Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 9

Isus iscjeljuje uzetog čovjeka

1Tako Isus uđe u lađicu i preplovi do svojega grada.

Ondje mu donesu uzetog čovjeka na nosilima. Kad Isus vidje njihovu vjeru, reče bolesniku: 'Hrabro, sinko, oprošteni su ti grijesi!'

A neki od pismoznanaca pomisle: 'Ovaj huli!'

Isus je prozreo što misle, pa ih upita: 'Zašto mislite zlo u srcu?

Što je lakše reći uzetom čovjeku: "Grijesi su ti oprošteni' ili "Ustani i idi''?

Dokazat ću vam da ja, Sin Čovječji, imam vlast na zemlji opraštati grijehe.' Okrene se zatim prema uzetome i reče: 'Ustani, uzmi nosila i idi kući!'

On ustane i ode kući.

Kad je mnoštvo to vidjelo, zaprepaste se i počnu slaviti Boga što je ljudima dao takvu vlast.

Isus poziva Mateja

Odlazeći odande, Isus ugleda čovjeka imenom Matej kako ubire porez. 'Pođi za mnom!' reče mu. Matej ustane i pođe za njim.

10 Dok je Isus poslije bio u kući za stolom, došli su brojni ubirači poreza i grešnici i pridružili se njemu i njegovim učenicima.

11 Pošto su to vidjeli, farizeji upitaju njegove učenike: 'Zašto vaš učitelj jede s ubiračima poreza i grešnicima?'

12 Isus je to čuo, pa reče: 'Ne treba liječnik zdravima, nego bolesnima!'

13 Proučite što znači: "Draže mi je da ste milosrdni nego da mi prinosite žrtve.' Jer nisam došao zvati pravednike, već grešnike.'

Rasprava o postu

14 Jednom dođu k Isusu učenici Ivana Krstitelja te ga upitaju: 'Zašto tvoji učenici ne poste kao što postimo mi i farizeji?'

15 'Mogu li uzvanici na svadbenoj večeri tugovati dok je mladoženja s njima? Ali doći će dani kada će im ugrabiti mladoženju. Tada će postiti.

16 Nitko ne krpa rupe na staroj odjeći zakrpom od još nesmočena platna. Zakrpa bi se skupila, razvukla tkaninu i napravila još veću rupu.

17 Ne ulijeva se novo vino u stare mjehove jer bi se raspuknuli. Vino bi se prolilo, a mjehovi uništili. Novo se vino lijeva u nove mjehove. Tako se sačuva i jedno i drugo.'

Isus iscjeljuje zbog velike vjere ljudi

18 Dok je još govorio, pristupi mu neki poglavar i padne pred njega ničice klanjajući se. 'Kćerka mi je umrla

19 Isus pođe s učenicima njegovu domu.

20 Neka žena koja je već dvanaest godina bolovala od krvarenja priđe mu otraga i dotakne skut njegova ogrtača

21 jer je pomislila: 'Dodirnem li samo njegovu odjeću, ozdravit ću!'

22 Isus se okrene i spazi ju te joj reče: 'Samo hrabro, kćeri! Tvoja te vjera iscijelila.' I žena istoga trena ozdravi.

23 Kad je Isus stigao do poglavarova doma, ugleda bučno mnoštvo i svirače.

24 'Odstupite! Djevojčica nije umrla, nego samo spava!' A oni ga počnu ismijavati.

25 Kad ih je istjerao, Isus uđe k djevojčici i uzme ju za ruku, a ona ustane.

26 Glas o tome proširio se cijelim krajem.

Isus iscjeljuje slijepce i njemaka

27 Kad je Isus odande odlazio, dva slijepca pođu za njime vičući: 'Smiluj nam se, sine Davidov!'
28     Pođu za njim ravno u kuću u kojoj je odsjeo, a Isus ih upita: 'Vjerujete li da to mogu učiniti?'
    'Vjerujemo, Gospodine
29     Tada im dotakne oči i reče: 'Neka vam bude prema vašoj vjeri!'

30 I oči im se otvore. Isus ih strogo upozori: 'Nikome o tomu ne pričajte!'

31 Ali oni, kad iziđu, prošire glas o njemu po cijelome kraju.

32 Tek što su oni izišli, dovedu mu nijema i opsjednuta čovjeka.

33 Isus istjera zlog duha, a njemak progovori. Mnoštvo se silno čudilo. 'Takvo što u Izraelu još nikada nismo vidjeli!'

34 Ali farizeji su govorili: 'On izgoni zle duhove pomoću poglavice zlih duhova.'

Potreba za radnicima

35 Isus je putovao po svim gradovima i selima poučavajući u židovskim sinagogama, navješćujući Radosnu vijest o kraljevstvu te iscjeljujući ljude od svake bolesti i nemoći.

