Yoweli 2 – CCL & NIRV

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yoweli 2:1-32

Chilango cha Mulungu

1Lizani lipenga mu Ziyoni.

Chenjezani pa phiri langa loyera.

Onse okhala mʼdziko anjenjemere,

pakuti tsiku la Yehova likubwera,

layandikira;

2tsiku la mdima ndi chisoni,

tsiku la mitambo ndi la mdima wandiweyani.

Ngati mʼbandakucha umene wakuta mapiri,

gulu lalikulu ndi la ankhondo amphamvu likubwera,

gulu limene nʼkale lomwe silinaonekepo

ngakhale kutsogolo kuno silidzaonekanso.

3Patsogolo pawo moto ukupsereza,

kumbuyo kwawo malawi amoto akutentha zinthu.

Patsogolo pawo dziko lili ngati munda wa Edeni,

kumbuyo kwawo kuli ngati chipululu,

kulibe kanthu kotsalapo.

4Maonekedwe awo ali ngati akavalo;

akuthamanga ngati akavalo ankhondo.

5Akulumpha pamwamba pa mapiri

ndi phokoso ngati la magaleta,

ngati moto wothetheka wonyeketsa ziputu,

ngati gulu lalikulu la ankhondo lokonzekera nkhondo.

6Akangowaona, anthu a mitundu ina amazunzika mu mtima;

nkhope iliyonse imagwa.

7Amathamanga ngati ankhondo;

amakwera makoma ngati asilikali.

Onse amayenda pa mizere,

osaphonya njira yawo.

8Iwo sakankhanakankhana,

aliyense amayenda molunjika.

Amadutsa malo otchingidwa

popanda kumwazikana.

9Amakhamukira mu mzinda,

amathamanga mʼmbali mwa khoma.

Amakwera nyumba ndi kulowamo;

amalowera pa zenera ngati mbala.

10Patsogolo pawo dziko limagwedezeka,

thambo limanjenjemera,

dzuwa ndi mwezi zimachita mdima,

ndipo nyenyezi zimaleka kuwala.

11Yehova amabangula

patsogolo pawo,

gulu lake lankhondo ndi losawerengeka,

ndipo amphamvu ndi amene amamvera kulamula kwake.

Tsiku la Yehova ndi lalikulu;

ndi loopsa.

Ndani adzapirira pa tsikulo?

Ngʼambani Mtima Wanu

12“Ngakhale tsopano,

bwererani kwa Ine ndi mtima wanu wonse

posala zakudya ndi kukhetsa misozi,” akutero Yehova.

13Ngʼambani mtima wanu

osati zovala zanu.

Bwererani kwa Yehova Mulungu wanu,

pakuti Iye ndi wokoma mtima ndi wachifundo,

wosakwiya msanga ndi wachikondi chochuluka,

ndipo amaleka kubweretsa mavuto.

14Akudziwa ndani? Mwina adzasintha maganizo nʼkutimvera chisoni,

nʼkutisiyira madalitso,

a chopereka cha chakudya ndi cha chakumwa

kwa Yehova Mulungu wanu.

15Lizani lipenga mu Ziyoni,

lengezani tsiku losala zakudya,

itanitsani msonkhano wopatulika.

16Sonkhanitsani anthu pamodzi,

muwawuze kuti adziyeretse;

sonkhanitsani akuluakulu,

sonkhanitsani ana,

sonkhanitsani ndi oyamwa omwe.

Mkwati atuluke mʼchipinda chake,

mkwatibwi atuluke mokhala mwake.

17Ansembe amene amatumikira pamaso pa Yehova,

alire pakati pa guwa lansembe ndi khonde la Nyumba ya Yehova.

Azinena kuti, “Inu Yehova, achitireni chifundo anthu anu.

Musalole kuti cholowa chanu chikhale chinthu chonyozeka,

kuti anthu a mitundu ina awalamulire.

Kodi nʼchifukwa chiyani anthu a mitundu ina amanena kuti,

‘Ali kuti Mulungu wawo?’ ”

Yankho la Yehova

18Pamenepo Yehova adzachitira nsanje dziko lake

ndi kuchitira chisoni anthu ake.

