1 Solunjanima 5 – CRO & HCB

Knijga O Kristu

1 Solunjanima 5:1-28

1A kada će se sve to dogoditi, ne trebam vam pisati 2jer i sami dobro znate da će Dan Gospodnji doći neočekivano, kao tat u noći. 3Dok ljudi još budu govorili: “Sve je mirno i sigurno”, snaći će ih iznenada propast kao trudnicu trudovi. I neće umaknuti.

4Ali vi, braćo draga, niste u tami da bi vas Dan Gospodnji zaskočio kao tat. 5Djeca ste svjetla i dana; ne pripadate tami i noći. 6Ne spavajmo zato kao ostali, već bdijmo i budimo trijezni. 7Spava se i opija noću. 8Ali budimo trijezni, mi koji pripadamo danu. Obucimo oklop vjere i ljubavi, stavimo kacigu—nadu spasenja. 9Jer Bog nam nije namijenio svoj gnjev, nego spasenje po našemu Gospodinu Isusu Kristu, 10koji je umro za nas da možemo zauvijek živjeti s njime, zatekao nas njegov dolazak žive ili umrle. 11Tješite se zato međusobno i izgrađujte jedni druge, kao što već i činite.

Završne upute

12Molimo vas, draga braćo, da poštujete svoje starješine u djelu Gospodnjem. Oni naporno rade među vama i opominju vas. 13Cijenite ih i volite zbog njihova rada. Živite u miru jedni s drugima!

14Potičemo vas, braćo: opominjite lijene, hrabrite malodušne, pomažite slabima, budite strpljivi prema svima!

15Pazite da tko kome ne uzvrati zlo za zlo, nego se uvijek trudite činiti dobro svima.

16Uvijek se radujte!

17Molite se bez prestanka!

18Zahvaljujte Bogu ma što vas snašlo jer je to za vas Božja volja u Kristu Isusu.

19Ne trnite Svetoga Duha.

20Ne prezrite proroštva, 21nego sve provjeravajte i prihvatite što je dobro. 22Klonite se svakoga zla.

Posljednji pozdravi

23Neka vas sam Bog, izvor mira, potpuno posveti i neka cijelo vaše biće—duh, dušu i tijelo—očuva besprijekornima za dolazak našega Gospodina Isusa Krista. 24Vjeran je Bog koji vas je pozvao. On će to i učiniti.

25Draga braćo i sestre, molite se za nas.

26Pozdravite svu braću svetim cjelovom.

27Zaklinjem vas u Gospodinu: pročitajte ovu poslanicu svoj braći.

28Neka je milost našega Gospodina Isusa Krista sa svima vama.

Hausa Contemporary Bible

1 Tessalonikawa 5:1-28

1To, ’yan’uwa, game da lokuta da ranaku, ba ma bukata mu rubuta muku, 2gama kun sani sarai cewa ranar Ubangiji za tă zo kamar ɓarawo da dare. 3Yayinda mutane suke cewa, “Akwai salama da zaman lafiya,” hallaka za tă auko musu farat ɗaya, kamar yadda naƙuda take kama mace mai ciki, ba za su kuwa tsira ba.

4Amma ku, ’yan’uwa, ba kwa cikin duhu da wannan rana za tă zo muku ba zato kamar ɓarawo. 5Dukanku ’ya’yan haske ne da kuma ’ya’yan rana. Mu ba mutanen dare ko na duhu ba ne. 6Saboda haka fa, kada mu zama kamar saura, waɗanda suke barci, sai dai mu zama masu tsaro da masu kamunkai. 7Gama masu barci, da dad dare suke barci, masu sha su bugu kuwa, da dad dare suke buguwa. 8Amma da yake mu na rana ne, bari mu zama masu kamunkai, sanye da bangaskiya da ƙauna kamar sulke, begen cetonmu kuma kamar hular kwano. 9Gama Allah bai naɗa mu don mu sha fushi ba, sai dai mu sami ceto ta wurin Ubangijinmu Yesu Kiristi. 10Ya mutu saboda mu domin, ko muna a faɗake ko muna barci, mu kasance tare da shi. 11Saboda haka ku ƙarfafa juna ku kuma gina juna, kamar dai yadda kuke yi.

Umarnai na ƙarshe

12To, muna roƙonku, ’yan’uwa, ku girmama waɗanda suke aiki sosai a cikinku, waɗanda suke bisanku cikin Ubangiji da kuma waɗanda suke yin muku gargaɗi. 13Ku riƙe su da mutunci sosai cikin ƙauna saboda aikinsu. Ku yi zaman lafiya da juna. 14Muna kuma gargaɗe ku, ’yan’uwa, ku gargaɗe waɗanda suke zaman banza, ku ƙarfafa masu raunanar zuciya, ku taimaki marasa ƙarfi, ku yi haƙuri da kowa. 15Ku tabbata cewa kada kowa yă rama mugunta da mugunta, sai dai kullum ku yi ƙoƙarin yin wa juna alheri da kuma dukan mutane.

16Ku riƙa farin ciki kullum; 17ku ci gaba da yin addu’a; 18ku yi godiya cikin kowane hali, gama wannan shi ne nufin Allah dominku cikin Kiristi Yesu.

19Kada ku danne aikin Ruhu. 20Kada ku rena annabci, 21amma ku gwada kome, ku riƙe abin da yake mai kyau, 22ku ƙi kowace mugunta.

23Bari Allah da kansa, Allah na salama, yă tsarkake ku sarai. Bari dukan ruhunku, ranku, da kuma jikinku su zama marar aibi a dawowar Ubangijinmu Yesu Kiristi. 24Wannan wanda ya kira ku mai aminci ne zai kuwa aikata.

25’Yan’uwa, ku yi mana addu’a.

26Ku gaggai da dukan ’yan’uwa da sumba mai tsarki.

27Na gama ku da Ubangiji ku sa a karanta wannan wasiƙa ga dukan ’yan’uwa.

28Alherin Ubangijinmu Yesu Kiristi yă kasance tare da ku.