1 Solunjanima 1 – CRO & SNC

Knijga O Kristu

1 Solunjanima 1:1-10

1Ovo je pismo od Pavla, Sile1:1 U grčkome: Silvanusa. i Timoteja.

Crkvi u Solunu, koja je u Bogu Ocu i u Gospodinu Isusu Kristu.

Neka vam je milost i mir.

Vjera solunskih vjernika

2Uvijek zahvaljujemo Bogu za vas i neprestano se za vas molimo. 3Uvijek se pred svojim Bogom Ocem sjećamo vaših djela vjere, vašeg truda iz ljubavi te vaše postojanosti nadahnute nadom u našega Gospodina Isusa Krista.

4Znamo, draga braćo i sestre, da vas je Bog izabrao za svoje. 5Jer evanđelje koje smo vam donijeli nije se očitovalo samo u riječi, već i u sili Svetoga Duha, s potpunim i dubokim uvjerenjem u njegovu istinitost. A znate i da smo mi među vama živjeli kao dokaz istinitosti naše poruke. 6Primili ste Riječ od Svetoga Duha s radošću unatoč velikim patnjama. U tomu ste slijedili nas i Gospodina. 7Postali ste tako uzorom svim vjernicima u Makedoniji i u Ahaji. 8Ne samo da je riječ Gospodnja od vas odjeknula po Makedoniji i po Ahaji, nego se o vašoj vjeri u Boga tako pročulo da o tomu više ljudima ne treba ni govoriti. 9Sami pripovijedaju kako ste nas lijepo primili i kako ste se od idola obratili istinskome i živome Bogu da mu služite 10te kako iščekujete da s neba ponovno dođe njegov Sin Isus, kojega je uskrisio od mrtvih i koji će nas izbaviti od strašnoga Božjega gnjeva koji je pred nama.

Slovo na cestu

1 Tesalonickým 1:1-10

1Pavel a Silván a Timoteus církvi Tessalonicenských v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista. 2Díky činíme Bohu vždycky ze všech vás, zmínku činíce o vás na modlitbách našich, 3Bez přestání pamatujíce na skutek víry vaší, a na práci svaté lásky, a na trpělivost naděje Pána našeho Jezukrista, před Bohem a Otcem naším, 4Vědouce, bratří Bohu milí, o vyvolení vašem. 5Nebo evangelium naše k vám nezáleželo toliko v slovu, ale i v moci, i v Duchu svatém, a v jistotě mnohé, jakož víte, jací jsme byli mezi vámi a to pro vás. 6A vy následovníci naši i Páně učiněni jste, přijavše slovo jeho ve mnohé úzkosti, s radostí Ducha svatého, 7Takže jste učiněni příklad dobrý všem věřícím v Macedonii a v Achaii. 8Nebo od vás rozhlásilo se slovo Páně netoliko v Macedonii a v Achaii, ale i na všelikém místě víra vaše, kteráž jest v Boha, roznesla se, takže již nepotřebí nám o tom nic mluviti. 9Oniť zajisté sami o nás vyznávají, jaký byl příchod náš k vám a kterak jste se obrátili k Bohu od modloslužby, abyste sloužili Bohu živému a pravému, 10A očekávali Syna jeho s nebe, kteréhož jest vzkřísil z mrtvých, totiž Ježíše, kterýž vysvobodil nás od hněvu budoucího.