1 Solunjanima 5 – CRO & SNC

Knijga O Kristu

1 Solunjanima 5:1-28

1A kada će se sve to dogoditi, ne trebam vam pisati 2jer i sami dobro znate da će Dan Gospodnji doći neočekivano, kao tat u noći. 3Dok ljudi još budu govorili: “Sve je mirno i sigurno”, snaći će ih iznenada propast kao trudnicu trudovi. I neće umaknuti.

4Ali vi, braćo draga, niste u tami da bi vas Dan Gospodnji zaskočio kao tat. 5Djeca ste svjetla i dana; ne pripadate tami i noći. 6Ne spavajmo zato kao ostali, već bdijmo i budimo trijezni. 7Spava se i opija noću. 8Ali budimo trijezni, mi koji pripadamo danu. Obucimo oklop vjere i ljubavi, stavimo kacigu—nadu spasenja. 9Jer Bog nam nije namijenio svoj gnjev, nego spasenje po našemu Gospodinu Isusu Kristu, 10koji je umro za nas da možemo zauvijek živjeti s njime, zatekao nas njegov dolazak žive ili umrle. 11Tješite se zato međusobno i izgrađujte jedni druge, kao što već i činite.

Završne upute

12Molimo vas, draga braćo, da poštujete svoje starješine u djelu Gospodnjem. Oni naporno rade među vama i opominju vas. 13Cijenite ih i volite zbog njihova rada. Živite u miru jedni s drugima!

14Potičemo vas, braćo: opominjite lijene, hrabrite malodušne, pomažite slabima, budite strpljivi prema svima!

15Pazite da tko kome ne uzvrati zlo za zlo, nego se uvijek trudite činiti dobro svima.

16Uvijek se radujte!

17Molite se bez prestanka!

18Zahvaljujte Bogu ma što vas snašlo jer je to za vas Božja volja u Kristu Isusu.

19Ne trnite Svetoga Duha.

20Ne prezrite proroštva, 21nego sve provjeravajte i prihvatite što je dobro. 22Klonite se svakoga zla.

Posljednji pozdravi

23Neka vas sam Bog, izvor mira, potpuno posveti i neka cijelo vaše biće—duh, dušu i tijelo—očuva besprijekornima za dolazak našega Gospodina Isusa Krista. 24Vjeran je Bog koji vas je pozvao. On će to i učiniti.

25Draga braćo i sestre, molite se za nas.

26Pozdravite svu braću svetim cjelovom.

27Zaklinjem vas u Gospodinu: pročitajte ovu poslanicu svoj braći.

28Neka je milost našega Gospodina Isusa Krista sa svima vama.

Slovo na cestu

1 Tesalonickým 5:1-28

1O časích pak a chvílech, bratří, nepotřebujete, aby vám psáno bylo. 2Nebo vy sami výborně víte, že ten den Páně jako zloděj v noci, tak přijde. 3Neb když dějí: Pokoj a bezpečnost, tedy rychle přijde na ně zahynutí, jako bolest ženě těhotné, a neujdouť toho. 4Ale vy, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den jako zloděj zachvátil. 5Všickni vy synové světla jste a synové dne; nejsmeť synové noci, ani tmy. 6Nespěmež tedy, jako i jiní, ale bděme a střízliví buďme. 7Nebo kteříž spí, v noci spí, a kteříž se opíjejí, v noci opilí jsou. 8Ale my, synové dne jsouce, střízliví buďme, oblečeni jsouce v pancíř víry a lásky, a v lebku, jenž jest naděje spasení. 9Nebo nepostavil nás Bůh k hněvu, ale k nabytí spasení, skrze Pána našeho Jezukrista, 10Kterýž umřel za nás, abychom, buďto že bdíme, buďto že spíme, spolu s ním živi byli. 11Protož napomínejte se vespolek, a vzdělávejte jeden druhého, jakož i činíte. 12A prosímeť vás, bratří, znejtež ty, kteříž pracují mezi vámi, a předloženi jsou vám v Pánu, a napomínají vás, 13A velice je milujte pro práci jejich. A mějte se k sobě vespolek pokojně. 14A prosímeť vás, bratří, napomínejte z řádu vystupujících, potěšujte choulostivých, snášejte mdlé, trpělivě se mějte ke všechněm. 15Vizte, aby někdo zlého za zlé neodplacoval, ale vždycky účinnosti dokazujte, i k sobě vespolek i ke všechněm. 16Vždycky se radujte, 17Bez přestání se modlte, 18Ze všeho díky čiňte; nebo ta jest vůle Boží v Kristu Ježíši, aby se tak dálo od vás. 19Ducha neuhašujte, 20Proroctvím nepohrdejte, 21Všeho zkuste; což dobrého jest, toho se držte. 22Od všeliké zlé tvárnosti se varujte. 23On pak Bůh pokoje posvětiž vás ve všem, a celý váš duch i duše i tělo bez úhony ku příští Pána našeho Jezukrista zachováno budiž. 24Věrnýť jest ten, jenž povolal vás, kterýž také i učiní to. 25Bratří, modlte se za nás. 26Pozdravte všech bratří v políbením svatém. 27Zavazujiť vás skrze Pána, aby čten byl list tento všechněm bratřím svatým. 28Milost Pána našeho Jezukrista budiž s vámi. Amen. List první k Tessalonicenským psán jest v Aténách.