Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Numeri 1:1-54

Kalembera

1Yehova anayankhula ndi Mose mʼchipululu cha Sinai, mu tenti ya msonkhano, pa tsiku loyamba la mwezi wachiwiri, mʼchaka chachiwiri atatuluka mu Igupto, kuti, 2“Werengani Aisraeli onse mʼmafuko awo ndi mʼmabanja awo, lemba dzina la munthu wamwamuna aliyense, mmodzimmodzi. 3Iwe ndi Aaroni mwawerenge mwa magulu awo mu Israeli, amuna onse a zaka makumi awiri zakubadwa ndi opitirirapo omwe angathe kugwira ntchito ya usilikali. 4Munthu mmodzi wochokera ku fuko lililonse yemwe ndi mtsogoleri wa banja lake, ndiye akuthandizeni pa ntchitoyi. 5Mayina a anthu amene akuthandizeniwo ndi awa:

Elizuri mwana wa Sedeuri, kuchokera ku fuko la Rubeni,

6Selumieli mwana wa Zurisadai, kuchokera ku fuko la Simeoni,

7Naasoni mwana wa Aminadabu, kuchokera ku fuko la Yuda,

8Netanieli mwana wa Zuwara, kuchokera ku fuko la Isakara,

9Eliabu mwana wa Heloni, kuchokera ku fuko la Zebuloni,

10Mwa ana a Yosefe:

kuchokera ku fuko la Efereimu, Elisama mwana wa Amihudi;

kuchokera ku fuko la Manase, Gamalieli mwana wa Pedazuri;

11Abidani mwana wa Gideoni, kuchokera ku fuko la Benjamini,

12Ahiyezeri mwana wa Amisadai, kuchokera ku fuko la Dani,

13Pagieli mwana wa Okirani, kuchokera ku fuko la Aseri,

14Eliyasafu mwana wa Deuweli, kuchokera ku fuko la Gadi,

15Ahira mwana wa Enani, kuchokera ku fuko la Nafutali.”

16Amenewa ndi anthu amene anasankhidwa kuchokera mʼmagulu mwawo, eni mbumba a mafuko a makolo awo. Iwowa anali atsogoleri a mafuko a Israeli.

17Mose ndi Aaroni anatenga anthu amene mayina awo anaperekedwa, 18ndipo pa tsiku loyamba la mwezi wachiwiri, anasonkhanitsa anthu onse pamodzi. Anthuwo anafotokoza za makolo awo mwa mafuko awo ndi mabanja awo. Ndipo mayina a amuna onse amene anali ndi zaka makumi awiri kapena kupitirirapo analembedwa, mmodzimmodzi 19monga momwe Yehova analamulira Mose. Motero iyeyo anawawerenga mʼchipululu cha Sinai:

20Kuchokera mwa ana a Rubeni, mwana wamwamuna woyamba wa Israeli:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali, anawalemba mayina awo, mmodzimmodzi monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 21Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Rubeni chinali 46,500.

22Kuchokera mwa zidzukulu za Simeoni:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo, mmodzimmodzi monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 23Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Simeoni chinali 59,300.

24Kuchokera mwa zidzukulu za Gadi:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 25Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Gadi chinali 45, 650.

26Kuchokera mwa zidzukulu za Yuda:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 27Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Yuda chinali 74, 600.

28Kuchokera mwa zidzukulu za Isakara:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 29Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Isakara chinali 54,400.

30Kuchokera mwa zidzukulu za Zebuloni:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 31Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Zebuloni chinali 57,400.

32Kuchokera mwa ana aamuna a Yosefe:

Kuchokera mwa zidzukulu za Efereimu:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 33Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Efereimu chinali 40,500.

34Kuchokera mwa zidzukulu za Manase:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 35Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Manase chinali 32,200.

36Kuchokera mwa zidzukulu za Benjamini:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 37Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Benjamini chinali 35,400.

38Kuchokera mwa zidzukulu za Dani:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 39Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Dani chinali 62,700.

40Kuchokera mwa zidzukulu za Aseri:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 41Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Aseri chinali 41,500.

42Kuchokera mwa zidzukulu za Nafutali:

Aamuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 43Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Nafutali chinali 53,400.

44Amenewa ndiwo anthu amene Mose ndi Aaroni anawawerenga mothandizidwa ndi atsogoleri khumi ndi awiri a Israeli, aliyense kuyimira fuko lake. 45Aisraeli onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali mʼgulu lankhondo la Israeli anawawerenga monga mwa mabanja awo. 46Chiwerengero cha anthu onse pamodzi chinali 603,550.

47Koma mabanja a fuko la Levi okha sanawawerenge pamodzi ndi ena. 48Pakuti Yehova anawuza Mose kuti, 49“Usawerenge fuko la Levi kapena kuliphatikiza mʼkawundula wa Aisraeli. 50Koma uyike Aleviwo kuti aziyangʼanira tenti yanga yopatulika, zipangizo zake ndi zonse zili mʼmenemo. Azinyamula tentiyo pamodzi ndi zipangizo zake zonse; azisamalira ndi kumanga misasa mozungulira tentiyo. 51Pamene akusamutsa tentiyo, Alevi ndiwo aziyitsitsa, akafuna kuyimanganso, Alevi ndiwo aziyimiritsa. Wina aliyense amene adzayandikire tentiyo adzaphedwa. 52Aisraeli azimanga matenti awo mʼmagulumagulu, munthu aliyense ku gulu lake pansi pa mbendera yake. 53Alevi nawonso, azimanga matenti awo mozungulira tenti yopatulika kuti chilango chisagwere Aisraeli onse. Ndipo Alevi aziyangʼanira ndi kusamalira tenti yopatulikayo.”

