Yona 2 – CCL & NUB

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yona 2:1-10

Pemphero la Yona

1Yona ali mʼmimba mwa chinsomba chija anapemphera kwa Yehova Mulungu wake. 2Iye anati:

“Pamene ndinali mʼmavuto anga ndinayitana Yehova,

ndipo Iye anandiyankha.

Ndili ku dziko la anthu akufa ndinapempha thandizo,

ndipo Inu munamva kulira kwanga.

3Munandiponya mʼnyanja yozama,

mʼkati mwenimweni mwa nyanja,

ndipo madzi oyenda anandizungulira;

mafunde anu onse ndi mkokomo wake

zinandimiza.

4Ndinati, ‘Ine ndachotsedwa

pamaso panu;

komabe ndidzayangʼananso

ku Nyumba yanu yopatulika.’

5Madzi wondimiza anandichititsa mantha,

nyanja yozama inandizungulira;

udzu wa mʼmadzi zinakuta mutu wanga.

6Ndinatsikira kunsi ndithu, mʼtsinde mwa mapiri;

mipiringidzo ya dziko inanditsekereza kosatha.

Koma Inu munatulutsa moyo wanga mʼmandamo,

Inu Yehova Mulungu wanga.

7“Pamene moyo wanga umachoka mwa ine,

ine ndinakumbukira Inu Yehova,

ndipo pemphero langa linafika kwa inu,

ku Nyumba yanu yopatulika.

8“Iwo amene amagwiritsitsa mafano achabechabe

amataya chisomo chawo.

9Koma ine ndidzapereka kwa Inu nsembe

ndikuyimba nyimbo yamayamiko.

Chimene ndinalonjeza ndidzachikwaniritsa.

Chipulumutso chimachokera kwa Yehova.”

10Ndipo Yehova analamula chinsomba chija, ndipo chinakamusanza Yonayo mʼmbali mwa nyanja.

Swedish Contemporary Bible

Jona 2:1-11

Jona ber

1Men nu hade Herren förberett det så, att en stor fisk svalde Jona. Han blev kvar i fiskens buk tre dagar och tre nätter. 2Jona bad därifrån till Herren, sin Gud:

3”I min nöd ropade jag till Herren,

och han svarade mig.

Från dödsrikets djup ropade jag på hjälp,

och du hörde mitt rop.

4Du kastade mig i djupet,

mitt i havet.

Strömmarna omgav mig,

alla dina bränningar och vågor

svepte över mig.

5Då tänkte jag: ’Jag har fördrivits från dig.

Får jag någonsin mer se ditt heliga tempel?’

6Vattnen omslöt mig ända upp till min strupe,

djupet omgav mig,

och sjögräs snodde sig runt mitt huvud.

7Jag sjönk ända till foten av bergen.

Jordens bommar reglades

bakom mig för evigt.

Men du förde mig upp ur graven

och gav mig liv, Herre, min Gud.

8När mitt liv tynade bort

tänkte jag på Herren,

och min bön gick till dig

i ditt heliga tempel.

9De som håller sig till meningslösa avgudar

överger den nåd de fått.

10Men med lovsång vill jag offra till dig

och hålla mina löften.

Räddningen kommer från Herren.”

11Då gav Herren fisken en befallning, och den spydde upp Jona på land.