Knijga O Kristu

1 Solunjanima 1:1-10

1Ovo je pismo od Pavla, Sile1:1 U grčkome: Silvanusa. i Timoteja.

Crkvi u Solunu, koja je u Bogu Ocu i u Gospodinu Isusu Kristu.

Neka vam je milost i mir.

Vjera solunskih vjernika

2Uvijek zahvaljujemo Bogu za vas i neprestano se za vas molimo. 3Uvijek se pred svojim Bogom Ocem sjećamo vaših djela vjere, vašeg truda iz ljubavi te vaše postojanosti nadahnute nadom u našega Gospodina Isusa Krista.

4Znamo, draga braćo i sestre, da vas je Bog izabrao za svoje. 5Jer evanđelje koje smo vam donijeli nije se očitovalo samo u riječi, već i u sili Svetoga Duha, s potpunim i dubokim uvjerenjem u njegovu istinitost. A znate i da smo mi među vama živjeli kao dokaz istinitosti naše poruke. 6Primili ste Riječ od Svetoga Duha s radošću unatoč velikim patnjama. U tomu ste slijedili nas i Gospodina. 7Postali ste tako uzorom svim vjernicima u Makedoniji i u Ahaji. 8Ne samo da je riječ Gospodnja od vas odjeknula po Makedoniji i po Ahaji, nego se o vašoj vjeri u Boga tako pročulo da o tomu više ljudima ne treba ni govoriti. 9Sami pripovijedaju kako ste nas lijepo primili i kako ste se od idola obratili istinskome i živome Bogu da mu služite 10te kako iščekujete da s neba ponovno dođe njegov Sin Isus, kojega je uskrisio od mrtvih i koji će nas izbaviti od strašnoga Božjega gnjeva koji je pred nama.

Slovo na cestu

1. Tesalonickým 1:1-10

Příkladný život věřících v Tesalonice

1Milí bratři, vám všem v Tesalonice, kteří jste ve spojení s Ježíšem Kristem, naším Pánem, a s Bohem, jeho Otcem, posíláme spolu se Silvánem a Timotejem přání Boží milosti a pokoje.

2V každé naší modlitbě za vás děkujeme. 3Připomínáme si vaše láskyplné skutky, vaši pevnou víru a trpělivé očekávání Pána Ježíše Krista. 4Víme, milovaní, že si vás Bůh vyvolil, abyste se stali jeho dětmi. Když jsme vám tlumočili radostné Boží poselství, přijali jste ho s nepředstíraným zájmem. 5Naše kázání na vás hluboce zapůsobila, protože Boží Duch stál při nás a dával nám odvahu a našim slovům přesvědčivost. 6Tak jste se stali našimi a Kristovými učedníky a vzdor všem nesnázím vás teď Duch svatý naplňuje radostí, 7takže jste vzorem i ostatním křesťanům po celé Makedonii a Acháji. 8Nejenom tam se však vaší zásluhou dostalo Kristovo poselství. Kamkoliv přijdeme, všude nám vyprávějí – dřív než se sami dostaneme ke slovu –, že jste nalezli pravého Boha. 9Každý hovoří o tom, jak jste nás přijali, jak jste se od svých model obrátili, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému, 10a jak očekáváte příchod jeho Syna Ježíše, kterého Bůh vzkřísil a v němž je naše jediná záchrana před blížícím se soudem.