54Choncho Aisraeli anachita monga Yehova analamulira Mose.

Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 1:1-54

Recensământul israeliților apți pentru război

1Domnul i‑a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în Cortul Întâlnirii, în prima zi a celei de‑a doua luni, în al doilea an după ce au ieșit din țara Egiptului, zicând: 2„Faceți numărătoarea întregii comunități a fiilor lui Israel, după clanurile2 Clanul era o entitate alcătuită din mai multe familii [peste tot în capitol]. lor, după familiile lor2 Lit.: după casele părinților (strămoșilor) lor [peste tot în capitol]., potrivit cu numărul numelor fiecărui bărbat în parte, 3a fiecăruia din Israel, de la douăzeci de ani în sus, care este în stare să iasă la război. Tu și Aaron să‑i numărați potrivit oștirilor lor. 4Să fie cu voi câte un bărbat din fiecare seminție, fiecare – căpetenia familiei lui. 5Acestea sunt numele bărbaților care vor fi împreună cu voi:

din Ruben: Elițur, fiul lui Ședeur,

6din Simeon: Șelumiel, fiul lui Țurișadai;

7din Iuda: Nahșon, fiul lui Aminadab;

8din Isahar: Netanel, fiul lui Țuar;

9din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;

10din fiii lui Iosif –

din Efraim: Elișama, fiul lui Amihud;

din Manase: Gamaliel, fiul lui Pedahțur;

11din Beniamin: Abidan, fiul lui Ghidoni;

12din Dan: Ahiezer, fiul lui Amișadai;

13din Așer: Paghiel, fiul lui Ocran;

14din Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel14 Sau: Reuel (vezi 2:14).;

15din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.“

16Aceștia au fost cei chemați din comunitate, conducătorii semințiilor părinților lor, căpeteniile miilor lui Israel.

17Moise și Aaron i‑au luat pe acești bărbați, care au fost desemnați pe nume 18și, în prima zi a celei de‑a doua luni, au strâns laolaltă întreaga comunitate. Ei s‑au înscris după clanurile și familiile lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, fiecare în parte, 19așa cum Domnul i‑a poruncit lui Moise. Astfel, el i‑a numărat în pustia Sinai.

20Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor fiecăruia în parte, a fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 21cei numărați din seminția lui Ruben – au fost patruzeci și șase de mii cinci sute.

22Fiii lui Simeon, după generațiile clanurilor și familiilor lor, cei numărați după numărul numelor, a fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 23cei numărați din seminția lui Simeon – au fost cincizeci și nouă de mii trei sute.

24Fiii lui Gad, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 25cei numărați din seminția lui Gad – au fost patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci.

26Fiii lui Iuda, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 27cei numărați din seminția lui Iuda – au fost șaptezeci și patru de mii șase sute.

28Fiii lui Isahar, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 29cei numărați din seminția lui Isahar – au fost cincizeci și patru de mii patru sute.

30Fiii lui Zabulon, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 31cei numărați din seminția lui Zabulon – au fost cincizeci și șapte de mii patru sute.

32Fiii lui Iosif, și anume fiii lui Efraim, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 33cei numărați din seminția lui Efraim – au fost patruzeci de mii cinci sute.

34Fiii lui Manase, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 35cei numărați din seminția lui Manase – au fost treizeci și două de mii două sute.

36Fiii lui Beniamin, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 37cei numărați din seminția lui Beniamin – au fost treizeci și cinci de mii patru sute.

38Fiii lui Dan, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 39cei numărați din seminția lui Dan – au fost șaizeci și două de mii șapte sute.

40Fiii lui Așer, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 41cei numărați din seminția lui Așer – au fost patruzeci și unu de mii cinci sute.

42Fiii lui Neftali, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 43cei numărați din seminția lui Neftali – au fost cincizeci și trei de mii patru sute.

44Aceștia sunt cei care au fost numărați, pe care Moise și Aaron i‑au numărat cu ajutorul conducătorilor lui Israel, cei doisprezece bărbați, câte unul pentru propria lui familie. 45Deci toți fiii lui Israel, care au fost numărați după familiile lor, de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război în Israel, 46toți cei numărați au fost șase sute trei mii cinci sute cincizeci.

Deosebirea leviților

47Leviții, după seminția părinților lor, n‑au fost numărați împreună cu ei. 48Domnul îi vorbise lui Moise, zicând: 49„Doar pe seminția lui Levi să n‑o numeri, și să nu îi ții socoteala în mijlocul fiilor lui Israel, 50ci să pui leviții responsabili peste Tabernaculul Mărturiei50 Termenul Mărturiei se referă, în acest context, la tablele Legii, pe care erau inscripționate Cele Zece Porunci [peste tot în carte]., peste toate obiectele lui și tot ce ține de el. Ei să poarte Tabernaculul și toate obiectele lui, să slujească în el și să‑și așeze tabăra în jurul lui. 51Când va porni Tabernaculul, leviții să‑l strângă, iar când Tabernaculul va fi întins, leviții să‑l înalțe. Străinul51 Sau: Oricine altcineva, termenul străin având aici sensul de profan [peste tot în carte]. care se va apropia să fie omorât. 52Fiii lui Israel să se așeze fiecare în tabăra lui, fiecare sub steagul său, potrivit oștirilor lor. 53Dar leviții să‑și așeze tabăra în jurul Tabernaculului Mărturiei, ca să nu izbucnească mânia Mea împotriva comunității fiilor lui Israel. Leviții să aibă îndatorirea de a păzi Tabernaculul Mărturiei.“

54Fiii lui Israel au făcut potrivit cu tot ceea ce Domnul i‑a poruncit lui Moise; așa au făcut.