди рожденных женами еще не было человека более великого, чем Иоанн Креститель, но наименьший в Царстве Небесном – больше его. 12Со дней Иоанна Крестителя и доныне Царство Божье стремительно продвигается вперед, и прилагающие усилие имеют доступ в него11:12 Это очень сложное место, на которое существует много толкований. Вот другие популярные понимания этого отрывка: 1) «Царство Божье подвергается атакам, и жестокие люди пытаются овладеть им»; 2) «Чтобы войти в Царство Божье нужно приложить усилие, и прилагающие усилие имеют доступ в него»; 3) «Царство Божье стремительно продвигается вперед, а жестокие люди пытаются овладеть им»; 4) «Царство Божье вырывается на свободу, и его подданные являют его мощь» (см. Мих. 2:12-13).. 13Ведь весь Закон и пророки пророчествовали до Иоанна, 14и если вы готовы это принять, то он – Илия, который должен прийти11:14 См. Мал. 4:5.. 15У кого есть уши, пусть слышит!

16Но с кем Мне сравнить это поколение? Оно подобно детям, которые сидят на площади и кричат друг другу:

17«Мы играли вам на свирели,

а вы не плясали;

мы пели вам похоронные песни,

а вы не печалились».

18Смотрите, вот пришел Иоанн, не ест и не пьет, и они говорят: «В нем демон». 19Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и они говорят: «Обжора и пьяница, друг сборщиков налогов и грешников». Но мудрость оправдана ее делами.

Горе нераскаявшимся городам

(Лк. 10:13-15)

20Затем Иисус начал укорять города, в которых Он совершил больше всего чудес, но которые так и не раскаялись.

21– Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ведь если бы в Тире и Сидоне были совершены те же чудеса, что в вас, то они бы давно раскаялись, одевшись в рубище и посыпав себя пеплом. 22Но говорю вам: в День Суда Тиру и Сидону будет легче, чем вам. 23И ты, Капернаум, думаешь, что будешь вознесен до небес? Нет, ты будешь сброшен в ад11:23 См. Ис. 14:13-15., потому что если бы в Содоме были совершены такие чудеса, какие были совершены в тебе, то он существовал бы и до сего дня. 24Но говорю вам, что в День Суда Содому будет легче, чем тебе.

Отец и Сын

(Лк. 10:21-22)

25И Иисус продолжал:

– Я славлю Тебя, Отец, Господь неба и земли, за то, что Ты, утаив от мудрецов и ученых, открыл это младенцам. 26Да, Отец, это было угодно Тебе!

27Отец вверил Мне все. Никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает Отца, кроме Сына и того, кого Сын избирает, чтобы открыть ему Отца.

28Придите ко Мне, все уставшие и обремененные, и Я успокою вас. 29Возьмите на себя ярмо Мое и научитесь у Меня, потому что Я кроток и мягок сердцем, и вы найдете покой вашим душам11:29 См. Иер. 6:16.. 30Ведь Мое ярмо не тяжело, и Моя ноша легка.