Zefaniya 3 – CCL & VCB

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Zefaniya 3:1-20

Tsogolo la Yerusalemu

1Tsoka kwa mzinda wa anthu opondereza,

owukira ndi odetsedwa!

2Sumvera aliyense,

sulandira chidzudzulo.

Sumadalira Yehova,

suyandikira pafupi ndi Mulungu wake.

3Akuluakulu ake ali ngati mikango yobuma,

olamulira ake ndi olusa ngati mimbulu ya nthawi ya madzulo,

zimene pofika mmawa sizisiya chilichonse.

4Aneneri ake ndi odzikuza;

anthu achinyengo.

Ansembe ake amadetsa malo opatulika

ndipo amaphwanya lamulo.

5Yehova amene ali pakati pawo ndi wolungama;

Iye salakwa.

Tsiku ndi tsiku amaweruza molungama,

ndipo tsiku lililonse salephera,

komabe ochita zoyipa sachita manyazi nʼkomwe.

6“Ndachotseratu mitundu ya anthu;

ndagwetsa malinga awo.

Ndipo sindinasiye ndi mmodzi yemwe mʼmisewu mwawo,

popanda aliyense wodutsa.

Mizinda yawo yawonongedwa;

palibe aliyense adzatsalemo.

7Ndinati,

‘Ndithudi, anthu a mu mzindawu adzandiopa

ndi kumvera kudzudzula kwanga!’

Ndipo sindidzawononga nyumba zawo,

kapena kuwalanganso.

Koma iwo anali okonzeka

kuchita mwachinyengo zinthu zonse zimene amachita.

8Choncho mundidikire,” akutero Yehova,

“chifukwa cha tsiku limene ndidzaperekera umboni.

Ndatsimikiza kusonkhanitsa pamodzi mitundu ya anthu,

kusonkhanitsa maufumu

ndi kutsanulira ukali wanga pa iwo;

mkwiyo wanga wonse woopsa.

Dziko lonse lidzatenthedwa

ndi moto wa mkwiyo wa nsanje yanga.

9“Pamenepo ndidzayeretsa milomo ya anthu a mitundu yonse

kuti anthu onsewo ayitane dzina la Yehova

ndi kumutumikira Iye pamodzi.

10Kuchokera kutsidya kwa mitsinje ya ku Kusi

anthu anga ondipembedza, omwazikana,

adzandibweretsera zopereka.

11Tsiku limenelo simudzachita manyazi

chifukwa cha zoyipa zonse munandichitira,

popeza ndidzachotsa onse mu mzinda uwu

amene amakondwera chifukwa cha kunyada kwawo.

Simudzakhalanso odzikuza

mʼphiri langa lopatulika.

12Koma ndidzasiya pakati panu

anthu ofatsa ndi odzichepetsa,

amene amadalira dzina la Yehova.

13Aisraeli otsala sadzachitanso zolakwika;

sadzayankhulanso zonama,

ngakhale chinyengo sichidzatuluka mʼkamwa mwawo.

Adzadya ndi kugona

ndipo palibe amene adzawachititse mantha.”

14Imba, iwe mwana wamkazi wa Ziyoni;

fuwula mokweza, iwe Israeli!

Sangalala ndi kukondwera ndi mtima wako wonse,

iwe mwana wamkazi wa Yerusalemu!

15Yehova wachotsa chilango chako,

wabweza mdani wako.

Yehova, Mfumu ya Israeli, ali pakati pako;

sudzaopanso chilichonse.

16Pa tsiku limenelo adzanena kwa Yerusalemu kuti,

“Usaope, iwe Ziyoni;

usafowoke.

17Yehova Mulungu wako ali pakati pako,

ali ndi mphamvu yopulumutsa.

Adzakondwera kwambiri mwa iwe,

adzakukhalitsa chete ndi chikondi chake,

adzayimba mokondwera chifukwa cha iwe.”

18“Ndidzakuchotserani zowawa

za pa zikondwerero zoyikika;

nʼzolemetsa ndi zochititsa manyazi.

19Taonani, nthawi imeneyo ndidzathana ndi

onse amene anakuponderezani;

ndidzapulumutsa olumala

ndi kusonkhanitsa amene anamwazika.

Ndidzawayamikira ndi kuwachitira ulemu

mʼdziko lililonse mmene anachititsidwa manyazi.

20Pa nthawi imeneyo ndidzakusonkhanitsani;

pa nthawi imeneyo ndidzakubweretsani ku mudzi kwanu.

Ndidzakuyamikirani ndi kukuchitirani ulemu

pakati pa mitundu ya anthu a dziko lapansi

pamene ndidzabwezeretsa mtendere wanu

inu mukuona,”

akutero Yehova.

Vietnamese Contemporary Bible

Sô-phô-ni 3:1-20

Sự Nỗi Loạn của Giê-ru-sa-lem và Sự Cứu Chuộc

1Khốn cho Giê-ru-sa-lem,

là thành phố áp bức, nổi loạn và đầy tội lỗi.

