Yeremiya 2 – CCL & BDS

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yeremiya 2:1-37

Aisraeli Asiya Mulungu

1Yehova anandiwuza kuti, 2“Pita ukalengeze kwa anthu a ku Yerusalemu kuti Yehova akuti,

“ ‘Ine ndikukumbukira mmene umakhulupirikira pa unyamata wako,

mmene unkandikondera ngati momwe amachitira mkwatibwi,

mmene unkanditsata mʼchipululu muja;

mʼdziko losadzalamo kanthu.

3Israeli anali wopatulika wa Yehova,

anali ngati zipatso zake zoyamba kucha pa nthawi yokolola;

onse amene anamuzunza anapezeka kuti ndi olakwa

ndipo mavuto anawagwera,’ ”

akutero Yehova.

4Imvani mawu a Yehova, inu zidzukulu za Yakobo,

inu mafuko onse a Israeli.

5Yehova akuti,

“Kodi makolo anu anandipeza nʼcholakwa chanji,

kuti andithawe?

Iwo anatsata milungu yachabechabe,

nawonso nʼkusanduka achabechabe.

6Iwo sanafunse nʼkomwe kuti, ‘Kodi Yehova ali kuti,

amene anatitulutsa mʼdziko la Igupto

natitsogolera mʼchipululu mʼdziko lowuma

ndi lokumbikakumbika,

mʼdziko lopanda mvula ndi la mdima,

dziko limene munthu sadutsamo ndipo simukhala munthu aliyense?’

7Ndinakufikitsani ku dziko lachonde

kuti mudye zipatso zake ndi zabwino zake zina.

Koma inu mutafika munaliyipitsa dziko langa

ndi kusandutsa cholowa changa kukhala chonyansa.

8Ansembe nawonso sanafunse kuti,

‘Yehova ali kuti?’

Iwo amene amaphunzitsa malamulo sanandidziwe;

atsogoleri anandiwukira.

Aneneri ankanenera mʼdzina la Baala,

ndi kutsatira mafano achabechabe.

9“Chifukwa chake Ine ndidzakuyimbaninso mlandu,”

akutero Yehova.

“Ndipo ndidzayimbanso mlandu zidzukulu zanu.

10Pitani kumadzulo ku chilumba cha Kitimu, ndipo mukaone,

tumizani anthu ku Kedara kuti akafufuze bwino;

ndipo muona kuti zinthu zoterezi sizinachitikepo nʼkale lomwe:

11Kodi ulipo mtundu wa anthu uliwonse umene unasinthapo milungu yake?

(Ngakhale kuti si milungu nʼkomwe).

Koma anthu anga asinthitsa Mulungu wawo waulemerero

ndi mafano achabechabe.

12Inu mayiko akumwamba, dabwani ndi zimenezi,

ndipo njenjemerani ndi mantha aakulu,”

akutero Yehova.

13“Popeza anthu anga achita machimo awiri:

Andisiya Ine

kasupe wa madzi a moyo,

ndi kukadzikumbira zitsime zawo,

zitsime zongʼaluka, zomwe sizingathe kusunga madzi.

14Israeli si wantchito kapena kapolo wobadwira mʼnyumba, ayi.

Nanga nʼchifukwa chiyani amuwononga chotere?

15Adani ake abangulira

ndi kumuopseza ngati mikango.

Dziko lake analisandutsa bwinja;

mizinda yake anayitentha popanda wokhalamo.

16Ndiponso Aigupto a ku Mefisi ndi a ku Tapanesi

akuphwanyani mitu.

17Zimenezitu zakuchitikirani

chifukwa munasiya Yehova Mulungu wanu

pamene Iye ankakutsogolerani pa njira yanu?

18Tsopano mudzapindula chiyani mukapita ku Igupto,

kukamwa madzi a mu Sihori?

Ndipo mudzapindulanji mukapita ku Asiriya,

kukamwa madzi a mu mtsinje wa Yufurate?

19Kuyipa kwanuko kudzakulangani;

kubwerera mʼmbuyo kwanuko kudzakutsutsani.

Tsono ganizirani bwino,

popeza ndi chinthu choyipa

kundisiya Ine Yehova Mulungu wanu;

ndi chinthu chowawa ndithu kusandiopa Ine Mulungu wanu.

Akutero Ambuye Yehova Wamphamvuzonse.

20“Kuyambira kalekale inu munathyola goli lanu

ndi kudula msinga zanu;

munanena kuti, ‘Sitidzakutumikirani!’

Ndithudi, inu mwakhala ngati mkazi wachiwerewere.

Mukupembedza milungu ina pa phiri lililonse lalitali

ndiponso pansi pa mtengo uliwonse wa masamba ambiri.

