Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Zefaniya 1:1-18

1Yehova anayankhula ndi Zefaniya mwana wa Kusi, mwana wa Gedaliya, mwana wa Amariya, mwana wa Hezekiya pa nthawi ya Yosiya, mwana wa Amoni, mfumu ya Yuda.

Yehova Adzaweruza Dziko Lapansi

2“Ndidzawononga kotheratu zinthu zonse

pa dziko lapansi,”

akutero Yehova.

3“Ndidzawononga anthu pamodzi ndi nyama zomwe;

ndidzawononga mbalame zamlengalenga

ndi nsomba za mʼnyanja.

Ndidzawononga anthu oyipa,

ndipo ndidzafafaniza mtundu wa anthu pa dziko lonse lapansi,”

akutero Yehova.

Chenjezo kwa Yuda

4Ndidzatambasula dzanja langa pa Yuda

ndi onse okhala mu Yerusalemu.

Ndidzawononga pamalo pano otsalira opembedza Baala,

mayina a anthu osapembedza pamodzi ndi ansembe a mafano:

5amene amagwada pa madenga a nyumba zawo

kupembedza zolengedwa zamumlengalenga,

amene amagwada ndi kulumbira mʼdzina la Yehova,

komanso mʼdzina la Moleki,

6amene abwerera mʼmbuyo osatsata Yehova,

osafunafuna kapena kupempha nzeru kwa Yehova.

7Khalani chete pamaso pa Ambuye Yehova,

chifukwa tsiku la Yehova layandikira.

Yehova wakonzekera kupereka nsembe;

wapatula iwo amene wawayitana.

8Pa tsiku la nsembe ya Yehova

ndidzalanga akalonga

ndi ana aamuna a mfumu

ndi onse amene amavala

zovala zachilendo.

9Pa tsiku limenelo ndidzalanga

onse amene safuna kuponda pa chiwundo,

amene amadzaza nyumba ya ambuye awo

ndi chiwawa ndi chinyengo.

10“Pa tsiku limenelo,” akutero Yehova,

“Kufuwula kwakukulu kudzamveka pa Chipata cha Nsomba,

kulira kwa chisoni kuchokera mʼChigawo Chatsopano,

ndi phokoso la kugumuka kochokera ku mapiri.

11Lirani mwachisoni, inu amene mumakhala kumene kuli msika;

a malonda anu onse adzapululidwa,

ndiponso onse amene ali ndi siliva adzawonongedwa.

12Pa nthawi imeneyo ndidzafufuzafufuza mu Yerusalemu ndi nyale

ndi kulanga onse amene sakulabadira,

amene ali ngati vinyo wosakhutchumulidwa,

amene amaganiza kuti, ‘Yehova sadzachita chilichonse,

chabwino kaya choyipa.’

13Chuma chawo chidzafunkhidwa,

nyumba zawo zidzagwetsedwa.

Adzamanga nyumba,

koma osakhalamo;

adzadzala minda ya mpesa

koma sadzamwako vinyo wake.”

Tsiku Lalikulu la Yehova

14Tsiku lalikulu la Yehova layandikira,

layandikira ndipo lifika msanga.

Tamverani! Kulira kwa pa tsiku la Yehova kudzakhala kowawa,

ngakhale munthu wolimba mtima adzalira kwambiri.

15Tsiku limenelo lidzakhala la ukali,

tsiku losautsa ndi lomvetsa chisoni,

tsiku la mavuto ndi la chiwonongeko,

tsiku la mdima ndi lachisoni,

tsiku la mitambo ndi la mdima wandiweyani.

16Tsiku loliza lipenga ndi la mfuwu wankhondo,

tsiku la kugwa kwa mizinda yotetezedwa

ndi nsanja za pa ngodya.

17Ndidzabweretsa msautso pa anthu

ndipo adzayenda ngati anthu osaona,

chifukwa achimwira Yehova,

magazi awo adzamwazika ngati fumbi

ndi mnofu wawo ngati ndowe.

18Ngakhale siliva wawo kapena golide wawo

sadzatha kuwapulumutsa

pa tsiku la ukali wa Yehova.

Dziko lonse lapansi lidzanyeka

mʼmoto wa nsanje yake

chifukwa adzakantha modzidzimutsa

onse okhala pa dziko lapansi.

