Yoweli 3 – CCL & NUB

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yoweli 3:1-21

Kuweruzidwa kwa Mitundu ya Anthu

1“Masiku amenewo ndiponso nthawi imeneyo,

nditadzabwezeretsanso Yerusalemu ndi Yuda mʼchimake,

2ndidzasonkhanitsa anthu a mitundu yonse

ndipo ndidzawabweretsa ku Chigwa cha Yehosafati.

Kumeneko ndidzawaweruza

chifukwa cha cholowa changa, anthu anga Aisraeli,

pakuti anabalalitsa anthu anga pakati pa mitundu ya anthu

ndikugawa dziko langa.

3Anagawana anthu anga pochita maere

ndipo anyamata anawasinthanitsa ndi akazi achiwerewere;

anagulitsa atsikana chifukwa cha vinyo

kuti iwo amwe.

4“Kodi tsopano inu a ku Turo ndi Sidoni ndi madera onse a Filisitiya, muli ndi chiyani chotsutsana nane? Kodi mukundibwezera pa zinthu zimene ndakuchitirani? Ngati inu mukundibwezera, Ine ndidzabwezera zochita zanu mofulumira ndi mwachangu pa mitu yanu. 5Pakuti munatenga siliva ndi golide wanga ndi kupita nacho chuma changa chamtengowapatali ku nyumba zanu zopembedzera mafano. 6Inu munagulitsa anthu a ku Yuda ndi Yerusalemu kwa Agriki, kuti apite kutali ndi malire a dziko lawo.

7“Taonani, Ine ndidzawachotsa kumalo kumene munawagulitsako, ndipo ndidzabwezera zimene mwachita pa mitu yanu. 8Ndidzagulitsa ana anu aamuna ndi ana anu aakazi kwa anthu a ku Yuda, ndipo iwo adzawagulitsa kwa Aseba, mtundu wa anthu okhala kutali.” Yehova wayankhula.

9Lengezani izi pakati pa anthu a mitundu ina:

Konzekerani nkhondo!

Dzutsani ankhondo amphamvu!

Asilikali onse afike pafupi ndipo ayambe nkhondo.

10Sulani makasu anu kuti akhale malupanga

ndipo zikwanje zanu zikhale mikondo.

Munthu wofowoka anene kuti,

“Ndine wamphamvu!”

11Bwerani msanga, inu anthu a mitundu yonse kuchokera ku mbali zonse,

ndipo musonkhane kumeneko.

Tumizani ankhondo anu Yehova!

12“Mitundu ya anthu idzuke;

ipite ku Chigwa cha Yehosafati,

pakuti kumeneko Ine ndidzakhala

ndikuweruza anthu a mitundu yonse yozungulira.

13Tengani chikwakwa chodulira tirigu,

pakuti mbewu zakhwima.

Bwerani dzapondeni mphesa,

pakuti mopsinyira mphesa mwadzaza

ndipo mitsuko ikusefukira;

kuyipa kwa anthuwa nʼkwakukulu kwambiri!”

14Chigulu cha anthu, chigulu cha anthu,

mʼchigwa cha chiweruzo!

Pakuti tsiku la Yehova layandikira

mʼchigwa cha chiweruzo.

15Dzuwa ndi mwezi zidzadetsedwa,

ndipo nyenyezi sizidzawalanso.

16Yehova adzabangula kuchokera mu Ziyoni

ndipo mawu ake adzamveka ngati bingu kuchokera mu Yerusalemu;

dziko lapansi ndi thambo zidzagwedezeka.

Koma Yehova adzakhala pothawira pa anthu ake,

linga la anthu a ku Israeli.

Madalitso a Anthu a Mulungu

17“Pamenepo inu mudzadziwa kuti Ine Yehova Mulungu wanu,

ndimakhala mu Ziyoni, phiri langa lopatulika.

Yerusalemu adzakhala wopatulika;

alendo sadzamuthiranso nkhondo.