21Ine ndinakudzala iwe ngati mtengo wampesa wosankhika;

unali mpesa wabwino kwambiri ndi wodalirika.

Nanga nʼchifukwa chiyani wasanduka mpesa

wachabechabe wonga wa kutchire?

22Ngakhale utasamba ndi soda

kapena kusambira sopo wambiri,

kuthimbirira kwa machimo ako kumaonekabe pamaso panga,”

akutero Ambuye Yehova.

23“Iwe ukunena bwanji kuti, ‘Ine sindinadziyipitse;

sindinatsatire Abaala’?

Takumbukira mmene unkandichimwira mʼchigwa muja;

zindikira bwino zomwe wachita.

Iwe uli ngati ngamira yayikazi yaliwiro

yomangothamanga uku ndi uku,

24wakhala ngati mbidzi yozolowera mʼchipululu,

yonka ninunkhiza pa nthawi yachisika.

Ndani angayiretse chilakolako chakecho?

Mphongo iliyonse yoyikhumba sidzavutika.

Pa nthawi yachisika chakecho mphongoyo idzayipeza.

25Iwe usathamange, nsapato zingakuthere kuphazi

ndi kukhosi kwako kuwuma ndi ludzu.

Koma unati, ‘Zamkutu!

Ine ndimakonda milungu yachilendo,

ndipo ndidzayitsatira.’

26“Monga momwe mbala imachitira manyazi pamene yagwidwa,

moteronso nyumba ya Israeli idzachita manyazi;

Aisraeliwo, mafumu ndi akuluakulu awo,

ansembe ndi aneneri awo.

27Iwo amawuza mtengo kuti, ‘Iwe ndiwe abambo athu,’

ndipo amawuza mwala kuti, ‘Iwe ndiye amene unatibala.’

Iwo andifulatira Ine,

ndipo safuna kundiyangʼana;

Koma akakhala pa mavuto amati,

‘Bwerani mudzatipulumutse!’

28Nanga ili kuti milungu yanu imene munadzipangira nokha?

Ibweretu ngati ingathe kukupulumutsani

pamene muli pamavuto!

Inu anthu a ku Yuda,

milungu yanu ndi yambiri kuchuluka kwake ngati mizinda yanu.

29“Kodi mukundizengeranji mlandu?

Nonse mwandiwukira,”

akutero Yehova.

30“Ine ndinalanga anthu ako popanda phindu;

iwo sanaphunzirepo kanthu.

Monga mkango wolusa,

lupanga lanu lapha aneneri anu.

31“Inu anthu a mʼbado uno, ganizirani bwino mawu a Yehova:

“Kodi Ine ndinakhalapo ngati chipululu kwa Israeli

kapena ngati dziko la mdima wandiweyani?

Chifukwa chiyani anthu anga akunena kuti, ‘Ife tili ndi ufulu omayendayenda;

sitidzabweranso kwa Inu’?

32Kodi namwali amayiwala zokongoletsera zake,

kapena kuyiwala zovala zake za ukwati?

Komatu anthu anga andiyiwala

masiku osawerengeka.

33Mumadziwa bwino njira zopezera zibwenzi!

Choncho ngakhale akazi oyipa omwe mumawaphunzitsa njira zanu.

34Ngakhale pa zovala zako anthu amapezapo

magazi a anthu osauka osalakwa.

Anthuwo simunawapeze akuthyola nyumba.

Komabe ngakhale zinthu zili chomwechi,

35inu mukunena kuti, ‘Ndife osalakwa,

sadzatikwiyira.’

Ndidzakuyimbani mlandu

chifukwa mukunena kuti, ‘Ife sitinachimwe.’

36Chifukwa chiyani

mukunkabe nimusinthasintha njira zanu?

Aigupto adzakukhumudwitsani

monga momwe Asiriya anakuchititsani manyazi.

37Mudzachokanso kumeneko

manja ali kunkhongo.

Popeza Ine Yehova ndawakana anthu amene munkawadalira,

choncho sadzakuthandizani konse.

La Bible du Semeur

Jérémie 2:1-37

Prophéties sur Juda et Jérusalem

L’infidélité de Juda

Juda a abandonné l’Eternel

1L’Eternel m’adressa la parole en ces termes :

2Va à Jérusalem et crie à ses oreilles :

Voici ce que déclare l’Eternel :

Je me souviens de ton amour ╵au temps de ta jeunesse2.2 Lors de l’établissement de l’alliance au mont Sinaï (voir Os 2.16-22).,

et comment tu m’aimais ╵au temps où tu étais ╵une jeune mariée,

lorsque tu me suivais, ╵à travers le désert,

dans une terre inculte.

