Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Mika 1:1-16

1Yehova anayankhula ndi Mika wa ku Moreseti pa nthawi ya ulamuliro wa Yotamu, Ahazi ndi Hezekiya, mafumu a ku Yuda. Awa ndi masomphenya amene iye anaona onena za Samariya ndi Yerusalemu.

2Tamverani, inu anthu a mitundu yonse,

mvetsera iwe dziko lapansi ndi okhala mʼmenemo,

pakuti Ambuye Yehova achitira umboni wokutsutsani,

Ambuye akuyankhula ali mʼnyumba yake yopatulika.

Chiweruzo cha Samariya ndi Yerusalemu

3Taonani! Yehova akubwera kuchokera ku malo ake;

Iye akutsika ndipo akuponda pa malo okwera a dziko lapansi.

4Mapiri akusungunuka pansi pake,

ndipo zigwa zikugawikana

ngati phula pa moto,

ngati madzi ochokera mʼphiri.

5Zonsezi ndi chifukwa cha cholakwa cha Yakobo,

chifukwa cha machimo a nyumba ya Israeli.

Kodi cholakwa cha Yakobo nʼchiyani?

Kodi si Samariya?

Kodi malo achipembedzo a Yuda ndi ati?

Kodi si Yerusalemu?

6“Choncho Ine ndidzasandutsa Samariya kukhala bwinja,

malo odzalamo mphesa.

Miyala yake ndidzayitaya ku chigwa

ndipo ndidzafukula maziko ake.

7Mafano ake onse ndidzawaphwanyaphwanya;

mphatso zake zonse ndidzazitentha ndi moto;

ndidzawononga zifanizo zonse za milungu yake.

Popeza analandira mphatso zake kuchokera ku malipiro a akazi achiwerewere,

mphatsozonso zidzagwiritsidwa ntchito ndi ena ngati malipiro a akazi achiwerewere.”

Kulira ndi Kumva Chisoni

8Chifukwa cha zimenezi ine ndidzalira momvetsa chisoni;

ndidzayenda wopanda nsapato ndi wamaliseche.

Ndidzafuwula ngati nkhandwe

ndi kulira ngati kadzidzi.

9Pakuti chilonda cha Samariya nʼchosachizika;

chafika ku Yuda.

Chafika pa chipata chenicheni cha anthu anga,

mpaka mu Yerusalemu mwenimwenimo.

10Musanene zimenezi ku Gati;

musalire nʼkomwe.

Mugubuduzike mu fumbi

ku Beti-Leafura.

11Inu anthu okhala ku Safiro,

muzipita ku ukapolo muli amaliseche ndi amanyazi.

Iwo amene akukhala ku Zanaani

sadzatuluka.

Beti-Ezeli akulira mwachisoni;

chitetezo chake chakuchokerani.

12Anthu amene amakhala ku Maroti akubuwula ndi ululu,

akuyembekezera thandizo,

chifukwa Yehova wabweretsa tsoka,

lafika mpaka pa chipata cha Yerusalemu.

13Inu anthu okhala ku Lakisi

mangani akavalo ku magaleta.

Inu amene munayamba kuchimwitsa

mwana wamkazi wa Ziyoni,

pakuti zolakwa za Israeli

zinapezeka pakati panu.

14Chifukwa chake perekani mphatso zolawirana

ndi a ku Moreseti Gati.

Mzinda wa Akizibu udzaonetsa kunama

kwa mafumu a Israeli.

15Ndidzabweretsa mgonjetsi kudzalimbana ndi inu

okhala mu Maresa.

Ulemerero wa Israeli udzafika

ku Adulamu.

16Metani mipala mitu yanu kuonetsa kuti mukulirira

ana anu amene mumawakonda;

mudzichititse dazi ngati dembo,

pakuti anawo adzatengedwa pakati panu kupita ku ukapolo.

Thai New Contemporary Bible

มีคาห์ 1:1-16

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีมาถึงมีคาห์แห่งโมเรเชทในรัชกาลกษัตริย์โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์แห่งยูดาห์ ต่อไปนี้คือนิมิตที่มีคาห์เห็นเกี่ยวกับสะมาเรียและเยรูซาเล็ม

2ประชาชาติทั้งสิ้นเอ๋ยจงฟังเถิด

โลกและทุกคนที่อยู่ในโลกจงฟัง

พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตจะเป็นพยานกล่าวโทษท่าน

องค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

คำพิพากษาสะมาเรียและเยรูซาเล็ม

3ดูเถิด! องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จจากที่ประทับ

พระองค์เสด็จลงมาและทรงดำเนินอยู่บนเบื้องสูงของโลก

4ภูเขาหลอมละลายใต้พระองค์

และหุบเขาต่างๆ แยกออก

เหมือนขี้ผึ้งถูกลนไฟ

และเหมือนน้ำถาโถมลงมาตามลาดเขา

5ทั้งหมดนี้เนื่องมาจากการล่วงละเมิดของยาโคบ

เนื่องด้วยบาปทั้งหลายของพงศ์พันธุ์อิสราเอล

ยาโคบล่วงละเมิดอะไร?

