Knijga O Kristu

Hebrejima 1:1-14

Isus Krist je Božji Sin

1Bog je nekoć više puta i na mnoge načine govorio našim precima kroz proroke. 2Ali u ove zadnje dane nama je progovorio kroz svojega Sina. Njega, po kojemu je sve stvorio, postavio je za baštinika svega. 3Sin je odsjaj Božje slave i otisak njegova Bića. On održava svemir snagom svoje silne riječi. Pošto je umro da nas očisti od grijeha, sjeo je na počasno mjesto, zdesna veličanstvenome Bogu u nebu.

Isus je uzvišeniji od anđela

4To pokazuje da je Božji Sin mnogo uzvišeniji od anđela, kao što je i ime koje je baštinio uzvišenije od njihovih imena. 5Jer kome je od anđela ikada rekao:

“Ti si moj Sin,

danas sam ti postao Ocem”1:5 Psalam 2:7.,

i još:

“Ja ću mu biti Otac,

a on će meni biti Sin”1:5 2 Samuelova 7:14.?

6A kada je predstavio svojeg prvorođenca svijetu, Bog je rekao:

“Klanjajte mu se, svi anđeli Božji!”1:6 Ponovljeni zakon 32:43.

7Za anđele kaže:

“On čini svoje anđele vjetrovima

i sluge poput ognjenih plamenova.”1:7 Psalam 104:4.

8Ali za svojega Sina kaže:

“Tvoje kraljevstvo, o Bože, traje zauvijek.

Ti vladaš žezlom pravednosti.

9Ti ljubiš pravednost i mrziš nepravednost.

Zato te je, Bože, tvoj Bog, pomazao

uljem radosti više nego ijednoga tvojeg druga.”1:8-9 Psalam 45:7-8.

10I još:

“Gospodine, u početku si postavio temelje zemlji

i nebesa su djelo tvojih ruku.

11Čak će i ona nestati,

ali ti ostaješ zauvijek.

12Smotat ćeš ih poput starog kaputa

i nestat će kao stara odjeća.

Ali ti si uvijek isti;

tvojim godinama nema svršetka.”1:10-12 Psalam 102:26-28.

13Bog nikada nije nekom anđelu rekao:

“Sjedni mi s desne strane

dok ti ne bacim pod noge tvoje neprijatelje.”1:13 Psalam 110:1.

14Jer anđeli su samo poslužnički duhovi koje Bog šalje služiti onima koji će baštiniti spasenje.

Vietnamese Contemporary Bible

Hê-bơ-rơ 1:1-14

Chúa Cứu Thế Giê-xu Là Con Đức Chúa Trời

1Thời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri dạy bảo tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. 2Nhưng trong những ngày cuối cùng này, Đức Chúa Trời sai Con Ngài là Chúa Cứu Thế dạy dỗ chúng ta. Đức Chúa Trời đã nhờ Con Ngài sáng tạo vũ trụ, cũng cho Con Ngài thừa kế quyền chủ tể vạn vật. 3Chúa Cứu Thế là vinh quang rực rỡ của Đức Chúa Trời, là hiện thân của bản thể Ngài. Chúa dùng lời quyền năng bảo tồn vạn vật. Sau khi hoàn thành việc tẩy sạch tội lỗi. Chúa ngồi bên phải Đức Chúa Trời uy nghiêm trên thiên đàng. 4Đức Chúa Con cao trọng hơn các thiên sứ nên danh vị Ngài cũng cao cả hơn.

Đức Chúa Con Cao Trọng Hơn Thiên sứ

5Có khi nào Đức Chúa Trời phán với thiên sứ như Ngài đã phán với Chúa Giê-xu:

“Ngươi thật là Con Ta.

Ngày nay Ta đã trở nên Cha của ngươi.1:5 Thi 2:7

Hoặc:

“Ta sẽ làm Cha ngươi,

và ngươi sẽ làm Con Ta?”1:5 2 Sa 7:14

6Hơn nữa, khi đưa Con trưởng của Ngài vào đời, Đức Chúa Trời ra lệnh:

“Tất cả thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy Con!”1:6 Phục 32:43

7Về các thiên sứ, Ngài phán:

“Ngài làm cho thiên sứ giống như gió

và đầy tớ Ngài như ngọn lửa.”1:7 Thi 104:4

8Nhưng Đức Chúa Trời phán về Con Ngài:

“Ngai Đức Chúa Trời sẽ trường tồn vĩnh cửu.

Chúa dùng công lý cai trị nước Ngài.

9Chúa yêu lẽ công chính, ghét điều gian ác.

Vì thế Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của vua đã cất nhắc vua,

xức dầu hân hoan cho vua nhiều hơn các vua khác.”1:9 Thi 45:6-7

10Đức Chúa Trời phán với Con Ngài:

“Ban đầu Chúa lập nền trái đất

và các tầng trời cũng do tay Chúa dựng nên.

11Trời đất sẽ tiêu tan nhưng Chúa hằng còn.

Vạn vật sẽ rách nát như áo cũ.

12Chúa sẽ cuốn chúng lại như áo dài

như chiếc áo tồi tàn, cũ mục.

Nhưng Chúa vẫn là Chúa Hằng Hữu,

năm tháng Chúa vẫn đời đời bất tận.”1:12 Thi 102:25-27

13Chẳng khi nào Đức Chúa Trời bảo một thiên sứ:

“Hãy ngồi bên phải Ta,

cho đến kỳ Ta cho kẻ thù Con làm bệ chân cho Con.”

14Các thiên sứ chỉ là thần phục dịch được Chúa sai đi phục vụ những người hưởng ân cứu rỗi.