19Yehova adzawayankha kuti,

“Ine ndikukutumizirani tirigu, vinyo watsopano ndi mafuta

ndipo mudzakhuta ndithu;

sindidzakuperekaninso kuti mukhale chitonzo

kwa anthu a mitundu ina.

20“Ine ndidzachotsa ankhondo akumpoto kuti apite kutali ndi inu,

kuwapirikitsira ku dziko lowuma ndi lachipululu,

gulu lawo lakutsogolo ndidzalipirikitsira ku nyanja ya kummawa

ndi gulu lawo lakumbuyo, ku nyanja ya kumadzulo.

Ndipo mitembo yawo idzawola,

fungo lake lidzamveka.”

Zoonadi Yehova wachita zinthu zazikulu.

21Iwe dziko usachite mantha;

sangalala ndipo kondwera.

Zoonadi Yehova wachita zinthu zazikulu.

22Inu nyama zakuthengo, musachite mantha,

pakuti msipu wa ku chipululu ukuphukira.

Mitengo ikubala zipatso zake;

mitengo ya mkuyu ndi mpesa ikubereka kwambiri.

23Inu anthu a ku Ziyoni sangalalani,

kondwerani mwa Yehova Mulungu wanu,

pakuti wakupatsani

mvula yoyambirira mwachilungamo chake.

Iye wakutumizirani mivumbi yochuluka,

mvula yoyambirira ndi mvula ya nthawi ya mphukira, monga poyamba paja.

24Pa malo opunthira padzaza tirigu;

mʼmitsuko mudzasefukira vinyo watsopano ndi mafuta.

25“Ine ndidzakubwezerani zonse zimene zinawonongedwa ndi dzombe,

dzombe lalikulu ndi dzombe lalingʼono,

dzombe lopanda mapiko ndi dzombe lowuluka;

gulu langa lalikulu la nkhondo limene ndinalitumiza pakati panu.

26Mudzakhala ndi chakudya chambiri, mpaka mudzakhuta,

ndipo mudzatamanda dzina la Yehova Mulungu wanu,

amene wakuchitirani zodabwitsa;

ndipo anthu anga sadzachitanso manyazi.

27Pamenepo inu mudzadziwa kuti Ine ndili mu Israeli,

kuti Ine ndine Yehova Mulungu wanu,

ndi kuti palibenso wina;

ndipo anthu anga sadzachitanso manyazi.

Tsiku la Yehova

28“Ndipo patapita nthawi,

ndidzakhuthulira Mzimu wanga pa anthu onse.

Ana anu aamuna ndi ana anu aakazi adzanenera,

nkhalamba zanu zidzalota maloto,

anyamata anu adzaona masomphenya.

29Ngakhalenso pa antchito anga aamuna ndi aakazi

ndidzakhuthulira Mzimu wanga masiku amenewo.

30Ndidzaonetsa zodabwitsa mlengalenga

ndi pa dziko lapansi,

ndizo magazi, moto ndi utsi watolotolo.

31Dzuwa lidzadetsedwa

ndipo mwezi udzaoneka ngati magazi

lisanafike tsiku lalikulu ndi loopsa la Ambuye.

32Ndipo aliyense amene adzayitana

pa dzina la Ambuye adzapulumuka;

pakuti chipulumutso chidzakhala pa Phiri la Ziyoni

ndi mu Yerusalemu,

monga Yehova wanenera,

pakati pa otsala

amene Yehova wawayitana.

New International Reader’s Version

Joel 2:1-32

The Lord Sends an Army of Locusts

1Priests, blow the trumpets in Zion.

Give a warning on my holy mountain.

Let everyone who lives in the land tremble with fear.

The day of the Lord is coming.

It is very near.

2That day will be dark and sad.

It will be black and cloudy.

A huge army of locusts is coming.

They will spread across the mountains

like the sun when it rises.

There has never been an army like it.

And there will never be another

for all time to come.

3Like fire they eat up everything in their path.

Behind them it looks as if flames have burned the land.

In front of them the land is like the Garden of Eden.

Behind them it is a dry and empty desert.

Nothing escapes them.

4They look like horses.

Like war horses they charge ahead.

