Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 9

Isus iscjeljuje uzetog čovjeka

1Tako Isus uđe u lađicu i preplovi do svojega grada.

Ondje mu donesu uzetog čovjeka na nosilima. Kad Isus vidje njihovu vjeru, reče bolesniku: 'Hrabro, sinko, oprošteni su ti grijesi!'

A neki od pismoznanaca pomisle: 'Ovaj huli!'

Isus je prozreo što misle, pa ih upita: 'Zašto mislite zlo u srcu?

Što je lakše reći uzetom čovjeku: "Grijesi su ti oprošteni' ili "Ustani i idi''?

Dokazat ću vam da ja, Sin Čovječji, imam vlast na zemlji opraštati grijehe.' Okrene se zatim prema uzetome i reče: 'Ustani, uzmi nosila i idi kući!'

On ustane i ode kući.

Kad je mnoštvo to vidjelo, zaprepaste se i počnu slaviti Boga što je ljudima dao takvu vlast.

Isus poziva Mateja

Odlazeći odande, Isus ugleda čovjeka imenom Matej kako ubire porez. 'Pođi za mnom!' reče mu. Matej ustane i pođe za njim.

10 Dok je Isus poslije bio u kući za stolom, došli su brojni ubirači poreza i grešnici i pridružili se njemu i njegovim učenicima.

11 Pošto su to vidjeli, farizeji upitaju njegove učenike: 'Zašto vaš učitelj jede s ubiračima poreza i grešnicima?'

12 Isus je to čuo, pa reče: 'Ne treba liječnik zdravima, nego bolesnima!'

13 Proučite što znači: "Draže mi je da ste milosrdni nego da mi prinosite žrtve.' Jer nisam došao zvati pravednike, već grešnike.'

Rasprava o postu

14 Jednom dođu k Isusu učenici Ivana Krstitelja te ga upitaju: 'Zašto tvoji učenici ne poste kao što postimo mi i farizeji?'

15 'Mogu li uzvanici na svadbenoj večeri tugovati dok je mladoženja s njima? Ali doći će dani kada će im ugrabiti mladoženju. Tada će postiti.

16 Nitko ne krpa rupe na staroj odjeći zakrpom od još nesmočena platna. Zakrpa bi se skupila, razvukla tkaninu i napravila još veću rupu.

17 Ne ulijeva se novo vino u stare mjehove jer bi se raspuknuli. Vino bi se prolilo, a mjehovi uništili. Novo se vino lijeva u nove mjehove. Tako se sačuva i jedno i drugo.'

Isus iscjeljuje zbog velike vjere ljudi

18 Dok je još govorio, pristupi mu neki poglavar i padne pred njega ničice klanjajući se. 'Kćerka mi je umrla

19 Isus pođe s učenicima njegovu domu.

20 Neka žena koja je već dvanaest godina bolovala od krvarenja priđe mu otraga i dotakne skut njegova ogrtača

21 jer je pomislila: 'Dodirnem li samo njegovu odjeću, ozdravit ću!'

22 Isus se okrene i spazi ju te joj reče: 'Samo hrabro, kćeri! Tvoja te vjera iscijelila.' I žena istoga trena ozdravi.

23 Kad je Isus stigao do poglavarova doma, ugleda bučno mnoštvo i svirače.

24 'Odstupite! Djevojčica nije umrla, nego samo spava!' A oni ga počnu ismijavati.

25 Kad ih je istjerao, Isus uđe k djevojčici i uzme ju za ruku, a ona ustane.

26 Glas o tome proširio se cijelim krajem.

Isus iscjeljuje slijepce i njemaka

27 Kad je Isus odande odlazio, dva slijepca pođu za njime vičući: 'Smiluj nam se, sine Davidov!'
28     Pođu za njim ravno u kuću u kojoj je odsjeo, a Isus ih upita: 'Vjerujete li da to mogu učiniti?'
    'Vjerujemo, Gospodine
29     Tada im dotakne oči i reče: 'Neka vam bude prema vašoj vjeri!'

30 I oči im se otvore. Isus ih strogo upozori: 'Nikome o tomu ne pričajte!'

31 Ali oni, kad iziđu, prošire glas o njemu po cijelome kraju.

32 Tek što su oni izišli, dovedu mu nijema i opsjednuta čovjeka.

33 Isus istjera zlog duha, a njemak progovori. Mnoštvo se silno čudilo. 'Takvo što u Izraelu još nikada nismo vidjeli!'

34 Ali farizeji su govorili: 'On izgoni zle duhove pomoću poglavice zlih duhova.'

Potreba za radnicima

35 Isus je putovao po svim gradovima i selima poučavajući u židovskim sinagogama, navješćujući Radosnu vijest o kraljevstvu te iscjeljujući ljude od svake bolesti i nemoći.

36 Sažalilo mu se mnoštvo koje je dolazilo jer su ljudi bili izmučeni i zapušteni poput ovaca bez pastira.

37 'žetva je vrlo velika, a radnika je tako malo

38 'Zato molite gospodara da pošalje radnike u svoju žetvu.'