ไม่ใช่สะมาเรียหรอกหรือ?

สถานบูชาบนที่สูงของยูดาห์นั้นคืออะไร?

ไม่ใช่เยรูซาเล็มหรอกหรือ?

6“ฉะนั้นเราจะทำให้สะมาเรียกลายเป็นซากปรักหักพัง

เป็นที่ทำสวนองุ่น

เราจะเทหินที่ใช้สร้างเมืองนั้นลงในหุบเขา

และจะเผยฐานรากของเมืองนั้นออกมา

7รูปเคารพทั้งปวงของสะมาเรียจะถูกทุบแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

เครื่องถวายทั้งปวงในวิหารของเมืองนั้นจะถูกไฟเผา

เราจะทำลายเทวรูปทั้งหมดของเมืองนั้น

เนื่องจากสะมาเรียรวบรวมเครื่องถวายมาจากค่าจ้างของโสเภณี

มันจะถูกใช้เป็นค่าจ้างโสเภณีอีก”

คร่ำครวญไว้อาลัย

8ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจะร้องไห้คร่ำครวญ

จะเดินไปมาโดยเปลือยกายและเท้าเปล่า

ข้าพเจ้าจะร้องโหยหวนเหมือนหมาใน

และครวญครางเหมือนนกเค้าแมว

9เพราะบาดแผลของสะมาเรียเยียวยาไม่ได้

และลามมาถึงยูดาห์แล้ว

มาถึงประตูเมืองของพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้า

มาถึงเยรูซาเล็มเลยทีเดียว

10อย่าบอกเรื่องนี้ในเมืองกัท1:10 คำว่ากัทมีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าบอก

อย่าร้องไห้เลย1:10 ฉบับ LXX. อาจแปลว่าอย่าร้องไห้ในอัคโคคำว่าอัคโคมีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าร้องไห้

อย่าบอกในเบธโอฟราห์1:10 แปลว่า บ้านฝุ่น

จงเกลือกตัวในฝุ่น

11ท่านผู้อาศัยในชาฟีร์1:11 แปลว่า น่าพอใจเอ๋ย

จงผ่านไปอย่างตัวเปล่าเล่าเปลือยและอับอายขายหน้า

บรรดาผู้อาศัยในศาอานัน1:11 คำว่าศาอานันเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าออกมา

จะไม่ออกมา

เบธเอเซลกำลังทุกข์โศก

การปกป้องคุ้มครองถูกยกไปจากท่านแล้ว

12บรรดาผู้อาศัยในมาโรท1:12 คำว่ามาโรทเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าขมขื่นดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด

รอคอยการบรรเทาทุกข์

เพราะภัยพิบัติจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

มาถึงประตูเยรูซาเล็มแล้ว

13ท่านผู้อาศัยในลาคีช1:13 คำว่าลาคีชเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าฝูงม้า

จงเทียมฝูงม้าเข้ากับรถม้าศึก

ท่านเป็นคนแรกที่นำธิดาแห่งศิโยน1:13 คือ ชาวเยรูซาเล็ม

ให้ทำบาป

เพราะได้พบการล่วงละเมิดของอิสราเอล

ในท่าน

14ฉะนั้นท่านจะให้ของขวัญอำลา

แก่โมเรเชทกัท

เมืองอัคซิบ1:14 แปลว่า ล่อลวงจะถูกจับได้ว่าหลอกลวง

บรรดากษัตริย์อิสราเอล

15เราจะนำผู้พิชิตมาเหนือเจ้า

ผู้ซึ่งอาศัยในมาเรชาห์1:15 คำว่ามาเรชาห์มีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าผู้พิชิต

บรรดาผู้นำผู้ทรงเกียรติของอิสราเอล

จะหนีไปหลบที่อดุลลัม1:15 ภาษาฮีบรูว่า ผู้เป็นสง่าราศีของอิสราเอล / จะมายังอดุลลัม

16จงโกนผมไว้ทุกข์

ให้ลูกๆ ที่เจ้าชื่นใจ

จงโกนหัวให้ล้านเหมือนนกแร้ง

เพราะลูกๆ ของเจ้าจะถูกพรากไปเป็นเชลย