5They sound like chariots as they leap over the mountaintops.

They crackle like fire burning up dry weeds.

They are like a mighty army

that is ready for battle.

6When people see them, they tremble with fear.

All their faces turn pale.

7The locusts charge ahead like warriors.

They climb over walls like soldiers.

All of them march in line.

They don’t turn to the right or the left.

8They don’t bump into one another.

Each of them marches straight ahead.

They charge through everything that tries to stop them.

But they still stay in line.

9They attack a city.

They run along its wall.

They climb into houses.

They enter through windows like robbers.

10As they march forward, the earth shakes.

The heavens tremble as they approach.

The sun and moon grow dark.

And the stars stop shining.

11The Lord thunders with his mighty voice

as he leads his army.

He has so many forces they can’t even be counted.

The army that obeys his commands is mighty.

The day of the Lord is great and terrifying.

Who can live through it?

Let Your Hearts Be Broken

12The Lord announces to his people,

“Return to me with all your heart.

There is still time.

Do not eat any food.

Weep and mourn.”

13Don’t just tear your clothes to show how sad you are.

Let your hearts be broken.

Return to the Lord your God.

He is gracious.

He is tender and kind.

He is slow to get angry.

He is full of love.

He won’t bring his judgment.

He won’t destroy you.

14Who knows? He might turn toward you

and not bring his judgment.

He might even give you his blessing.

Then you can bring grain offerings and drink offerings

to the Lord your God.

15Priests, blow the trumpets in Zion.

Announce a holy fast.

Tell the people not to eat anything.

Gather them together for a special service.

16Bring them together.

Set all of them apart to me.

Bring together the elders.

Gather the children and the babies

who are still nursing.

Let the groom leave his bedroom.

Let the bride leave their marriage bed.

17Let the priests who serve the Lord weep.

Let them cry between the temple porch and the altar.

Let them say, “Lord, spare your people.

Don’t let others make fun of them.

Don’t let the nations laugh at them.

Don’t let them tease your people and say,

‘Where is their God?’ ”

The Lord Answers the Prayer of His People

18Then the Lord was concerned for his land.

He took pity on his people.

19He replied,

“I am sending you grain, olive oil and fresh wine.

It will be enough to satisfy you completely.

I will never allow other nations

to make fun of you again.

20“I will drive far away from you

the army that comes from the north.

I will send some of its forces

into a dry and empty land.

Its eastern troops will drown in the Dead Sea.

Its western troops will drown in the Mediterranean Sea.

Their dead bodies will stink.”

The Lord has done great things.

21Land of Judah, don’t be afraid.

Be glad and full of joy.

The Lord has done great things.

22Wild animals, don’t be afraid.

The desert grasslands are turning green again.

The trees are bearing their fruit.

The vines and fig trees are producing rich crops.

23People of Zion, be glad.

Be joyful because of what the Lord your God has done.

He has given you the right amount of rain in the fall.

That’s because he is faithful.

He has sent you plenty of showers.

He has sent fall and spring rains alike,

just as he did before.

24Your threshing floors will be covered with grain.

Olive oil and fresh wine will spill over

from the places where they are stored.

25The Lord says,

“I sent a great army of locusts to attack you.

They included common locusts, giant locusts,

young locusts and other locusts.

I will make up for the years

they ate your crops.

26You will have plenty to eat.

It will satisfy you completely.

Then you will praise me.

I am the Lord your God.

I have done wonderful things for you.

My people will never again be put to shame.

27You will know that I am with you in Israel.

I am the Lord your God.

There is no other God.

So my people will never again be put to shame.

The Day of the Lord Is Coming

28“After that, I will pour out my Spirit on all people.

Your sons and daughters will prophesy.

Your old men will have dreams.

Your young men will have visions.

29In those days I will pour out my Spirit

on those who serve me, men and women alike.

30I will show wonders in the heavens and on the earth.

There will be blood and fire and clouds of smoke.

31The sun will become dark.

The moon will turn red like blood.

It will happen before the great and terrible day of the Lord comes.

32Everyone who calls out to me will be saved.

On Mount Zion and in Jerusalem

some of my people will be left alive.

I have chosen them.

That is what I have promised.