Slovo na cestu

Matouš 9

Ježíš uzdravuje ochrnutého

1Ježíš tedy vstoupil opět do člunu, vrátil se na druhý břeh a přišel do Kafarnaum. Na nosítkách k němu přinesli ochrnutého člověka. Ježíš viděl jejich víru, a tak řekl nemocnému: „Už se netrap, chlapče! Tvé hříchy jsou ti odpuštěny!“ Ale někteří z učitelů zákona se nad tím pozastavovali: „To jsou prázdná slova. Na to má právo jen Bůh.“

4-7 Ježíš však prohlédl jejich myšlenky a obrátil se k nim: „Myslíte si, že zůstalo jen při slovech, když jsem mu odpustil hříchy? Dokážu vám, že moje slovo má moc.“ Nato se obrátil k ochrnutému: „Vstaň a odnes svá nosítka domů!“ Lidé nad tím žasli a děkovali Bohu, že dal člověku takovou moc.

Ježíš stoluje s hříšníky v Matoušově domě

Cestou odtud uviděl Ježíš muže jménem Matouš, jak vybírá poplatky. „Pojď se mnou a staň se mým učedníkem!“ vyzval ho. Matouš hned vstal a následoval ho. 10 Později při hostině v Matoušově domě přišlo také mnoho celníků a lidí pochybné pověsti, aby poznali Ježíše a jeho učedníky. 11 Zbožné farizeje to popudilo: „Jak si váš mistr může sednout k jednomu stolu s takovými lidmi?“ 12 Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: „Lékaře potřebují nemocní a ne zdraví. 13 Zamyslete se nad tím, co znamená to staré slovo Písma: Nechci vaše oběti a dary, ale chci, abyste byli milosrdní. Nepřišel jsem schvalovat vaši bezúhonnost, ale zvát hříšníky k pokání.“

Spor o půst

14 Potom přišli za Ježíšem žáci Jana Křtitele s otázkou: „My a farizejové často držíme půst. Proč se tvoji učedníci také nepostí, jak je zvykem zbožných lidí?“

15 Ježíš jim odpověděl: „Žádá někdo po svatebčanech, aby byli smutní a odmítali jídlo, dokud je ženich mezi nimi? Kdyby někdo ženicha odvlekl, bude po svatebním veselí. I moji učedníci se jednou postí, až přijde pravý čas. Nový život z Boha se nedá vtěsnat do starých zvyků a forem. 16 To je podobné, jako kdyby někdo přišil na staré šaty záplatu z neseprané látky. Co se stane? Záplata vytrhne chatrné tkanivo a díra se ještě zvětší. 17 Mladé víno přece také nedáváte do měchů ze staré kůže, jinak by popraskaly a obojí by přišlo nazmar. Nové víno potřebuje nové měchy!“

Ježíš uzdravuje krvácející ženu a křísí děvče

18 Zatímco Ježíš mluvil, přišel jeden z představených místní synagogy a poklonil se mu. „Moje dcera právě zemřela,“ řekl, „ale ty jí můžeš zase vrátit život. Pojď, polož na ni ruku a vrátíš jí život.“

19 Ježíš i jeho učedníci šli s ním. 20 Vtom však jedna žena, již dvanáct let postižená krvácením, se k Ježíšovi zezadu přiblížila a dotkla se okraje jeho roucha. 21 Myslela si: Když se alespoň dotknu jeho šatu, určitě se uzdravím. 22 Ježíš se však otočil, podíval se na ni a řekl: „Raduj se, tvá víra tě zachránila.“ A opravdu, v tu chvíli byla žena zbavena svého trápení.

23 Pak Ježíš došel k domu onoho představeného synagogy, kde hrála pohřební hudba a naříkal shromážděný dav. 24 Řekl jim: „Jděte všichni pryč! Smrt té dívky pomine jako spánek.“ Ale nikdo ho nebral vážně a vysmívali se mu. 25 Když byl dům konečně vyklizen, Ježíš vešel, vzal děvčátko za ruku a ono vstalo. 26 Zpráva o tom se rychle roznesla po celém kraji.

Ježíš uzdravuje slepého a němého

27 Na cestě odtud se k Ježíšovi přidali dva slepci a volali: „Kriste, králi, slituj se nad námi!“ 28 Šli za ním až do domu. Ježíš se jich zeptal: „Opravdu věříte, že vám mohu vrátit zrak?“

29 „Určitě, Pane,“ ujišťovali ho slepci. Dotkl se jejich očí a řekl: „Staň se vám, jak věříte.“ 30 V tu chvíli prohlédli. Pak jim důrazně přikázal: „Nechte si to pro sebe, ať se nikdo o tom nedoví!“ 31 Ale oni chodili po celém kraji a všude o něm mluvili.

32 Sotva odešli, přivedli k Ježíšovi němého člověka, posedlého zlým duchem. 33 Ježíš démona vyhnal a němý začal mluvit. Zástupem proběhla vlna údivu: „Nikdy se v Izraeli nic podobného nedělo!“ 34 Farizejové to však vysvětlovali: „Vyhání ďábly, protože je ve spojení s jejich vládcem.“

Ježíš nabádá učedníky k modlitbám za dělníky ke žni

35 Potom Ježíš procházel všemi městy i vesnicemi, učil v tamních synagogách a kázal radostnou zvěst o Božím království. A kamkoliv přišel, všude uzdravoval nemoci všeho druhu.

36 Když se tak díval na zástupy lidí stojící před ním, bylo mu jich líto, protože nevěděli, na koho se obrátit a kde hledat pomoc. Byli jako ovce bez pastýře. 37 Svým učedníkům řekl: „Ti všichni patří Bohu jako úroda svému hospodáři. Je však málo ženců. 38 Proto proste Pána, ať pošle pracovníky na své žně.“