2Nó khước từ không nghe tiếng gọi,

nó không chịu sửa dạy.

Nó không tin cậy Chúa Hằng Hữu,

không đến gần Đức Chúa Trời mình.

3Những lãnh đạo nó giống như sư tử gầm thét.

Các thẩm phán nó như muông sói ban đêm,

chúng không chừa lại gì đến sáng mai.

4Các tiên tri nó kiêu căng, phản trắc.

Các thầy tế lễ nó làm nhơ bẩn Đền Thánh và bẻ cong luật pháp.

5Chúa Hằng Hữu công chính đang ngự giữa đất nước nó,

Ngài không làm điều ác.

Mỗi buổi sáng, Ngài thi hành công lý,

Ngài chẳng bao giờ thất bại.

Tuy nhiên, người ác vẫn không biết xấu hổ.

6Chúa Hằng Hữu phán: “Ta đã tiêu diệt nhiều nước,

hủy phá các tháp cao, lũy mạnh.

Ta làm cho các phố xá hoang vắng

không một người lai vãng.

Các thành phố nó điêu tàn,

không còn ai cư trú.

7Ta nghĩ: ‘Chắc hẳn ngươi sẽ kính sợ Ta.

Ngươi sẽ chịu sửa dạy.

Nhà cửa ngươi khỏi bị hủy phá

và tai họa Ta định giáng xuống cho ngươi sẽ bị bãi bỏ.’

Nhưng không, chúng lại dậy sớm để tiếp tục những việc đồi bại.”

8Vì thế, Chúa Hằng Hữu phán:

“Ngươi hãy đợi Ta

cho đến ngày Ta vùng dậy bắt mồi.

Ta quyết định tập họp các vương quốc trên đất

và đổ trên chúng cơn thịnh nộ

và cuộc đoán phạt nóng bỏng của Ta.

Cả thế giới sẽ bị ngọn lửa ghen của Ta thiêu hủy.

9Lúc ấy, Ta sẽ thánh hóa môi miệng các dân tộc,3:9 Ctd các nước

để chúng kêu cầu Danh Chúa

và cùng phục vụ Ngài.

10Những người thờ phượng Ta

bị tản lạc bên kia các sông Ê-thi-ô-pi

sẽ đem lễ vật3:10 Nt lễ vật bằng thực phẩm về dâng lên Ta.

11Ngày ấy, ngươi sẽ không còn hổ thẹn

về các việc mình làm,

tức là các lỗi lầm chống lại Ta.

Vì lúc ấy, Ta sẽ loại bỏ những người vênh váo

và tự kiêu khỏi giữa ngươi.

Trên núi thánh Ta,

sẽ không còn thói kiêu ngạo.

12Ta cũng sẽ để lại giữa ngươi một dân nghèo nàn yếu đuối,

họ sẽ tin cậy Danh Chúa Hằng Hữu.

13Người Ít-ra-ên còn sót lại sẽ không làm ác;

họ sẽ không nói dối,

cũng không có lưỡi lừa gạt trong miệng mình.

Vì họ sẽ ăn ngon ngủ yên,

không còn ai làm họ sợ hãi.”

14Con gái Si-ôn, hãy hớn hở;

Ít-ra-ên, hãy reo vui!

Con gái Giê-ru-sa-lem, hãy phấn khởi mừng rỡ.

15Chúa Hằng Hữu đã ân xá các ngươi

và dẹp sạch thù nghịch các ngươi.

Chính Chúa Hằng Hữu là Vua của Ít-ra-ên,

đang ngự giữa các ngươi!

Nên ngươi không còn sợ hãi nữa.

16Ngày ấy, có tiếng phán bảo Giê-ru-sa-lem:

“Si-ôn, đừng sợ hãi. Tay ngươi đừng xụi xuống.

17Vì Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của ngươi,

đang ngự giữa ngươi.

Ngài đầy quyền năng giải cứu.

Ngài sẽ vui mừng vì ngươi,

tình yêu Ngài sẽ cho ngươi yên tĩnh.

Ngài sẽ hát mừng vì yêu mến ngươi.

18Ta sẽ tập họp những người đang than khóc

vì không dự được ngày đại lễ.3:18 Ctd những người bị hoạn nạn tại một địa điểm đã ấn định Họ là một gánh nặng,3:18 Nt họ đều đến từ người

và một điều trách móc cho người.

19Khi ấy, Ta sẽ có biện pháp3:19 Nt sẽ điều đình với những người áp bức ngươi.

Ta sẽ giải cứu những người yếu và què quặt,

triệu tập những người bị xua đuổi.

Ta sẽ làm cho họ được khen ngợi và nổi danh

trong các xứ đã sỉ nhục họ.

20Khi ấy, Ta sẽ đem ngươi trở về,

tập họp dân ngươi lại.

Ta sẽ làm cho ngươi nổi danh

và được khen ngợi giữa tất cả các dân tộc trên đất,

khi Ta đem dân lưu đày trở về ngay trước mắt ngươi.

Ta, Chúa Hằng Hữu đã phán!”