Mika 2 – CCL & NIrV

The Word of God in Contemporary Chichewa

Mika 2:1-13

Zokonzekera za Munthu ndi Zokonzekera za Mulungu

1Tsoka kwa amene amakonzekera chiwembu,

kwa amene amakonzekera kuchita zoyipa usiku pa mabedi awo!

Kukacha mmawa amakachitadi

chifukwa ali ndi mphamvu zochitira zimenezo.

2Amasirira minda ndi kuyilanda,

amasirira nyumba ndi kuzilanda.

Amatenga nyumba ya munthu mwachinyengo,

munthu mnzawo kumulanda cholowa chake.

3Nʼchifukwa chake Yehova akuti,

“Ine ndikukonzekera kubweretsa tsoka pa anthu awa,

tsoka limene simudzatha kudzipulumutsa nokha.

Inu simudzayendanso monyada,

pakuti idzakhala nthawi ya masautso.

4Tsiku limenelo anthu adzakuchitani chipongwe;

adzakunyogodolani ndi nyimbo iyi yamaliro:

‘Tawonongeka kotheratu;

dziko la anthu anga lagawidwa.

Iye wandilanda!

Wapereka minda yathu kwa anthu otiwukira.’ ”

5Nʼchifukwa chake simudzakhala ndi munthu mu msonkhano wa Yehova

kuti agawe dziko pochita maere.

Aneneri Onyenga

6Aneneri awo amanena kuti, “Usanenere!

Usanenere ndi pangʼono pomwe zimenezi;

ife sitidzachititsidwa manyazi.”

7Inu nyumba ya Yakobo, monga zimenezi ndi zoyenera kuzinena:

“Kodi Mzimu wa Yehova wakwiya?

Kodi Iye amachita zinthu zotere?”

“Kodi mawu ake sabweretsa zabwino

kwa amene amayenda molungama?

8Posachedwapa anthu anga andiwukira

ngati mdani.

Mumawavula mkanjo wamtengowapatali

anthu amene amadutsa mosaopa kanthu,

monga anthu amene akubwera ku nkhondo.

9Mumatulutsa akazi a anthu anga

mʼnyumba zawo zabwino.

Mumalanda ana awo madalitso anga

kosatha.

10Nyamukani, chokani!

Pakuti ano si malo anu opumulirapo,

chifukwa ayipitsidwa,

awonongedwa, sangatheke kuwakonzanso.

11Ngati munthu wabodza ndi wachinyengo abwera nʼkunena kuti,

‘Ine ndidzanenera ndipo mudzakhala ndi vinyo ndi mowa wambiri,

woteroyo adzakhala mneneri amene anthu awa angamukonde!’

Alonjeza Chipulumutso

12“Inu banja la Yakobo, ndidzakusonkhanitsani nonse;

ndidzawasonkhanitsa pamodzi otsala a ku Israeli.

Ndidzawabweretsa pamodzi ngati nkhosa mʼkhola,

ngati ziweto pa msipu wake;

malowo adzadzaza ndi chinamtindi cha anthu.

13Amene adzawapulumutse adzayenda patsogolo pawo;

iwo adzathyola chipata ndipo adzatuluka.

Mfumu yawo idzawatsogolera,

Yehova adzakhala patsogolo pawo.”

New International Reader’s Version

Micah 2:1-13

People’s Plans and God’s Plans

1How terrible it will be for those

who plan to harm others!

How terrible for those who make evil plans

before they even get out of bed!

As soon as daylight comes,

they carry out their plans.

That’s because they have the power to do it.

2If they want fields or houses,

they take them.

They cheat people out of their homes.

They rob them of their property.

3So the Lord says to them,

“I am planning to send trouble on you.

You will not be able to save yourselves from it.

You will not live so proudly anymore.

It will be a time of trouble.

4At that time people will make fun of you.

They will tease you by singing a song of sadness.

They will pretend to be you and say,

‘We are totally destroyed.

Our enemies have divided up our land.

The Lord has taken it away from us!

He has given our fields to those

who turned against us.’ ”

5So you won’t even have anyone left

in the Lord’s community

who can divide up the land for you.

Some Prophets Aren’t Really Prophets at All

6“Don’t prophesy,” the people’s prophets say.

“Don’t prophesy about bad things.

Nothing shameful is going to happen to us.”

7People of Jacob, should anyone say,

“The Lord is patient,

so he wouldn’t do things like that”?

The Lord replies, “What I promise brings good things

to those who lead honest lives.

8But lately my people have attacked one another

as if they were enemies.

You strip off the rich robes

from those who happen to pass by.

They thought they were as safe as men

returning from a battle they had won.

9You drive the women among my people

out of their pleasant homes.

You take away my blessing

from their children forever.

10Get up! Leave this land!

It is no longer your resting place.

You have made it ‘unclean.’

You have completely destroyed it.

11Suppose a prophet goes around telling lies.

And he prophesies that you will have

plenty of wine and beer.

Then that kind of prophet would be

just right for this nation!

The Lord Promises to Save His People

12“People of Jacob, I will gather all of you.

I will bring together

you who are still left alive in Israel.

I will gather you together like sheep in a pen.

You will be like a flock in its grasslands.

Your country will be filled with people.

13I will open the way for you to return.

I will march in front of you.

You will break through the city gates and go free.

I am your King. I will pass through the gates

in front of you.

I, the Lord, will lead the way.”