Thai New Contemporary Bible

เศฟันยาห์ 1:1-18

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมาถึงเศฟันยาห์ ผู้เป็นบุตรของคูชี ผู้เป็นบุตรของเกดาลิยาห์ ผู้เป็นบุตรของอามาริยาห์ ผู้เป็นบุตรของเฮเซคียาห์ในรัชกาลโยสิยาห์โอรสกษัตริย์อาโมนแห่งยูดาห์ ความว่า

คำเตือนเกี่ยวกับหายนะที่จะมาถึง

2“เราจะกวาดล้างทุกสิ่ง

ไปจากพื้นโลก”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

3“เราจะกวาดล้างทั้งคนและสัตว์ออกไป

ตลอดจนนกในอากาศ

และปลาในทะเล

คนชั่วจะเหลืออยู่แค่กองปรักหักพัง1:3 ในภาษาฮีบรูวรรคนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

เมื่อเรากำจัดมนุษย์จากพื้นโลก”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

กล่าวโทษยูดาห์

4“เราจะเหยียดมือออกต่อสู้ยูดาห์

และชาวเยรูซาเล็มทั้งปวง

เราจะกำจัดคนของพระบาอัลทุกคนที่เหลืออยู่ให้หมดไปจากที่นี่

คือลบชื่อบรรดาปุโรหิตผู้ไม่นับถือพระเจ้า และผู้ฝักใฝ่รูปเคารพทิ้งไป

5ได้แก่บรรดาผู้หมอบกราบอยู่บนดาดฟ้า

เพื่อนมัสการหมู่ดาว

บรรดาผู้หมอบกราบลงและสาบานโดยอ้างองค์พระผู้เป็นเจ้า

และอ้างพระโมเลค1:5 ภาษาฮีบรูว่ามัลคัมนั่นคือมิลโคมด้วย

6บรรดาผู้เลิกติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้า

ไม่ได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า หรือทูลถามจากพระองค์

7จงสงบนิ่งต่อหน้าพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต

เพราะวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเครื่องบูชา

และทรงชำระแขกรับเชิญของพระองค์ให้บริสุทธิ์

8ในวันถวายเครื่องบูชาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น

เราจะลงโทษบรรดาเจ้านาย

และโอรสของกษัตริย์

และลงโทษคนทั้งปวง

ที่ปฏิบัติตามธรรมเนียมของคนต่างชาติ

9ในวันนั้นเราจะลงโทษ

คนทั้งปวงที่ไม่เหยียบธรณีประตู1:9 1ซมอ.5:5

ผู้ทำให้บ้านเจ้านาย1:9 หรือทำให้วิหารของเทพเจ้าของพวกตน

เต็มไปด้วยความทารุณและการหลอกลวง”

10องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า “ในวันนั้น

จะมีเสียงร้องดังขึ้นจากประตูปลา

มีเสียงร่ำไห้จากย่านใหม่

และมีเสียงครึกโครมดังจากเนินเขาต่างๆ

11จงร้องไห้เถิด เจ้าผู้อาศัยในย่านตลาด

พ่อค้าทั้งปวงของเจ้าจะถูกกวาดล้างไป

เหล่านักค้าขายจะถูกทำลายย่อยยับไป

12ในครั้งนั้นเราจะถือตะเกียงส่องหาทั่วเยรูซาเล็ม

และลงโทษบรรดาคนที่ทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อน

ผู้เป็นเหมือนเหล้าองุ่นที่ปล่อยไว้จนตกตะกอน

ผู้คิดว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า

จะไม่ทำอะไร ไม่ว่าดีหรือร้าย’

13ทรัพย์สมบัติของพวกเขาจะถูกปล้นชิง

บ้านเรือนของพวกเขาจะถูกพังลง

พวกเขาจะสร้างเรือน

แต่ไม่ได้อยู่อาศัย

พวกเขาจะทำสวนองุ่น

แต่ไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่น

วันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

14“วันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว

จวนจะถึงอยู่แล้ว

จงฟังเถิด! เสียงร้องในวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขมขื่น

มีเสียงโห่ร้องของนักรบที่นั่น

15วันนั้นจะเป็นวันแห่งพระพิโรธ

วันแห่งความทุกข์เข็ญและความเจ็บปวด

วันแห่งความเดือดร้อนลำเค็ญและย่อยยับ

วันแห่งความมืดมิดและหม่นหมอง

วันแห่งเมฆครึ้มและดำทะมึน

16วันแห่งเสียงแตรและเสียงโห่ร้องออกศึก

สู้รบกับเมืองป้อมปราการ

และกับหอคอยทุกมุมเมือง

17เราจะนำความทุกข์มาสู่ประชากร

เขาจะเดินคลำไปเหมือนคนตาบอด

เพราะเขาได้ทำบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

เลือดของเขาจะไหลนองทั่วแผ่นดิน

และอวัยวะภายในของเขาเน่าเปื่อย

18เงินและทองของเขา

ช่วยอะไรไม่ได้

ในวันแห่งพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้า

โลกทั้งโลกจะไหม้เป็นจุณ

ด้วยไฟแห่งความหึงหวงของพระองค์

เพราะพระองค์จะทรงทำให้สิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลก

ถึงจุดจบอย่างฉับพลัน”