Yona 4 – CCL & CARSA

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yona 4:1-11

Mkwiyo wa Yona ndi Chifundo cha Yehova

1Koma Yona anakhumudwa kwambiri ndipo anakwiya. 2Iye anapemphera kwa Yehova kuti, “Inu Yehova, kodi izi si zimene ndinanena ndikanali kwathu? Nʼchifukwa chaketu ine ndinafulumira kuthawa kupita ku Tarisisi. Ine ndinadziwa kuti ndinu Mulungu wokoma mtima ndi wachifundo, wosakwiya msanga ndi wa chikondi chopanda malire, Mulungu amene mumaleka kubweretsa tsoka. 3Ndipo tsopano, Inu Yehova, ingondiphani basi, pakuti ndi bwino kuti ndife kupambana nʼkukhala ndi moyo.”

4Koma Yehova anayankha kuti, “Kodi nʼkoyenera kuti iwe ukwiye?”

5Yona anatuluka mu mzindamo nakakhala pansi cha kummawa kwa mzindawo. Kumeneko anadzimangira chithando nakhala mʼmenemo mu mthunzi, kudikira kuti aone zimene zichitikire mzindawo. 6Tsono Yehova Mulungu anameretsa msatsi ndi kuyikulitsa kuti ipereke mthunzi kwa Yona kuchotsa mavuto ake; ndipo Yona anasangalala kwambiri chifukwa cha msatsiyo. 7Koma tsiku linalo mmawa, Mulungu anabweretsa mbozi imene inadya msatsiyo ndipo inafota. 8Dzuwa litatuluka, Yehova anabweretsa mphepo yotentha yochokera kummawa, ndipo dzuwa linatentha pamutu pa Yona kotero analenguka nalo. Iye anangofuna atafa, ndipo anati, “Ndi bwino kuti ndife kupambana nʼkukhala ndi moyo.”

9Koma Mulungu anati kwa Yona, “Kodi nʼkoyenera kuti iwe ukwiye chifukwa cha msatsi?”

Iye anayankha kuti, “Inde nʼkoyenera. Kukwiya kwanga nʼkofuna kufa nako.”

10Koma Yehova anati, “Iwe ukumvera chisoni msatsiwo, ngakhale kuti sunawugwirire ntchito kapena kuwukulitsa. Inamera pa usiku umodzi ndipo inafanso pa usiku umodzi. 11Koma mu Ninive muli anthu opitirira 120,000 amene sadziwa kusiyanitsa kuti chabwino nʼchiti ndipo choyipa nʼchiti, mulinso ziweto zochuluka. Kodi sindiyenera kumvera chisoni mzinda waukulu ngati uwu?”

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Юнус 4:1-11

Гнев Юнуса

1Но Юнус был этим очень недоволен и злился.

2Он стал молиться Вечному:

– О Вечный, разве не это я говорил, когда ещё был дома? Поэтому-то я и бежал в Фарсис. Я же знал, что Ты Бог милостивый и милосердный4:2 Бог милостивый и милосердный – это выражение основано на словах из Таурата (см. Исх. 34:6) и является родственным арабскому выражению: «бисмиллях-ир-рахман-ир-рахим», которое переводится как: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного». В доисламской Аравии христиане государства Набатея использовали похожее выражение, переняв его из иудейской традиции., долготерпеливый и богатый любовью и не желаешь насылать беду. 3А теперь, Вечный, забери мою жизнь, потому что мне лучше умереть, чем жить.

4Но Вечный спросил:

– Стоит ли тебе гневаться?

5Юнус вышел и сел к востоку от города. Там он сделал себе шалаш, сел под ним в тени, и стал ждать, что произойдёт с городом. 6А Вечный Бог устроил так, что выросло растение4:6 Возможно, это клещевина, которая очень быстро растёт и достигает четырёх метров в высоту. Это растение имеет большие листья и при повреждении стебля быстро засыхает., которое поднялось над Юнусом, чтобы тень над головой избавила его от раздражения, и Юнус очень обрадовался этому растению. 7Но на рассвете следующего дня Аллах устроил так, что червь подточил растение, и оно засохло. 8Когда солнце взошло, Аллах наслал знойный восточный ветер, и солнце стало жечь голову Юнусу так, что он изнемог. Он захотел умереть и сказал:

– Лучше мне умереть, чем жить.

9А Аллах спросил Юнуса:

– Стоит ли тебе гневаться из-за растения?

– Стоит, – ответил он, – я до смерти разгневан.

10Но Вечный сказал:

– Ты сожалеешь о растении, за которым ты не ухаживал, которое не растил. Оно за ночь выросло и за ночь погибло. 11Так Мне ли не пожалеть великого города Ниневии, где больше ста двадцати тысяч жителей, не знающих где добро, а где зло4:11 Букв.: «которые не знают где право, а где лево»., а также много скота?