Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yoswa 1:1-18

Yehova Asankha Yoswa Kukhala Mtsogoleri

1Atamwalira Mose mtumiki wa Mulungu, Yehova anati kwa Yoswa mwana wa Nuni mthandizi wa Mose: 2“Mose mtumiki wanga wamwalira. Ndipo iwe ndi anthu onsewa, tsopano konzekani kuwoloka mtsinje wa Yorodani kupita ku dziko limene ndiwapatse Aisraeli onse. 3Paliponse pamene phazi lanu liponde, ndikupatsani monga momwe ndinalonjezera Mose. 4Dziko lanu lidzayambira ku chipululu kummwera mpaka ku mapiri a Lebanoni kumpoto, kuchokeranso ku mtsinje waukulu wa Yufurate kummawa, mpaka dziko lonse la Ahiti, kukafika ku Nyanja Yayikulu ya kumadzulo. 5Palibe munthu amene adzatha kukugonjetsa masiku onse a moyo wako. Monga Ine ndinakhalira ndi Mose, chomwechonso ndidzakhala nawe. Sindidzakusiya kapena kukataya.

6“Ukhale wamphamvu ndi wolimba mtima, chifukwa iwe udzatsogolera anthu awa kukalandira dziko limene Ine ndinalonjeza makolo awo kuti ndidzawapatsa. 7Ukhale wamphamvu ndi wolimba mtima kwambiri. Usamale ndithu kuti umvere malamulo onse amene mtumiki wanga Mose anakupatsa. Usachoke pa malamulo anga ndipo kulikonse kumene udzapite udzapambana. 8Uziwerenga Buku la Malamuloli, uzilingalira zolembedwa mʼmenemo usana ndi usiku, kuti uchite zonse zimene zinalembedwamo. Ukamatero udzapeza bwino ndi kupambana. 9Paja ndinakulamula kuti ukhale wamphamvu ndi wolimba mtima. Choncho usamachite mantha kapena kutaya mtima popeza Ine Yehova Mulungu wako ndidzakhala nawe kulikonse kumene udzapite.”

10Tsono Yoswa analamula atsogoleri a Aisraeli nawawuza kuti, 11“Pitani ku misasa yonse ndipo muwuze anthu kuti, ‘Konzekani, mangani katundu wanu, popeza pakapita masiku atatu kuyambira lero mudzawoloka Yorodani kupita kukatenga dziko limene Yehova Mulungu wanu akukupatsani.’ ”

12Koma Yoswa anawuza fuko la Rubeni, fuko la Gadi ndi theka la fuko la Manase kuti, 13“Kumbukirani zimene Mose mtumiki wa Yehova anakulamulani kuti, ‘Yehova Mulungu wanu akukupatsani mpumulo, ndi dziko ili kuti likhale lanu.’ 14Tsono akazi anu, ana anu ndi ziweto zanu zitsale mʼdziko lino limene Mose anakupatsani kummawa kwa Yorodani. Koma ankhondo anu okha ndiwo awoloke atatenga zida zawo ndi kupita patsogolo pa abale anu kukawathandiza. 15Abale anuwo akadzalandira dziko limene Yehova Mulungu wanu akuwapatsa monga inu mwachitira, inu mudzabwerera kudzakhazikika mʼdziko lanu limene Mose mtumiki wa Yehova anakupatsani tsidya la kummawa kwa Yorodani.”

16Kenaka iwo anayankha Yoswa kuti, “Ife tidzachita chilichonse chimene mwatilamula, ndipo kulikonse kumene mudzatitume tidzapita. 17Monga momwe tinamvera Mose kwathunthu, chomwechonso tidzakumvera iwe. Yehova Mulungu wanu akhale nanu monga momwe anachitira ndi Mose. 18Aliyense wotsutsana ndi inu kapena wosamvera zimene mutilamula adzaphedwa. Inu mukhale wamphamvu ndi wolimba mtima!”

Nouă Traducere În Limba Română

Iosua 1:1-18

Iosua – noul conducător al lui Israel

1După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul i‑a vorbit lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, zicând:

2„Moise, robul Meu, a murit. Acum deci ridică‑te, traversează Iordanul, tu împreună cu tot poporul acesta, spre țara pe care o dau fiilor lui Israel. 3Vă voi da orice teritoriu peste care va călca talpa piciorului vostru, întocmai cum i‑am promis lui Moise. 4Teritoriul vostru se va întinde de la pustie până la Liban și de la Râul cel Mare, râul Eufrat, cuprinzând toată țara hitiților, până la Marea cea Mare4 Marea Mediterană., în apus. 5Niciun om nu‑ți va putea sta împotrivă cât vei trăi. Cum am fost cu Moise, tot așa voi fi și cu tine! Nu te voi lăsa și nu te voi părăsi!

6Fii tare și curajos, pentru că tu vei da în stăpânire acestui popor țara pe care am jurat că le‑o voi da părinților lor. 7Fii deci tare și foarte curajos, veghind să împlinești toată Legea pe care ți‑a poruncit‑o robul Meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să prosperi oriunde vei merge. 8Cartea aceasta a Legii să nu să se depărteze de gura ta! Meditează asupra ei zi și noapte, veghind, astfel încât să poți împlini tot ceea ce este scris în ea, căci atunci vei reuși oriunde vei merge și vei prospera! 9Oare nu Eu ți‑am poruncit: fii tare și curajos! Nu te îngrozi și nu te înspăimânta, fiindcă Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine oriunde vei merge!“

10Iosua le‑a poruncit supraveghetorilor poporului, zicând: 11„Treceți prin tabără și porunciți poporului, zicând: «Pregătiți‑vă provizii, căci peste trei zile veți traversa Iordanul ca să intrați și să luați în stăpânire țara pe care Domnul, Dumnezeul vostru, v‑o dă ca moștenire.»“

12Iosua le‑a zis rubeniților, gadiților și unei jumătăți a seminției lui Manase:

13– Aduceți‑vă aminte ce v‑a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis: „Domnul, Dumnezeul vostru, vă dă odihnă și vă dă țara aceasta.“ 14Prin urmare, soțiile voastre, copiii voștri și vitele voastre să rămână în țara pe care v‑a dat‑o Moise în partea aceasta a Iordanului. Însă toți războinicii viteji să traverseze înarmați înaintea fraților voștri ca să‑i ajute, 15până când Domnul, Dumnezeul vostru, va da odihnă fraților voștri asemenea vouă și până când vor lua și ei în stăpânire țara pe care Domnul, Dumnezeul vostru, le‑o dă. După aceea vă veți întoarce să stăpâniți țara care v‑a fost dată ca moștenire de către Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui.

16Ei i‑au răspuns lui Iosua, zicând:

– Vom face tot ceea ce ne‑ai poruncit și vom merge oriunde ne vei trimite! 17Te vom asculta tot așa cum l‑am ascultat și pe Moise! Numai să fie acum Domnul, Dumnezeul tău, și cu tine la fel cum a fost cu Moise. 18Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va asculta de toate cuvintele pe care ni le poruncești, va fi omorât. Tu însă fii tare și curajos!