Efežanima 1 – CRO & NTLR

Knijga O Kristu

Efežanima 1:1-23

Pavlovi pozdravi

1Dragi sveti u Efezu, uvijek odani Isusu Kristu, ovo vam piše Pavao, kojega je Bog izabrao za apostola Isusa Krista.

2Neka vam je milost i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.

Duhovni blagoslovi

3Slava neka je Bogu, Ocu našega Gospodina Isusa Krista, jer nas je, zato što pripadamo Kristu, blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom u nebesima. 4Bog nas je, još prije nego što je stvorio svijet, izabrao da u Kristu budemo sveti i neporočni u njegovim očima. U ljubavi 5je njegov nepromjenjivi naum oduvijek bio da nas posvoji u vlastitu obitelj kroz Isusa Krista. Rado je to učinio.

6Slavimo zato Boga za milost koju nam je iskazao, da pripadamo njegovu ljubljenom Sinu 7u kojemu imamo otkupljenje njegovom krvlju i oproštenje grijeha po njegovoj izobilnoj milosti. 8S milošću nam je obilno udijelio mudrost i razumijevanje.

9Bog nam je otkrio tajni naum s Kristom, koji je odavno dobrohotno smislio. 10Nakanio je sve—na nebesima i na zemlji—podložiti Kristu kad se za to napuni vrijeme. 11U njemu smo i mi postali baštinicima, predodređeni prema nakani onoga koji sve čini u skladu sa svojom voljom. 12Božja je nakana bila da mi, koji smo se prvi pouzdali u Krista, proslavljamo svojega slavnog Boga. 13I vi ste čuli istinu, Radosnu vijest, da vas Bog spašava. A kad ste povjerovali u Krista, Bog vam je dao Svetoga Duha i tako vas zapečatio da ste njegovi. 14Duh je Božje jamstvo da će nam dati sve što je obećao te da nas je otkupio sebi na slavu.

Pavlova molitva za duhovnu mudrost

15Zato i ja, otkako sam čuo za vašu snažnu vjeru u Gospodina Isusa i ljubav koju iskazujete prema svetima posvuda, 16ne prestajem zahvaljivati Bogu za vas. Stalno se molim za vas 17iskajući od Boga, slavnoga Oca našega Gospodina Isusa Krista, da vam udijeli Duha mudrosti i razumijevanja kako bi ga što bolje spoznali. 18Molim Boga da vam srca obasja svjetlošću da možete razumjeti kakvo je bogato i slavno naslijeđe dao svojem narodu. 19Molim se da razumijete nevjerojatnu silinu njegove moći za nas koji vjerujemo. Jednako je djelotvorna i silna 20kao i sila koja je uskrisila Krista i posjela ga na počasno mjesto, Bogu zdesna na nebesima— 21iznad svakoga poglavarstva, vlasti, moći i gospodstva ne samo u ovome svijetu nego i u svijetu koji će doći. 22Bog je sve podložio Kristovoj vlasti, a njega je—iznad svih—postavio za poglavara Crkve, 23koja je njegovo Tijelo, punina Onoga koji ispunja sve u svima.

Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 1:1-23

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes1 Unele mss nu conțin: în Efes. Drept urmare, unii comentatori susțin că această scrisoare a fost una enciclică, intenționată pentru mai mult decât o singură audiență (vezi nota din Col. 4:16). Ei observă totodată că, spre deosebire de alte scrisori, aceasta nu conține nume de persoane. Prin urmare, în opinia acestora, apostolul nu‑și cunoștea audiența în mod personal, iar scrisoarea lui a fost intenționată a fi una enciclică. și credincioși în Cristos Isus: 2har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!

Binecuvântări duhovnicești în Cristos

3Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne‑a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești, în Cristos! 4În El, Dumnezeu ne‑a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără cusur înaintea Lui în dragoste. 5El ne‑a hotărât mai dinainte5 Termenul proorizo este un termen complex, care are și conotație juridică. Judecătorul decide înainte de finalizarea procesului. În acest context este invocată atotcunoașterea lui Dumnezeu, capacitatea Sa de a cunoaște viitorul, fiind în afara timpului, Ființă Eternă, în afara spațiului, atotprezent. pentru înfiere5 Adopția (înfierea) era un act juridic, cunoscut cititorilor din cultura greco-romană, prin care un tată lua sub autoritatea sa paternă un fiu sau o fiică dintr‑o altă familie. Cel adoptat primea același statut și aceleași drepturi ca persoanele născute în acea familie: lua numele noului părinte și devenea moștenitorul lui, rămânând unit cu vechea sa familie numai prin legături de sânge. prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale, 6spre lauda slavei harului Său, pe care ni l‑a dat de bunăvoie în Preaiubitul Lui. 7În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea nelegiuirilor7 Gr.: paraptoma, care literal înseamnă a călca alături; și în 2:1, 5., după bogăția harului Său, 8pe care l‑a răspândit din belșug printre noi prin orice fel de înțelepciune și pricepere. 9El8-9 Sau: peste noi. Cu toată înțelepciunea și priceperea, 9 El. a binevoit să ne facă cunoscută taina voii Sale, după buna Sa plăcere, pe care a arătat‑o în Cristos9 Lit.: în El., 10ca s‑o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor10 Lit.: spre administrarea plinătății vremurilor. Cuvântul administrarea este traducerea termenului grecesc oikonomia, care poate avea mai multe sensuri, în funcție de context: funcție de administrare, lucrare de administrare, plan răscumpărător, responsabilitate, administrație., pentru a le uni iarăși pe toate, pentru Sine, în Cristos: cele din ceruri și cele de pe pământ.

11În El am fost aleși și moștenitori, fiind hotărâți mai dinainte după planul Celui Ce înfăptuiește toate lucrurile după sfatul voii Sale, 12ca să fim spre lauda slavei Lui, noi, cei care ne‑am pus mai dinainte speranța în Cristos. 13În El și voi, după ce ați auzit Cuvântul adevărului, – Evanghelia13 Termenul Evanghelie înseamnă: Vestea Bună [peste tot în carte]. mântuirii voastre –, și ați crezut în El, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt Cel promis, 14Care este o garanție14 Termenul grecesc arrabon se referă la suma dată înainte de a încheia un contract, suma dată drept garanție, acont, avans. a moștenirii noastre până la răscumpărarea posesiunii lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Mulțumire și rugăciune

15De aceea și eu, de când am auzit despre credința voastră în Domnul Isus și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, 16nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi, când amintesc în rugăciunile mele 17ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, 18de vreme ce ochii inimii voastre au fost luminați, ca să cunoașteți care este speranța chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți 19și care este nemărginita mărime a puterii Lui față de noi, cei ce credem, după lucrarea puterii tăriei Lui, 20pe care a desfășurat‑o în Cristos când L‑a înviat dintre cei morți și L‑a așezat la dreapta Lui în locurile cerești, 21mai presus de orice conducere21 Sau: conducător; și în 3:10; 6:12., autoritate, putere, domnie și de orice nume dat, nu doar în veacul acesta, ci și în cel viitor. 22El I‑a supus toate lucrurile sub picioare și L‑a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică, 23care este trupul Lui, plinătatea Celui Care umple totul în toți.