36 Sažalilo mu se mnoštvo koje je dolazilo jer su ljudi bili izmučeni i zapušteni poput ovaca bez pastira.

37 'žetva je vrlo velika, a radnika je tako malo

38 'Zato molite gospodara da pošalje radnike u svoju žetvu.'

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 9

Mana cuyurijta ruraj ungüi japishca runatami Jesús alliyachishca

1Chai q'uipami Jesusca, barcopi yaicushpa cuchata cutin ch'imbashpaca, Pai causashca pueblollamantaj chayarca. Chaiman chayajpica, mana cuyurijta ruraj ungüi japishca runatami huandunapi apamurcacuna. “Alliyachingami” nishpa, tucui shunguhuan paicuna crishcata ricushpami Jesusca, chai ungushca runataca:

–Huahua, ama manchaichu. Cambaj juchacunataca, ñami anchuchini– nirca.

Mandashcata yachachijcunapuramanta maijancuna chaita uyashpaca: “Cai runaca, Dios tucushpamari chashna nicun” ninacurcacunami. Paicuna chashna yuyacujta yachashpami, Jesusca cashna nirca:

–¿Ima nishpataj chashna millaita yuyacunguichij? ¿‘Cambaj juchacunata anchuchinimi’ ninachu, mana cashpaca: ‘Jatari, puri’ ninachu? ¿Ima ninataj ashtahuan jahualla? Runa Aichayuj ñucataca, juchacunata anchuchij cachun cai pachaman Dios cachashca cashcata cunanmi ricuchisha– nishpami, mana cuyurijta ruraj ungüihuan caj runataca cashna nirca:

–¡Jatari, canta huandumushcata apashpa huasiman rilla!– nirca.

Jesús chashna nijpica chai runaca, jatarishpa huasiman rircallami. Chashna alliyachijta tucui ricujcunaca achcata mancharishpami, chai rurai tucunata runacunaman cushcamanta, Diostaca alli nircacuna.

Jesusca Mateotami ‘Ñucata cati’ nishca

Jesusca chaimanta rishpaca, Mateo shuti runatami, impuestota japinapi tiyacujta ricurca. Paita ricushpaca:

–Ñucata cati– nijpica, Mateoca jatarishcahuan Jesusta catishpa rircallami.

10 Mateopaj huasiman rishpami, Jesusca, Paipaj yachacujcunandij chaipi micucurca. Impuestota japij achca runacunapish, juchayujcunapish chaiman chayashpami, paicunahuan micucurcacuna. 11 Chaita fariseocuna ricushpami, Jesuspaj yachacujcunataca:

–¿Ima nishpataj cancunapaj Yachachijca, impuestota japijcunahuan, juchayujcunahuanpish micucun?– nishpa tapurcacuna.

12 Shina nicujta Jesús uyashpaca, cashnami nirca:

–Mana ungushca cajcunaca, mana pi jambijta mashcanchu, ungushcacunallami mashcancuna. 13 Dios Quillcachishcapica: “Animalcunata huañuchishpa ñucaman cushpa rupachinapaj randica, shujtajcunata llaquij caichigari. Ñucaca chashna cachunmi munani” ninmi. Richij, chashna nishcataraj yachamugrichij. Ñucaca, cashcata rurajcunataca mana cayaj shamurcanichu, ashtahuanpish juchayujcunatamari, llaquirishpa Diospajman cutirichun cayaj shamurcani– nircami.

Ima shina ayunanatami yachachishca

14 Chai q'uipami, Bautiźaj Juanpaj yachacujcuna Jesuspajman shamushpaca:

–Fariseocunapish, ñucanchijpish tauca cutinmari ayunanchij. Cambaj yachacujcunaca, ¿ima nishpataj mana ayunancuna?– nishpa tapurcacuna.

15 Chashna tapujpi, Jesusca cashnami nirca:

–Bodapi cajcunaca, novio paicunallahuantaj cajpica, ¿maitataj llaquilla cangari? Cusa illajlla saquirina punllacuna chayamungami. Chaipimi ayunangacuna.

