Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Nyimbo ya Solomoni 1:1-17

1Nyimbo ya Solomoni, nyimbo yoposa nyimbo zonse.

Mkazi

2Undipsompsone ndi milomo yako

chifukwa chikondi chako nʼchokoma kuposa vinyo.

3Mafuta ako odzola ndi onunkhira bwino;

dzina lako lili ngati mafuta onunkhira otsanulidwa.

Nʼchifukwa chake atsikana amakukonda!

4Nditenge ndipo ndizikutsata, tiye tifulumire!

Mfumu indilowetse mʼchipinda chake.

Abwenzi

Ife timasangalala ndi kukondwera nawe,

tidzatamanda chikondi chako kupambana vinyo.

Mkazi

Amachita bwinotu potamanda iwe!

5Ndine wakuda, komatu ndine wokongola,

inu akazi a ku Yerusalemu,

ine ndine wakuda ngati tenti ya ku Kedara,

ngati makatani a tenti ya Solomoni.

6Musandiyangʼane monyoza chifukwa ndine wakuda,

ndine wakuda chifukwa cha dzuwa.

Alongo anga anandikwiyira

ndipo anandigwiritsa ntchito mʼminda ya mpesa;

munda wangawanga sindinawusamalire.

7Ndiwuze iwe, amene ndimakukonda, kumene umadyetsa ziweto zako

ndi kumene umagoneka nkhosa zako nthawi yamasana.

Ndikhalirenji ngati mkazi wachiwerewere

pambali pa ziweto za abwenzi ako?

Abwenzi

8Ngati sukudziwa iwe wokongola kwambiri kuposa akazi ena,

ngati sukudziwa, tsatira makwalala a nkhosa

ndipo udyetse ana ambuzi

pambali pa matenti a abusa.

Mwamuna

9Iwe bwenzi langa,

uli ngati kavalo wamkazi ku magaleta a Farao.

10Masaya ako ndi okongola ndi ndolo zamʼmakutuzo,

khosi lako likukongola ndi mikanda yamiyala yamtengowapatali.

11Tidzakupangira ndolo zagolide

zokongoletsedwa ndi mikanda yasiliva.

Mkazi

12Pamene mfumu inali pa malo ake odyera,

mafuta anga onunkhira anamveka fungo lake.

13Wokondedwa wanga ali ngati kathumba ka mure kwa ine,

kamene kamakhala pakati pa mawere angawa.

14Wokondedwa wanga ali ngati mpukutu wa maluwa ofiira,

ochokera ku minda ya mpesa ya ku Eni-Gedi.

Mwamuna

15Iwe wokondedwa wanga, ndiwe wokongoladi!

Ndithu, ndiwe chiphadzuwa,

maso ako ali ngati nkhunda.

Mkazi

16Iwe bwenzi langa, ndiwe wokongoladi!

Ndithu, ndiwe wokongoladi kwambiri!

Ndipo malo athu ogonapo ndi msipu wobiriwira.

Mwamuna

17Mitanda ya nyumba yathu ndi ya mkungudza,

phaso lake ndi la mtengo wa payini.

Vietnamese Contemporary Bible

Nhã Ca 1:1-17

1Đây là bài ca trong các bài ca của Sa-lô-môn, tuyệt vời hơn bất cứ bài ca nào khác.

Thiếu Nữ

2Hãy hôn em và hôn em lần nữa,

vì tình chàng ngọt hơn rượu.

3Mùi thơm chàng ngào ngạt quyến rũ;

tên chàng tỏa ngát như hương.

Chẳng trách các thiếu nữ mê say!

4Xin cho em theo chàng; nào, chúng ta cùng chạy!

Vua đã đưa em vào phòng người.

Các Thiếu Nữ Giê-ru-sa-lem

Ôi vua, chúng em hân hoan vì chàng biết bao.

Chúng em thấy tình chàng nồng nàn hơn rượu.

Thiếu Nữ

Họ say mê chàng lắm!

5Da em đen nhưng rất đẹp xinh,

các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem hỡi—

đen như các lều trại Kê-đa,

đen như màn lều trại Sa-lô-môn.

6Đừng cứ nhìn em vì làn da đen—

mặt trời đã khiến da em đen sạm.

Các anh trai em đã giận em;

họ giao em chăm sóc vườn nho họ,

Vậy nên em không thể chăm sóc mình—vườn nho của riêng em.

7Xin hãy nói với em, người em yêu mến, hôm nay chàng chăn bầy nơi đâu?

Chàng sẽ cho chiên nghỉ trưa nơi nào?

Sao em phải đi thẫn thờ như gái điếm

giữa bạn bè chàng và bầy của họ?

Chàng Trai

8Hỡi người đẹp nhất trong các thiếu nữ, nếu em không biết,

hãy theo dấu chân của bầy anh,

và để bầy dê con gần lều bọn chăn chiên.

9Em thật lý thú, em yêu dấu của anh,

em như con tuấn mã đóng vào xe của Pha-ra-ôn.

10Đôi má em đáng yêu làm sao;

đôi hoa tai làm đôi má em thêm hồng thắm!

Cổ em thật duyên dáng,

được nổi bật bởi vòng hạt trân châu.

11Chúng tôi sẽ làm cho em hoa tai bằng vàng

và chuỗi hạt nạm bạc.

Thiếu Nữ

12Khi vua đang nằm dài trên ghế,

say mê mùi hương thơm ngát của em.

13Người yêu em như bó hoa một dược

nằm nghỉ êm ấm giữa ngực em.

14Chàng như chùm hoa phụng tiên,

trong vườn nho của Ên-ghê-đi.

Chàng Trai

15Em quá đẹp, em yêu dấu của anh,

ôi xinh đẹp làm sao!

Mắt của em như đôi mắt bồ câu.

Thiếu Nữ

16Chàng đẹp biết bao, hỡi người em yêu,

quyến rũ biết bao!

Thảm cỏ xanh là giường của chúng ta;

17gỗ bá hương là xà nhà của chúng ta,

và gỗ linh sam thơm lừng là nóc nhà.