Knijga O Kristu

Matej 10:1-42

Isus šalje dvanaestoricu apostola

(Mk 3:13-19; 6:7-11; Lk 6:13-16; 9:1-6; 10:3-12; Djela 1:13)

1Isus pozvao je sebi dvanaestoricu učenika te ih ovlasti da izgone zle duhove i da iscjeljuju svakovrsne bolesti i slabosti. 2Evo imena dvanaestorice apostola:

Šimun (zvan i Petar),

Andrija (Petrov brat),

Jakov (Zebedejev sin),

Ivan (Jakovljev brat),

3Filip,

Bartolomej,

Toma,

Matej (ubirač poreza),

Jakov (Alfejev sin),

Tadej,

4Šimun Kananaj10:4 Ili zelot, član prevratničke političke stranke.

i Juda Iškariotski (koji je izdao Isusa).

5Isus ih je poslao i uputio ih: “Ne idite poganima ni Samarijancima, 6već samo izraelskom narodu—Božjim izgubljenim ovcama. 7Idite i propovijedajte im da je blizu nebesko kraljevstvo. 8Iscjeljujte bolesnike i gubavce, uskrisujte mrtve i istjerujte zloduhe. Besplatno ste primili, besplatno i dajte. 9Ne uzimajte sa sobom zlata, ni srebra, ni mjedi u pojase, 10ni torbu s odjećom i obućom za put, ni štap, jer radnik zaslužuje svoje uzdržavanje. 11Kad god uđete u grad ili selo, potražite dostojna čovjeka pa ostanite kod njega sve dok ne pođete u drugi grad. 12Kad uđete u neku kuću, blagoslovite ju. 13Bude li kuća toga dostojna, neka se na nju spusti vaš mir. Ne pokaže li se dostojnom, neka se vaš mir vrati vama. 14Gdje vas ne prihvate i ne poslušaju što im govorite, otresite s nogu i prašinu iz toga mjesta kad budete odlazili. 15Zaista vam kažem, na Sudnji će dan Sodomi i Gomori biti lakše nego tomu mjestu!

Čekaju vas progonstva!

(Mk 13:9-13; Lk 12:11-12; 21:12-19)

16Šaljem vas, evo, kao ovce među vukove. Stoga budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. 17Čuvajte se jer će vas predavati sudu i bičevati po sinagogama. 18Zbog mene će vas izvoditi pred vladare i kraljeve, da biste njima i poganima mogli posvjedočiti o meni. 19Ne brinite se što ćete govoriti kad vas predaju sudu jer će vam tada biti dano što da kažete. 20Nećete govoriti vi—kroz vas će govoriti Duh vašega nebeskog Oca.

21Brat će brata i otac dijete predavati na smrt. Djeca će se dizati protiv roditelja i predavati ih da ih ubiju. 22Svi će vas zamrziti zbog mene, ali tko ustraje do kraja, spasit će se. 23Kad vas počnu progoniti u jednom gradu, bježite u drugi! Ja, Sin Čovječji, vratit ću se prije nego što obiđete sve izraelske gradove.

24Učenik nije veći od svojega učitelja, niti je sluga iznad svojega gospodara. 25Dosta je da učenik dijeli učiteljevu, a sluga gospodarovu sudbinu. Ako su dakle mene, domaćina, nazvali ‘Beelzebulom’,10:25 Sotonom. koliko li će onda više vas, moje ukućane?

Ne treba se plašiti

(Lk 12:2-9; Mk 8:38)

26Ali ne bojte se onih koji vam prijete. Jer dolazi vrijeme kad će sve što je skriveno biti otkriveno; sve što je tajno čut će se pred svima. 27Što vam sad govorim u tami, vičite po ulicama kad svane dan. Što vam šapćem na uho, vičite s krovova da svi čuju!

