Knijga O Kristu

1 Petrova 1:1-25

Pozdravi od Petra

1Ovo je pismo od Petra, apostola Isusa Krista.

Pišem Božjim odabranicima koji žive kao tuđinci rasijani po Pontu, Galaciji, Kapadociji, Aziji i Bitiniji. 2Bog Otac odavno vas je odabrao, a Duh vas je posvetio. Zato ste poslušni Isusu Kristu i očišćeni ste njegovom krvlju.

Želim vam izobilje Božje milosti i mira.

Nada vječnog života

3Blagoslovljen neka je Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, jer nam je u svojemu beskrajnome milosrđu dao da se nanovo rodimo. Sada živimo u nadi vječnoga života zato što je Isus Krist ustao od mrtvih. 4Jer Bog za svoju djecu u nebu čuva vječnu, neokaljanu i neuvelu baštinu. 5Bog će vas, zato što u njega vjerujete, svojom snagom sačuvati za spasenje koje će vam biti objavljeno u posljednje vrijeme. 6Zato se radujte čak i ako bude potrebno da vas ovdje nakratko i ražaloste različite kušnje. 7One samo kušaju vašu vjeru, dragocjeniju od propadljivog zlata—a i ono se u vatri kuša—da se njezina prokušanost pokaže na hvalu, slavu i čast na dan kad se objavi Isus Krist. 8Volite ga iako ga nikada niste vidjeli. Vjerujete u njega iako ga još ne možete vidjeti i puni ste neizrecive i proslavljene radosti 9jer postižete cilj svoje vjere: spasenje duše.

10To su spasenje proučavali i pronicali proroci pretkazujući milost koja vam je namijenjena. 11Ispitivali su na koje to vrijeme upućuje Kristov Duh u njima pretkazujući Kristovo trpljenje i proslavljenje. 12Objavljeno im je da nije riječ o njihovu, nego o vašemu vremenu. A danas vam propovjednici s pomoću Duha Svetoga, poslanoga s neba, naviještaju tu Radosnu vijest kojoj se i anđeli žele izbliza diviti.

Poziv na svetost

13Zato budite razboriti i trijezni. Potpuno se pouzdajte u milost koju će vam donijeti objavljenje Isusa Krista. 14Budite Bogu poslušni jer ste njegova djeca. Ne popuštajte starim grešnim požudama kao onda dok ste još bili u neznanju, 15nego budite u svemu sveti kao što je svet Bog koji vas je pozvao. 16On sam kaže u Svetome pismu: “Budite sveti jer sam ja svet!”

17Ocem nazivate Boga koji nepristrano sudi svakomu prema djelima. Proživite zato u strahu Gospodnjem taj život što ga živite na ovoj zemlji, u tuđini. 18Jer znate da je Bog platio otkupninu da vas spasi od ispraznoga života što ste ga naslijedili od svojih predaka. A nije ju platio propadljivim srebrom ili zlatom, 19nego dragocjenom krvlju Krista, nedužnoga Božjeg janjeta bez mane. 20Bog ga je, doduše, za to predodredio davno prije postanka svijeta, ali se očitovao tek u ova posljednja vremena, radi vas. 21Kroz Krista ste povjerovali u Boga koji ga je uskrisio od mrtvih i proslavio ga. Zato svoju vjeru i nadu možete položiti u Boga.

22Sada se možete iskreno međusobno voljeti kao braća i sestre jer su vam duše očišćene od grijeha i jer ste poslušni istini Radosne vijesti. Volite dakle žarko jedni druge 23jer ste nanovo rođeni—ne iz smrtnoga, već iz besmrtnog sjemena, kroz Riječ živoga Boga koja zauvijek traje. 24Jer

“svaki je čovjek poput trave

i njegova je ljepota poput poljskog cvijeta.

Trava će usahnuti i cvijet će uvenuti,

25ali Božja riječ ostat će zauvijek.”1:24-25 Izaija 40:6, 8.

A ta je Riječ Radosna vijest koju vam propovijedamo.

Vietnamese Contemporary Bible

1 Phi-e-rơ 1:1-25

Lời Chào Thăm của Phi-e-rơ

1Đây là thư của Phi-e-rơ, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Kính gửi các tín hữu sống tản lạc tại các tỉnh Bông-ty, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, Tiểu Á, và Bi-thi-ni. 2Từ trước vô cùng, Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, đã chọn anh chị em làm con cái Ngài. Chúa Thánh Linh tác động trong lòng anh chị em, tẩy sạch và thánh hóa anh chị em bằng máu Chúa Cứu Thế Giê-xu để anh chị em sống vui lòng Ngài.

Cầu Đức Chúa Trời ban ơn phước dồi dào trên anh chị em và cho tâm hồn anh chị em được bình an, không chút lo âu sợ hãi.