16 Pipish mauca churanataca, mana mushuj linsohuan llachapashpa siranchu. Chashna rurajpica, mushuj linsoca mauca churanataca ashtahuanmi lliquinman. 17 Shinallataj cunanlla rurashca vinotapish, mauca capachocunapica pi mana churanchu. Mushuj vinota mauca capachopi churajpica, capachopish lliquirin, vinopish tallirinllami. Chaimantami llullu vinotaca, capachocunapish vinopish ama ima tucuchun, mushuj capachocunapi churancuna– nircami.

Jairopaj ushushitaca causachishca, yahuar cacharirishca huarmitaca alliyachishcami

18 Jesús chashna yachachicujpirajmi, mandaj runaca paipajman shamurca. Chai runaca, Paipaj ñaupajpi pambacama cumurishpami cashna nirca:

–Ñuca ushushica cunanllamari huañun. Jacupaiari, paipaj jahuapi Cambaj maquita churajpica, causaringallami– nircami.

19 Shina nijpica jatarishcahuanmi Jesusca, Paipaj yachacujcunandij chai runahuan rirca. 20 Ñanta ricujpimi, Jesuspaj churana chupapica, huashamanta maquihuan shuj huarmi tuparirca. Chai huarmica, chunga ishqui huatatami yahuar cacharirishpa ungushca carca. 21 Paica: “Jesuspaj churanapi tuparishpalla alliyashallami” yuyashpami tuparirca. 22 Jesusca tigrarishpa chai huarmita ricushpaca, cashnami nirca:

–Huahua, ama manchaichu. Ñuca alliyachinata crishcamantami alliyashcangui– nircami.

Shina nijpica chai huarmica, ña alliyarcallami.

23 Chai mandajpaj huasiman Jesús chayashpaca, huacacujcunatapish, flautapi tocajcunatapishmi ricurca. 24 Paicunataca:

–Caimanta llujshipaichij. Huambraca mana huañushcachu, dormicunllamari– nircami.

Chashna nijta uyashpami, Paitaca chanzata rurarcacuna. 25 Ña tucuicuna llujshijpi huasiman yaicushpa, huambrapaj maquita Jesús japijpica, huambraca jatarircallami. 26 Jesús chashna rurashcataca, tucui chai llajtapimi huashan parlanacurcacuna.

Ñahui mana ricuj ishqui runacunatami Jesús alliyachishca

27 Chai huasimanta Jesús llujshishpa ricujpimi, ñahui mana ricuj ishqui runacunaca:

–¡Davidpaj Churi, ñucanchijta llaquihuai!– nishpa caparishpa catircacuna.

28 Ña huasipi cajpimi, chai ishqui mana ricuj runacunaca Jesuspajman chayamurca. Chaipimi Paica:

–¿Ñuca cancunata alliyachi tucunata cringuichijchu?– nishpa tapujpi, paicunaca:

–Ari Apu, crinchijmi– nircacuna.

29 Shina nijpi Jesusca, paicunapaj ñahuicunapi maquihuan japishpami:

–Cancuna crishca shinallataj alliyaichij– nirca.

30 Chashna nijpica, paicunapaj ñahuicunaca alliyarcallami. Ña alliyajpi Jesusca cutin cutinmi:

–Caitaca pajta piman parlanguichijman– nirca.

31 Chashna nijpipish paicunaca chaimanta rishcahuanmi, Jesús alliyachishcataca tucui chai llajtapi parlarcacuna.

Mana rimaj runatami Jesús alliyachishca

32 Chai alliyaj runacuna llujshishpa ricujpimi, supai japishcamanta mana rimai tucuj runata Jesuspajman pushamurcacuna. 33 Supaita Jesús llujshichijpica, mana rimaj runaca ña rimarcallami. Chaita ricushpaca, chai tucui gentecuna mancharinacushpami:

–Cashna rurajtaca, Israel llajtapica manaraj ricushcanchijchu– ninacurca.

34 Ashtahuanpish fariseocunaca:

–Supaicunata mandajhuan cashpamari, cai runaca supaicunata llujshichin– nircacunami.

Jesusca tucuicunatami llaquishca

35 Jesusca tucui pueblocunata, tucui llajtacunata purishpami, Taita Dios mandacun alli huillaita israelcuna tandanacuna huasicunapi yachachicurca. Shinallataj ima ungüihuan, ima nanaihuan cajcunatapish alliyachircami. 36 Michij illajlla, caita chaita puricuj, shitashca ovejacuna shina cajta ricushpami Jesusca, tucui chaipi cajcunataca achcata llaquirca. 37 Chaimantami, Paipaj yachacujcunataca, cashna nirca:

–Granota tandanaca achcami, tandajcunaca ashallami. 38 Ashtahuan tandajcunata cachachun, Chagrayujta mañaichij– nircami.