Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Nyimbo ya Solomoni 1:1-17

1Nyimbo ya Solomoni, nyimbo yoposa nyimbo zonse.

Mkazi

2Undipsompsone ndi milomo yako

chifukwa chikondi chako nʼchokoma kuposa vinyo.

3Mafuta ako odzola ndi onunkhira bwino;

dzina lako lili ngati mafuta onunkhira otsanulidwa.

Nʼchifukwa chake atsikana amakukonda!

4Nditenge ndipo ndizikutsata, tiye tifulumire!

Mfumu indilowetse mʼchipinda chake.

Abwenzi

Ife timasangalala ndi kukondwera nawe,

tidzatamanda chikondi chako kupambana vinyo.

Mkazi

Amachita bwinotu potamanda iwe!

5Ndine wakuda, komatu ndine wokongola,

inu akazi a ku Yerusalemu,

ine ndine wakuda ngati tenti ya ku Kedara,

ngati makatani a tenti ya Solomoni.

6Musandiyangʼane monyoza chifukwa ndine wakuda,

ndine wakuda chifukwa cha dzuwa.

Alongo anga anandikwiyira

ndipo anandigwiritsa ntchito mʼminda ya mpesa;

munda wangawanga sindinawusamalire.

7Ndiwuze iwe, amene ndimakukonda, kumene umadyetsa ziweto zako

ndi kumene umagoneka nkhosa zako nthawi yamasana.

Ndikhalirenji ngati mkazi wachiwerewere

pambali pa ziweto za abwenzi ako?

Abwenzi

8Ngati sukudziwa iwe wokongola kwambiri kuposa akazi ena,

ngati sukudziwa, tsatira makwalala a nkhosa

ndipo udyetse ana ambuzi

pambali pa matenti a abusa.

Mwamuna

9Iwe bwenzi langa,

uli ngati kavalo wamkazi ku magaleta a Farao.

10Masaya ako ndi okongola ndi ndolo zamʼmakutuzo,

khosi lako likukongola ndi mikanda yamiyala yamtengowapatali.

11Tidzakupangira ndolo zagolide

zokongoletsedwa ndi mikanda yasiliva.

Mkazi

12Pamene mfumu inali pa malo ake odyera,

mafuta anga onunkhira anamveka fungo lake.

13Wokondedwa wanga ali ngati kathumba ka mure kwa ine,

kamene kamakhala pakati pa mawere angawa.

14Wokondedwa wanga ali ngati mpukutu wa maluwa ofiira,

ochokera ku minda ya mpesa ya ku Eni-Gedi.

Mwamuna

15Iwe wokondedwa wanga, ndiwe wokongoladi!

Ndithu, ndiwe chiphadzuwa,

maso ako ali ngati nkhunda.

Mkazi

16Iwe bwenzi langa, ndiwe wokongoladi!

Ndithu, ndiwe wokongoladi kwambiri!

Ndipo malo athu ogonapo ndi msipu wobiriwira.

Mwamuna

17Mitanda ya nyumba yathu ndi ya mkungudza,

phaso lake ndi la mtengo wa payini.

Thai New Contemporary Bible

เพลงโซโลมอน 1:1-17

1ยอดบทเพลงของโซโลมอน

หญิงสาว1:2 ในต้นฉบับไม่ได้ระบุผู้พูด เป็นความคาดหมายเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น

2ขอพรมจูบดิฉันด้วยปากของคุณ

เพราะความรักของคุณฉ่ำชื่นใจยิ่งกว่าเหล้าองุ่น

3น้ำหอมของคุณช่างหอมรัญจวน

ชื่อเสียงของคุณก็หอมฟุ้ง

ไม่แปลกเลยที่สาวๆ รุมรักคุณ!

4พาดิฉันไปด้วยเถิด เรารีบไปกันเถิด!

ขอพระราชาทรงนำดิฉันเข้าไปในพระตำหนัก

เพื่อน

เราชื่นชมและยินดีในตัวคุณ

เราเทิดทูนความรักของคุณยิ่งกว่าเหล้าองุ่น

หญิงสาว

ถูกแล้วที่พวกเขาเทิดทูนคุณ!

5บรรดาสตรีชาวเยรูซาเล็มเอ๋ย

ดิฉันผิวคล้ำ

ดั่งเต็นท์แห่งเคดาร์ก็จริง

แต่ก็งามน่ารักเหมือนม่านเต็นท์ของโซโลมอน1:5 หรือสัลมา

6อย่ามาจ้องผิวที่คล้ำของดิฉันมากนัก

ดวงตะวันทำให้ผิวของดิฉันเกรียมแดด

พวกพี่ชายโกรธเคืองดิฉัน

จึงส่งดิฉันออกไปดูแลสวนองุ่นต่างๆ

แต่สวนองุ่นของดิฉันเองถูกปล่อยปละละเลย

7บอกดิฉันเถิด ที่รัก วันนี้คุณจะพาฝูงแกะไปกินหญ้าที่ไหน?

และตอนเที่ยงคุณจะพาฝูงแกะไปพักที่ใด?

เหตุใดจะให้ดิฉันเป็นเหมือนหญิงโสเภณี1:7 หรือเป็นเหมือนผู้หญิงที่เอาผ้าคลุมหน้า

เตร็ดเตร่ไปกับฝูงสัตว์ของเพื่อนๆ ของคุณ?

เพื่อน

8โอ แม่หญิงงามที่สุด ถ้าเธอไม่รู้

ก็ให้ติดตามรอยฝูงแกะ

ไปที่เต็นท์ของพวกคนเลี้ยงแกะ

ไปเลี้ยงฝูงแพะหนุ่มของเธอที่นั่น

ชายหนุ่ม

9ที่รัก ผมขอเปรียบเธอดั่งม้าตัวเมีย

ที่ใช้เทียมราชรถของฟาโรห์

10แก้มของเธองดงามด้วยต่างหู

คอของเธอสวยด้วยสร้อยอัญมณี

11พวกเราจะทำต่างหูทองคำ

ประดับเงินให้เธอ

หญิงสาว

12เมื่อพระราชาทรงประทับอยู่ที่พระแท่น

น้ำหอมของดิฉันก็ส่งกลิ่นอบอวล

13ที่รักของดิฉันเหมือนถุงมดยอบ

วางอยู่ที่หว่างอกของดิฉัน

14สำหรับดิฉัน ที่รักเป็นเหมือนช่อดอกเทียนขาว

จากสวนองุ่นแห่งเอนเกดี

ชายหนุ่ม

15เธอช่างงามจริงๆ นะ ยอดรัก!

งามเหลือเกิน!

ดวงตาของเธอดั่งนกพิราบ

หญิงสาว

16ที่รักจ๋า คุณหล่อเสียจริง!

มีเสน่ห์ยิ่งนัก!

ที่นอนของเราเขียวขจี

ชายหนุ่ม

17ขื่อเรือนของเราเป็นไม้สนซีดาร์

จันทันเป็นไม้เฟอร์