18“Tsiku limenelo mapiri adzachucha vinyo watsopano,

ndipo zitunda zidzayenderera mkaka;

mitsinje yonse ya ku Yuda idzadzaza ndi madzi.

Kasupe adzatumphuka mʼnyumba ya Yehova

ndipo adzathirira Chigwa cha Sitimu.

19Koma Igupto adzasanduka bwinja,

Edomu adzasanduka chipululu,

chifukwa cha nkhondo imene anathira anthu a ku Yuda

mʼdziko limene anakhetsa magazi a anthu osalakwa.

20Koma Yuda adzakhala ndi anthu mpaka muyaya

ndi Yerusalemu ku mibadomibado.

21Kukhetsa magazi kwawo kumene Ine sindinakhululuke

ndidzakhululuka.”

Yehova amakhala mu Ziyoni!

Swedish Contemporary Bible

Joel 3:1-21

Den kommande domen och räddning för Juda

1I de dagarna, vid den tiden,

när jag återupprättar Juda och Jerusalem,

2ska jag samla alla folk

och föra dem till Joshafats3:2 Betyder Herren dömer. dal.

Där ska jag döma dem

för mitt folks, min arvedel Israels skull,

som de har skingrat bland folken.

De har delat mitt land

3och kastat lott om mitt folk.

Unga pojkar har getts som betalning till prostituerade

och flickor sålts mot vin till deras dryckeslag.

4Tyros och Sidon, och ni, filistéernas alla regioner, vad har ni emot mig? Är ni ute för att hämnas mig något? Om ni vill vedergälla mig något ska jag snabbt låta det komma tillbaka över era egna huvuden. 5Ni har tagit mitt silver och guld och alla mina dyrbara skatter och burit bort dem till era tempel. 6Ni har sålt folket i Juda och Jerusalem till grekerna, för att föra dem långt bort från deras eget land.

7Men jag ska få dem att bryta upp från de platser som ni sålt dem till, och det ni har gjort ska jag låta komma tillbaka över era egna huvuden. 8Jag ska sälja era söner och döttrar till folket i Juda, och de ska sälja dem till sabéerna3:8 Ett folk i Saba, i sydvästra Arabien., ett folk långt borta.” Herren har talat.

9Ropa ut detta bland folken:

Gör er beredda på krig!

Kom med krigarna!

Mobilisera soldaterna

och gå till anfall!

10Smid era plogbillar till svärd

och era vingårdsknivar till spjut!

Låt den svage säga: ”Jag är stark.”

11Skynda er, kom, alla nationer runt omkring,

och samlas där!

Herre, sänd dina hjältar dit ner!

12”Låt folken resa sig

och dra ut till Joshafats dal,

för där ska jag sitta till doms

över alla folken runt omkring.

13Låt lien gå, för skörden är mogen.

Kom och trampa, för vinpressen är full

och presskaren flödar över.

Så stor är deras ondska!”

14Skaror och åter skaror

i Domens dal!

För Herrens dag är nära

i Domens dal.

15Solen och månen förmörkas

och stjärnorna håller tillbaka sitt sken.

16Herren ryter från Sion

och låter sin röst höras från Jerusalem.

Både himmel och jord bävar,

men för sitt folk är Herren en tillflykt,

en fästning för israeliterna.

Välsignelser till Guds folk

17”Då ska ni inse att jag är Herren, er Gud,

som bor på Sion, mitt heliga berg.

Jerusalem ska vara heligt

och aldrig mer invaderas av främlingar.

18Den dagen ska druvjuice droppa från bergen

och mjölk rinna från höjderna.

I alla bäckarna i Juda ska det strömma vatten,

en källa ska springa fram från Herrens hus

och vattna Akaciedalen.

19Men Egypten ska läggas öde

och Edom bli en öde öken,

därför att de våldfört sig på Judas folk

och spillt oskyldigt blod i deras land.

20Men Juda ska vara bebott i evighet

och Jerusalem från generation till generation.

21Då ska jag utplåna deras blodskuld

som jag ännu inte utplånat.”3:21 Grundtextens innebörd är osäker.

Herren bor på Sion.