2 Solunjanima 2 – CRO & SNC

Knijga O Kristu

2 Solunjanima 2:1-17

Znakovi Dana Gospodnjega

1A glede dolaska našega Gospodina Isusa Krista i našega okupljanja oko njega, 2ne dajte se zavesti kakvim proroštvom, riječju ili pismom o tomu kako je on već tu. 3Ne dajte se prevariti.

Jer taj dan neće doći prije velike pobune protiv Boga i prije nego što se pojavi čovjek bezakonja—koji će završiti u paklu. 4On će se uzdignuti iznad svih bića koje ljudi štuju i nazivaju bogovima. Zasjest će u Božji hram i sebe proglasiti Bogom. 5Zar se ne sjećate da sam vam o tomu govorio dok sam još bio s vama? 6Znate što ga zadržava—on može doći tek kad za to bude vrijeme.

7To zlo već potajno djeluje dok se ne ukloni onaj tko ga sada zadržava. 8Tada će se otkriti Bezakonik, kojega će Gospodin Isus pogubiti dahom iz svojih usta i uništiti svojim slavnim dolaskom. 9Taj će Bezakonik doći da sotonskom silom čini različita lažna znamenja i čudesa. 10Pokvareno će zavarati sve one koji idu u propast jer su odbili vjerovati u istinu da se spase. 11Zato će im Bog poslati djelotvornu obmanu da povjeruju u laž 12i da budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su odabrali živjeti u zlu.

Poticaj na ustrajnost

13Draga braćo i sestre, ne možemo a da uvijek ne zahvaljujemo Bogu za vas. Gospodin vas ljubi. Zahvalni smo Bogu što vas je od početka odabrao za spasenje koje dolazi kroz posvećenje Duha i kroz vjeru u istinu. 14Na spasenje vas je pozvao kad smo vam propovijedali Radosnu vijest, da sada budete dionicima slave našega Gospodina Isusa Krista.

15Budite, braćo, zato postojani i držite se predaja kojima smo vas poučili osobno ili u pismu.

16Neka naš Gospodin Isus Krist i naš Bog Otac, koji nas je ljubio i koji nam je po svojoj milosti dao vječnu utjehu i dobru nadu, 17utješi vaša srca i učvrsti ih u svakome dobrom djelu i riječi.

Slovo na cestu

2 Tesalonickým 2:1-17

1Prosímeť pak vás, bratří, skrze příští Pána našeho Jezukrista a naše shromáždění v něj, 2Abyste se nedali rychle vyrážeti z mysli, ani kormoutiti, buď skrze ducha, buďto skrze řeč, neb skrze list, jako od nás poslaný, jako by nastával den Kristův. 3Nesvodiž vás žádný nižádným obyčejem. Neboť nenastane den Páně, než až prve přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení, 4Protivící a povyšující se nade všecko, což slove Bůh, anebo čemuž se děje Božská čest, takže se posadí v chrámě Božím, tak sobě počínaje, jako by byl Bůh. 5Nepomníte-liž, že ještě byv u vás, o tom jsem vám pravil? 6A nyní co mešká, víte, totiž aby on teprv zjeven byl časem svým. 7Nebo již tajemství nepravosti působí, toliko až by ten, jenž jej zdržuje nyní, z prostředku byl vyvržen. 8A tehdážť zjeven bude ten bezbožník, kteréhož Pán zabije duchem úst svých a zkazí zjevením jasné přítomnosti své, 9Kteréhožto nešlechetníka příští jest podle mocného díla satanova, se vší mocí a divy i zázraky lživými, 10A se všelikým podvodem nepravosti v těch, jenž hynou, protože lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli. 11A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodů, aby věřili lži, 12A aby odsouzeni byli všickni, kteříž neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost. 13Myť pak jsme povinni děkovati Bohu vždycky z vás, bratří Pánu milí, že vyvolil vás Bůh od počátku k spasení, v posvěcení Ducha a u víře pravdy, 14K čemuž povolal vás skrze evangelium naše, k dojití slávy Pána našeho Jezukrista. 15A protož, bratří, stůjtež a držtež se učení vydaného, jemuž jste se naučili, buďto skrze řeč, buďto i skrze list náš. 16On pak Pán náš Ježíš Kristus, a Bůh i Otec náš, kterýž zamiloval nás a dal nám potěšení věčné a naději dobrou z milosti, 17Potěšujž srdcí vašich a utvrdiž vás v každém slovu i skutku dobrém.