3Car Israël, ╵tu étais alors consacré ╵à l’Eternel,

tout comme les prémices ╵d’une récolte.

Tous ceux qui en mangeaient ╵étaient châtiés :

et le malheur les atteignait,

l’Eternel le déclare.

4Vous, communauté de Jacob,

et toutes les familles ╵du peuple d’Israël,

écoutez la parole ╵que l’Eternel prononce.

5Voici ce que dit l’Eternel :

En quoi donc vos ancêtres ╵m’ont-ils trouvé en tort

pour s’éloigner de moi,

pour s’en aller après des dieux ╵qui ne sont que du vent

et n’être plus eux-mêmes que du vent2.5 Voir 2 R 17.15. ?

6Ils n’ont pas demandé : ╵« Où donc est l’Eternel

qui nous a fait sortir d’Egypte

et qui nous a conduits ╵à travers le désert,

au pays de la steppe ╵rempli de fondrières,

dans une terre aride ╵où règnent les ténèbres,

et dans une région ╵où ne passe personne,

où n’habite personne ? »

7Or, je vous ai conduits ╵vers un pays fertile

pour en manger les fruits : ╵des produits excellents.

Mais une fois arrivés là, ╵vous avez souillé ce pays

et fait de mon domaine ╵un lieu abominable.

8Les prêtres n’ont pas demandé : ╵« Où donc est l’Eternel ? »

Les spécialistes de la Loi ╵ne me connaissent pas,

les dirigeants du peuple ╵se sont révoltés contre moi.

Et les prophètes même ╵proclament leurs messages ╵au nom du dieu Baal.

Ils vont après des dieux ╵qui ne servent à rien.

9C’est pourquoi je vous intente un procès,

à vous et à vos descendants.

L’Eternel le déclare.

10Rendez-vous donc ╵dans les îles de Chypre, ╵et regardez !

Ou envoyez ╵des hommes à Qédar2.10 Qédar: tribu nomade du désert d’Arabie, à l’est du pays d’Israël. ╵et qu’ils observent bien !

Voyez si jamais il arrive ╵une chose pareille :

11existe-t-il un peuple ╵qui ait changé de dieux ?

Et pourtant ces dieux-là ╵ne sont pas de vrais dieux !

Mon peuple, quant à lui, ╵a échangé celui qui fait sa gloire2.11 C’est-à-dire Dieu (voir Ps 106.20).

contre ce qui ne sert à rien !

12Cieux, étonnez-vous-en,

soyez-en horrifiés ╵et consternés,

l’Eternel le déclare.

13Car mon peuple a commis un double mal :

il m’a abandonné, ╵moi, la source d’eaux vives,

et il s’est creusé des citernes, ╵des citernes fendues

et qui ne retiennent pas l’eau.

Les conséquences de l’abandon

14Israël est-il donc ╵un esclave acheté

ou né dans la maison ?

Pourquoi est-il mis au pillage2.14 Pillé par les Assyriens et les Egyptiens (voir v. 15-16). ?

15De jeunes lions ╵rugissent contre lui,

et leur voix retentit,

ils ont dévasté son pays,

ses villes sont brûlées, ╵et n’ont plus d’habitants.

16Et même les habitants de Memphis ╵avec ceux de Daphné2.16 Deux villes égyptiennes du delta du Nil.

vous ont brisé2.16 brisé: autre traduction : rasé. le crâne.

17Pourquoi donc tout cela ╵t’arrive-t-il ?

N’est-ce pas pour avoir ╵délaissé l’Eternel ton Dieu,

alors même qu’il te guidait ╵sur le chemin ?

18Maintenant, que te sert ╵de partir en Egypte,

pour aller boire ╵les eaux du Nil2.18 En hébreu, le Shihor : le Nil ou l’un de ses affluents. ?

Et que te sert de prendre ╵la route pour te rendre ╵en Assyrie,

pour aller boire ╵les eaux du Fleuve2.18 C’est-à-dire l’Euphrate. Dans ce verset, Jérémie fait certainement allusion à des tentatives d’alliance avec ces peuples païens (voir v. 36). ?

19Car ta méchanceté ╵entraînera ton châtiment,

ton infidélité ╵fera venir ta punition.

Sache et vois bien ╵combien il est mauvais, ╵combien il est amer

de t’être détourné ╵de l’Eternel, ton Dieu,

de ne plus avoir peur de moi.

L’Eternel le déclare, ╵le Seigneur des armées célestes.