28Ne bojte se onih koji mogu ubiti samo tijelo, ali dušu ne mogu! Bojte se Boga koji i dušu i tijelo može uništiti u paklu. 29Ne prodaju li se dva vrapca za novčić, a ipak nijedan od njih ne padne na zemlju bez dopuštenja vašega Oca. 30A vama su izbrojene i vlasi na glavi. 31Stoga se ne bojte! Vi ste mu mnogo vredniji od mnoštva vrabaca.

32Tko ovdje na zemlji pred ljudima prizna da pripada meni, za njega ću ja, pred svojim Ocem na nebu, priznati da mu pripadam. 33Ali onoga koji mene zaniječe na zemlji odreći ću se pred svojim Ocem na nebu.

Kako bi ljudi trebali služiti Isusu

(Lk 12:51-53; 14:26-27; 17:33; Mk 8:34-35; Iv 12:25)

34Nemojte misliti da sam na zemlju došao donijeti mir! Nisam došao donijeti mir, nego mač. 35Došao sam rastaviti:

‘sina od oca,

kćerku od majke

i snahu od svekrve.

36Čovjeku će neprijatelji biti vlastiti ukućani.’10:36 Mihej 7:6

37Tko voli svojega oca ili svoju majku više nego mene, nije me dostojan. Tko voli sina ili kćerku više nego mene, nije me dostojan. 38Tko ne uzme svoj križ i ne pođe za mnom, nije me dostojan. 39Tko za sebe čuva svoj život, izgubit će ga; a tko dade svoj život za mene, naći će ga.

Nagrade

(Mk 9:41; Lk 10:16; Iv 13:20)

40Tko prihvati vas, mene prihvaća. A tko mene prihvati, prihvaća Boga koji me je poslao. 41Tko prihvati proroka zato što je prorok, dobit će proročku plaću; tko prihvati pravednika zato što je pravednik, dobit će pravedničku plaću. 42Tko napoji jednoga od ovih najmanjih čašom hladne vode, zato što je moj učenik, sigurno neće mu propasti nagrada.”

New Russian Translation

Матфея 10:1-42

Поручение двенадцати ученикам

(Мк. 3:15-19; Лк. 6:14-16; Деян. 1:13)

1Созвав двенадцать Своих учеников, Иисус дал им власть изгонять нечистых духов и исцелять все болезни и недуги. 2Вот имена двенадцати апостолов: Симон, прозванный Петром, и его брат Андрей, Иаков, сын Зеведея и его брат Иоанн, 3Филипп и Варфоломей, Фома и сборщик налогов Матфей, Иаков, сын Алфея, и Фаддей, 4Симон Кананит10:4 Кананит – то же, что и зилот (см. Лк. 6:15), т. е. «ревнитель» – член крайней религиозно-политической группировки, выступавшей против римской оккупации Израиля. и Иуда Искариот10:4 Искариот – вероятно, «человек из Кериота». (который впоследствии и предал Его).

Иисус посылает двенадцать учеников на служение

(Мк. 6:7-11; Лк. 9:2-5; 10:4-12)

5Этих двенадцать Иисус послал, дав такие повеления:

– Не ходите к язычникам и не заходите ни в какой из самарянских городов. 6Идите прежде всего к погибшим овцам Израиля. 7Идите и возвещайте: «Царство Небесное уже близко!» 8Исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, очищайте прокаженных, изгоняйте демонов. Вы получили даром, даром и давайте. 9Не берите с собой в поясах ни золота, ни серебра, ни меди, 10ни сумки в дорогу, ни запасной одежды, ни сандалий, ни посоха, потому что работник заслуживает пропитания.

11В какой бы город или селение вы ни зашли, найдите там достойного человека и остановитесь у него до тех пор, пока не отправитесь дальше. 12Когда входите в дом, пожелайте мира всем, кто в нем. 13Если дом окажется достоин, то ваше благословение будет на нем, если же нет, то ваше благословение с ним не останется. 14А если кто вас не примет или не станет слушать ваших слов, то отряхните пыль с ваших ног, уходя из этого дома или города. 15Говорю вам истину: Содому и Гоморре10:15 См. Быт. 19:1-29. будет легче в День Суда, чем этому городу.

