Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yoweli 1:1-20

1Yehova anayankhula ndi Yoweli mwana wa Petueli.

Kubwera kwa Dzombe

2Inu akuluakulu, imvani izi;

mvetserani, nonse amene mumakhala mʼdziko.

Kodi zinthu zokhala ngati izi zinayamba zaonekapo mʼnthawi yanu,

kapena mʼnthawi ya makolo anu?

3Muwafotokozere ana anu,

ndipo ana anuwo afotokozere ana awo,

ndipo ana awo adzafotokozere mʼbado winawo.

4Chimene dzombe losamera mapiko lasiya

dzombe lowuluka ladya;

chimene dzombe lowuluka lasiya

dzombe lalingʼono ladya;

chimene dzombe lalingʼono lasiya

chilimamine wadya.

5Dzukani, inu zidakwa ndipo mulire!

Lirani mofuwula, inu nonse amene mumamwa vinyo;

lirani mofuwula chifukwa cha vinyo watsopano,

pakuti wachotsedwa pakamwa panu.

6Mtundu wa anthu wathira nkhondo dziko langa,

wamphamvu ndi wosawerengeka;

uli ndi mano a mkango,

zibwano za mkango waukazi.

7Wawononga mphesa zanga

ndipo wathyola mitengo yanga ya mkuyu.

Wakungunula makungwa ake

ndi kuwataya,

kusiya nthambi zake zili mbee.

8Lirani ngati namwali wovala chiguduli,

chifukwa cha mwamuna wa utsikana wake.

9Chopereka cha chakudya ndi cha chakumwa

sizikuperekedwa ku nyumba ya Yehova.

Ansembe akulira,

amene amatumikira pamaso pa Yehova.

10Minda yaguga,

nthaka yauma;

tirigu wawonongeka,

vinyo watsopano watha,

mitengo ya mafuta yauma.

11Khalani ndi nkhawa, inu alimi,

lirani mofuwula inu alimi a mphesa;

imvani chisoni chifukwa cha tirigu ndi barele,

pakuti zokolola za mʼmunda zawonongeka.

12Mpesa wauma

ndipo mtengo wamkuyu wafota;

makangadza, kanjedza ndi mitengo ya apulosi,

mitengo yonse ya mʼmunda yauma.

Ndithudi chimwemwe cha anthu

chatheratu.

Mulungu Ayitana Anthu kuti Atembenuke

13Inu ansembe, valani ziguduli ndipo lirani;

lirani mofuwula, inu amene mumatumikira pa guwa lansembe.

Bwerani, fundani ziguduli usiku wonse,

inu amene mumatumikira pamaso pa Mulungu wanga;

pakuti chopereka cha chakudya ndi cha chakumwa

sizikupezekanso mʼnyumba ya Mulungu wanu.

14Lengezani tsiku lopatulika losala zakudya,

itanani msonkhano wopatulika.

Sonkhanitsani akuluakulu

ndi anthu onse okhala mʼdziko

ku nyumba ya Yehova Mulungu wanu

ndipo alirire Yehova.

15Kalanga ine tsikulo!

Pakuti tsiku la Yehova layandikira;

lidzabwera ngati chiwonongeko chochokera kwa Wamphamvuzonse.

16Kodi chakudya chathu sichachotsedwa

ife tikuona?

Kodi mʼnyumba ya Mulungu wathu

simulibe chimwemwe ndi chisangalalo?

17Mbewu zikunyala

poti pansi ndi powuma.

Nyumba zosungiramo zinthu zawonongeka;

nkhokwe zapasuka

popeza tirigu wauma.

18Taonani mmene zikulirira ziweto;

ngʼombe zikungoyenda uku ndi uku

chifukwa zilibe msipu;

ngakhalenso nkhosa zikusauka.

19Kwa Inu Yehova ndilirira,

pakuti moto wapsereza msipu wakuthengo,

malawi amoto apsereza mitengo yonse ya mʼtchire.

20Ngakhale nyama zakuthengo zikulirira Inu;

timitsinje tonse taphwa

ndipo moto wapsereza msipu wa kuthengo.

Japanese Contemporary Bible

ヨエル書 1:1-20

1

1ペトエルの息子ヨエルに、主から次のようなことばがありました。

いなごの来襲

2イスラエルの長老たちよ、聞きなさい。

すべての者よ、聞きなさい。

一生のうちに、いや、イスラエルの全歴史で、

これから話すようなことを、

聞いたことがあるだろうか。

3やがて時がきたら、

このことを子どもたちに話してやりなさい。

この恐ろしい話を代々語り伝えるのだ。

4歯のするどいいなごが作物を食いちぎると、

いなごの大群が残りを食いあさる。

そのあとをばったが襲い、

その残したものを、食い荒らすいなごがあさる。

5酔いどれどもよ、起きて泣け。

ぶどうがすべて荒らされ、

ぶどう酒がなくなったからだ。

6いなごの大群が地を覆う。

数えきれないほどの大群で、

ライオンのような鋭い歯を持った恐ろしい軍団だ。

7わたしのぶどうの木を荒らし、

いちじくの樹皮をはぎ取り、幹も枝も白く、

丸裸にしてしまう。

8婚約者の死を悲しむおとめのように、泣き悲しめ。

9主の神殿にささげる穀物とぶどう酒はなくなり、

祭司たちは喪に服す。

神に仕えるこの者たちの叫ぶ声を聞け。

10畑には作物がなく、

どこもかしこも嘆きと悲しみでいっぱいだ。

穀物も、ぶどうも、オリーブ油もなくなった。

11あなたがた農夫は衝撃を受けて打ちのめされる。

あなたがたぶどう栽培者は嘆く。

小麦も大麦もなくなったので、

嘆き悲しめ。

12ぶどうの木は枯れ、いちじくの木はしおれ、

ざくろは枯れ、りんごの木はしなびた実をつける。

すべての喜びが消えうせてしまった。

悲しみなさい

13祭司たちよ、荒布をまとえ。

神に仕える者たちよ、

祭壇の前で夜どおし泣き明かせ。

あなたがたに必要な穀物やぶどう酒のささげ物が、

もうないからだ。

14断食を布告し、

聖なる集会に集まるよう呼びかけなさい。

主の神殿に、長老たちと全国民を集め、

神の前で泣き悲しめ。

15ああ、恐ろしい刑罰の日がこようとしている。

全能のお方からの破壊がすぐそこまできている。

16食べ物が私たちの目の前から消え、

神の神殿では、

喜びも楽しみも終わってしまう。

17種は土の中で腐り、納屋や穀物倉もからっぽだ。

穀物は畑で枯れてしまった。

18家畜は腹をすかしてうめき、

牧草がないので途方に暮れている。

羊は悲しい鳴き声を上げる。

19主よ、助けてください。

暑さで牧草は枯れ、

木々はすべて焼き尽くされました。

20野の獣も、水がないので

あなたに助けを求めています。

小川は干上がり、牧場は乾ききっています。