Juda, l’infidèle

20Voici : depuis toujours, ╵tu as brisé ton joug,

tu as rompu tes liens

en disant : « Je ne veux plus être esclave ! »

Mais, sur toute haute colline

et sous tout arbre vert,

toi, tu t’es allongée

tout comme une prostituée2.20 Le culte des faux dieux est qualifié par les prophètes de prostitution. Très souvent, l’idolâtrie cananéenne s’accompagnait de prostitution sacrée, liée au culte de la fécondité. !

21Moi, je t’avais plantée ╵comme un cep excellent

d’une variété sûre.

Comment se fait-il donc ╵que tu te sois changée ╵à mon égard

en plant dégénéré ╵d’une vigne sauvage ?

22Quand tu te laverais ╵avec de la potasse

et que tu emploierais ╵des quantités de soude,

la tache de ta faute ╵resterait devant moi.

C’est là ce que déclare ╵le Seigneur, l’Eternel.

23Comment oses-tu dire : ╵« Je ne me suis jamais souillée,

je ne suis pas allée ╵après les Baals » ?

Va observer dans la vallée2.23 Certainement la vallée de Ben-Hinnom où avaient lieu des pratiques idolâtres (voir Jr 7.31-32 ; 32.35 ; 2 R 23.10). ╵les traces de tes pas !

Reconnais ce que tu as fait,

chamelle écervelée, ╵qui vagabonde ╵dans tous les sens,

24oui, ânesse sauvage ╵qui a l’habitude de vivre ╵dans les steppes désertes !

Le feu de sa passion ╵lui fait renifler l’air.

Qui pourrait réfréner ╵l’ardeur de ses désirs ?

Tous ceux qui la recherchent ╵n’auront pas à se fatiguer,

car ils la trouveront ╵quand elle est en chaleur.

25Prends garde que ton pied ╵ne se déchausse pas !

Prends garde à ton gosier ╵qui va se dessécher !

Mais toi, tu réponds : « C’est peine perdue !

J’aime les étrangers,

c’est eux que je veux suivre. »

26Comme un voleur a honte ╵lorsqu’il est découvert,

ainsi seront couverts de honte ╵la communauté d’Israël,

ses rois et ses ministres,

ses prêtres, ses prophètes.

27Ils disent à du bois : ╵« Tu es mon père2.27 Voir 3.4. ! »

et à la pierre : ╵« Toi, tu m’as mis au monde ! »

Ils m’ont tourné le dos, ╵ne m’ont pas regardé en face,

mais au jour du malheur, ils disent :

« Lève-toi, sauve-nous ! »

28Mais où donc sont les dieux ╵que tu t’es fabriqués ?

Qu’ils se lèvent, donc, eux, ╵s’ils peuvent te sauver ╵quand le malheur t’atteint !

Car, ô Juda : ╵autant tu as de villes, ╵autant tu as de dieux2.28 Voir 11.13. !

Juda a oublié son Dieu

29Pourquoi m’intenter un procès ?

Vous vous êtes tous ╵révoltés contre moi,

l’Eternel le déclare.

30J’ai frappé vos enfants, ╵mais c’est peine perdue !

Car ils n’ont pas voulu ╵accepter la leçon.

Vous avez mis à mort ╵par l’épée vos prophètes

comme un lion destructeur.

31Gens d’aujourd’hui,

voyez ce que dit l’Eternel :

Suis-je pour Israël ╵une terre déserte,

un pays de ténèbres ?

Pourquoi mon peuple dit-il donc :

« Nous errerons où nous voulons,

et nous ne voulons plus ╵avoir affaire à toi » ?

32Quoi donc, la jeune fille ╵oublierait-elle ses bijoux,

ou la jeune mariée ╵sa ceinture tressée ?

Or, mon peuple m’oublie

depuis des jours sans nombre.

33Oh ! comme tu sais bien

rechercher tes amants !

Par ta conduite, ╵tu en remontrerais ╵à la pire des femmes !

34Et jusque sur les pans ╵de tes habits,

on voit le sang de pauvres ╵qui étaient innocents :

tu ne les avais pas surpris ╵en flagrant délit d’effraction2.34 Voir Ex 22.1. !

35Et malgré tout cela, tu dis :

« Moi, je suis innocente.

La colère divine ╵va très certainement ╵se détourner de moi ! »

Eh bien, moi, je vais te juger

parce que tu prétends ╵que tu n’as pas péché.

36Comme tu t’avilis

à changer de conduite !

Te tourner vers l’Egypte,

comme vers l’Assyrie2.36 Voir v. 18 et note., ╵cela t’attirera la honte,

37et tu en reviendras

en te cachant la face ╵avec les mains.

Car l’Eternel rejette ╵ceux sur lesquels tu comptes2.37 L’Egypte et l’Assyrie. ;

ce n’est pas avec eux ╵que tu aboutiras à quelque chose.