Иисус готовит Своих учеников к преследованиям

(Мк. 13:11-13; Лк. 21:12-19)

16Вот, Я посылаю вас, как овец в волчью стаю. Поэтому будьте мудры, как змеи, и невинны, как голуби. 17Остерегайтесь людей, они будут отдавать вас под суд и избивать вас в своих синагогах. 18Из-за Меня вас поведут к правителям и царям, и вы будете свидетельствовать им и язычникам. 19Когда же вас приведут на суд, не беспокойтесь о том, как или что вам говорить. В тот час вам будет дано, что сказать, 20и уже не вы будете говорить, а Дух вашего Отца будет говорить в вас.

21Брат предаст брата, а отец – своего ребенка, тем самым обрекая их на верную смерть. Так же будут поступать и дети: восставать против родителей и предавать их. 22Все вас будут ненавидеть из-за Меня, но тот, кто выстоит до конца, будет спасен. 23Когда вас будут преследовать в одном городе, бегите в другой. Говорю вам истину: вы не успеете обойти всех израильских городов, как придет Сын Человеческий.

24Ученик не выше своего учителя, и слуга не выше господина. 25Пусть ученик будет доволен, если достигнет положения своего учителя, и слуга – положения своего господина. Если хозяина дома называют Веельзевулом, то тем более домашних его.

Имейте страх только перед Богом

(Лк. 12:2-9)

26Итак, не бойтесь их. Нет ничего скрытого, что не открылось бы, и нет ничего тайного, что не стало бы известным. 27Что Я говорю вам во тьме, говорите при свете дня, и что вам сказано шепотом на ухо, провозглашайте с крыш! 28Не бойтесь тех, кто убивает тело, а душу убить не может. Бойтесь скорее Того, Кто может бросить в ад на погибель и душу, и тело. 29Не продают ли пару воробьев всего за одну медную монету?10:29 Букв.: «ассарий» – 1/16 часть динария, монеты, которая равнялась дневному заработку наемного работника. Однако ни один из них не упадет на землю без воли вашего Небесного Отца. 30А у вас даже и волосы на голове все сосчитаны! 31Поэтому не бойтесь – вы дороже множества воробьев!

Исповедание Христа

32Каждого, кто открыто признает Меня перед людьми, того и Я признаю перед Моим Небесным Отцом, 33а кто отречется от Меня перед людьми, от того и Я отрекусь перед Моим Небесным Отцом.

Иисус предупреждает о грядущих разделениях

(Лк. 12:51-53; 14:26-27; 17:33)

34Не думайте, что Я пришел принести на землю мир. Я пришел, чтобы принести не мир, а меч. 35Я пришел

«разделить сына с отцом,

дочь с матерью,

невестку со свекровью,

36и врагами человеку станут его домашние»10:36 См. Мих. 7:6..

37Кто любит своего отца или мать больше, чем Меня, тот недостоин Меня, и кто любит сына или дочь больше, чем Меня, тот недостоин Меня, 38и кто не возьмет крест свой и не последует за Мной, тот не достоин Меня. 39Кто сбережет жизнь10:39 Или: «душу»., тот потеряет ее, и кто потеряет жизнь ради Меня, тот обретет ее вновь.

Награда

(Мк. 9:41; Лк. 10:16; Ин. 13:20)

40Кто принимает вас, принимает Меня, и кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня. 41Кто примет пророка потому, что он пророк, тот получит награду пророка, и кто примет праведника потому, что он праведник, получит награду праведника. 42И если кто-либо напоит одного из самых меньших чашей холодной воды, только потому что он Мой ученик, то, говорю вам истину, он не останется без награды.