Hy Vọng Sống Động

3Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Bởi lòng nhân từ vô biên, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta được tái sinh để làm con cái Ngài. Do đó, niềm hy vọng của chúng ta đầy sức sống vì Chúa Cứu Thế đã từ cõi chết sống lại. 4Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho con cái Ngài một cơ nghiệp vô giá trên trời, không gì có thể làm ô nhiễm, biến chất hay mục nát được. 5Đức Chúa Trời sẽ dùng quyền năng Ngài bảo vệ anh chị em cho tới khi anh chị em nhận cơ nghiệp đó, vì anh chị em đã tin cậy Ngài. Đến ngày cuối cùng, anh chị em sẽ được “cơ nghiệp cứu rỗi” trước mắt mọi người.

6Vậy, hãy vui mừng lên! Vì cuối cùng anh chị em sẽ được hạnh phúc vô biên, dù hiện nay phải chịu đau buồn, thử thách ít lâu.

7Mục đích của những thử thách đó là tôi luyện niềm tin anh chị em cho vững bền, tinh khiết, cũng như lửa thử nghiệm và tinh luyện vàng. Đối với Đức Chúa Trời, đức tin anh chị em còn quý hơn vàng ròng; nếu đức tin anh chị em giữ nguyên tính chất thuần khiết qua cơn thử lửa, anh chị em sẽ được khen ngợi, tuyên dương và hưởng vinh dự khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại.

8Anh chị em yêu thương Chúa mặc dù chưa hề thấy Ngài. Hiện nay tuy chưa thấy Chúa, nhưng anh chị em tin cậy Ngài nên lòng hân hoan một niềm vui rạng ngời khó tả. 9Nhờ niềm tin ấy, anh chị em được cứu rỗi linh hồn mình.

10Các nhà tiên tri ngày xưa khi viết về công cuộc cứu rỗi, đã tìm tòi, suy xét rất kỹ. 11Thánh Linh Chúa Cứu Thế trong lòng họ đã bảo họ viết trước những việc tương lai, như sự khổ nạn, hy sinh, và sống lại vinh quang của Chúa Cứu Thế. Trong khi viết, họ tự hỏi những việc đó bao giờ xảy ra và xảy ra trong hoàn cảnh nào.

12Cuối cùng họ được biết rằng những việc đó không xảy ra vào thời đại họ, nhưng mãi đến thời anh chị em mới hiện thực. Bây giờ, Phúc Âm đã được truyền bá cho anh chị em. Các nhà truyền giáo đã công bố Phúc Âm với quyền năng của Chúa Thánh Linh từ trời. Đó là việc quá kỳ diệu đến nỗi các thiên sứ cũng mong biết rõ.

Kêu Gọi Sống Thánh Khiết

13Bởi vậy, anh chị em hãy cảnh giác, giữ tâm trí minh mẫn, tập trung hy vọng đợi chờ ơn phước Đức Chúa Trời dành cho anh chị em khi Chúa Cứu Thế trở lại. 14Đã là con cái Đức Chúa Trời, anh chị em hãy vâng phục Ngài, đừng buông mình theo những dục vọng tội lỗi như lúc chưa biết Chúa. 15Đấng cứu rỗi anh chị em rất thánh thiện, nên anh chị em hãy ăn ở thánh thiện như Ngài. 16Chính Ngài đã dạy: “Các con phải thánh, vì Ta là thánh.”1:16 Lê 11:44-45; 19:2; 20:7

17Khi cầu khẩn Cha trên trời, anh chị em nên nhớ Ngài không bao giờ thiên vị. Ngài sẽ lấy công lý tuyệt đối xét xử anh chị em đúng theo hành động của mỗi người, nên hãy kính sợ Ngài suốt đời. 18Anh chị em đã biết rõ, Đức Chúa Trời đã trả giá rất cao để cứu chuộc anh chị em khỏi nếp sống lầm lạc của tổ tiên. Không phải trả giá bằng bạc vàng dễ mất, mau hư 19nhưng bằng máu quý báu của Chúa Cứu Thế, Chiên Con vô tội không tỳ vết của Đức Chúa Trời. 20Trước khi sáng tạo vũ trụ, Đức Chúa Trời đã dành sẵn Con Ngài cho mục đích ấy; nhưng đến thời chúng ta, Chúa Giê-xu mới xuất hiện để thực thi chương trình cứu rỗi anh chị em.

21Nhờ Chúa, anh chị em tin Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại và tôn vinh Ngài. Bởi đó, anh chị em có thể đặt niềm tin, hy vọng hoàn toàn vào Đức Chúa Trời.

22Một khi tin cậy Chúa, tâm hồn anh chị em đã được tẩy sạch những ganh ghét, hận thù rồi đầy tràn tình yêu, nên anh chị em hãy hết lòng yêu thương nhau.

23Anh chị em đã được tái sinh không phải bởi sự sống dễ hư hoại, nhưng do Lời Sống bất diệt của Đức Chúa Trời. 24Như Thánh Kinh có chép:

“Mọi xác thịt giống như cỏ;

thể xác chúng ta rồi sẽ tàn tạ như cỏ hoa đồng nội.

Danh lợi đời này sẽ héo rụng như đoá phù dung.

25Nhưng lời của Chúa tồn tại muôn đời.”1:25 Ysai 40:6-8

Và lời đó chính là Phúc Âm được truyền giảng cho anh chị em.