Knijga O Kristu

1 Ivanova 1:1-10

Uvod

1Onaj koji bijaše od početka isti je onaj kojega smo čuli, vidjeli vlastitim očima i dodirnuli vlastitim rukama.1:1 U grčkome: Što bijaše od početka, što smo vidjeli… On je Isus Krist, Riječ života. 2On, koji je Život od Boga, očitovao se i mi smo ga vidjeli. Svjedočimo i navješćujemo vam da je on vječni život. Bio je s Ocem, a zatim nam se očitovao. 3Govorimo vam o tomu što smo osobno vidjeli i čuli da možete imati zajedništvo s nama. A naše je zajedništvo s Ocem i njegovim Sinom Isusom Kristom.

4Pišem vam o tomu da naša radost bude potpuna.

Život u svjetlosti

5Ovu nam je poruku dao Bog da ju prenesemo vama: Bog je svjetlost i u njemu nema nikakve tame. 6Tvrdimo li da smo u zajedništvu s njime, a i dalje živimo u duhovnoj tami, lažemo i ne živimo u istini. 7Ali živimo li u svjetlu Božje nazočnosti, kao što Krist živi, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa Krista, njegova Sina, čisti nas od svakoga grijeha.

8Tvrdimo li da ne griješimo, zavaravamo se i u nama nema istine. 9Ali on je vjeran i pravedan; priznamo li mu svoje grijehe, oprostit će nam i očistiti nas od svake nepravde. 10Tvrdimo li da nismo zgriješili, Boga nazivamo lašcem i pokazujemo da njegova Riječ ne živi u našem srcu.

Vietnamese Contemporary Bible

1 Giăng 1:1-10

Đấng Sống từ Ban Đầu

1Chúa Cứu Thế đã có từ ban đầu, từ trước khi sáng tạo vũ trụ, thế mà chính mắt chúng tôi đã được hân hạnh thấy Chúa, chính tai chúng tôi đã nghe Chúa dạy và tay tôi đã rờ Chúa. Chúa là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. 2Sự Sống đã đến trần gian và chúng tôi xin xác quyết chúng tôi đã thấy Sự Sống ấy: Chúng tôi nói về Chúa Cứu Thế, Nguồn Sống vĩnh cửu! Ngài ở với Chúa Cha và đã xuống đời, sống với chúng tôi. 3Một lần nữa, tôi xin nhắc lại, chúng tôi đang kể cho anh chị em những điều mắt thấy tai nghe tường tận, để anh chị em có thể cùng chúng tôi vui hưởng mối tương giao với Chúa Cha và Con Ngài là Chúa Cứu Thế. 4Chúng tôi viết cho anh chị em những điều ấy để niềm vui chung của chúng ta được hoàn toàn.

Sống trong Ánh Sáng

5Đây là thông điệp Đức Chúa Trời giao cho chúng tôi để truyền bá cho anh chị em: Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có chút bóng tối nào. 6Vậy nếu ai nói mình thân thiết với Ngài, mà lại sống trong bóng tối là người nói dối và không làm theo chân lý. 7Nếu chúng ta sống trong ánh sáng như Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ tương giao với nhau, và máu Chúa Giê-xu, Con Ngài tẩy sạch tất cả tội lỗi chúng ta.

8Nếu chúng ta chối tội là chúng ta tự lừa dối và không chịu nhìn nhận sự thật. 9Nhưng nếu chúng ta xưng tội với Chúa, Ngài sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm chúng ta, đúng theo bản tính công chính của Ngài. 10Nếu chúng ta bảo mình vô tội, là cho Đức Chúa Trời nói dối, và lời Ngài không ở trong chúng ta.