Machitidwe a Atumwi 28 – CCL & CARSA

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Machitidwe a Atumwi 28:1-31

Paulo pa Chilumba cha Melita

1Titapulumuka choncho, tinamva kuti chilumbacho chimatchedwa Melita. 2Anthu a pa chilumbacho anatichitira zokoma zimene sizichitika kawirikawiri. Iwo anakoleza moto natilandira tonse chifukwa kumagwa mvula ndipo kumazizira. 3Paulo anatola mtolo wankhuni, pamene amayika pa moto, munatulukamo njoka chifukwa cha kutentha, ndipo inamuluma pa dzanja. 4Anthu a pa chilumbacho ataona njokayo ili lende pa dzanja lake, iwo anawuzana kuti, “Munthu uyu akuyenera kukhala munthu wopha anthu; pakuti ngakhale wapulumuka pa nyanja, chilungamo sichinamulore kuti akhale ndi moyo.” 5Koma Paulo anayikutumulira pa moto njokayo, ndipo sanamve kupweteka. 6Anthu anayembekezera kuti thupi lake litupa kapena agwa ndi kufa mwadzidzidzi, koma anadikira nthawi yayitali. Ataona kuti palibe kanthu kachilendo kanamuchitikira anasintha maganizo awo nanena kuti iye ndi mulungu.

7Pafupi ndi malowa panali munda wa Popliyo, mkulu wa boma la pa chilumbacho. Iye anatilandira natisamala bwino masiku atatu. 8Abambo ake anali gone, chifukwa amadwala malungo ndi kamwazi. Paulo analowa mʼchipinda chake kukawaona, ndipo atapemphera, anasanjika manja ake pa iwo nawachiritsa. 9Zitachitika zimenezi, anthu onse odwala a pa chilumbacho anabwera ndipo anachiritsidwa. 10Anthuwo anatilemekeza ife mʼnjira zambiri ndipo pamene tinakonzeka kuti tiyambe ulendo, anatipatsa zonse zomwe tinazisowa.

Paulo Afika ku Roma

11Patapita miyezi itatu, tinanyamuka pa sitima ina imene inakhala pa chilumbacho chifukwa cha kuzizira. Inali sitima ya ku Alekisandriya imene inali ndi chizindikiro cha milungu ya mapasa yotchedwa Kastro ndi Polikisi. 12Tinakafika ku Surakusa ndipo kumeneko tinakhalako masiku atatu. 13Kuchokera kumeneko tinayenda ndi kukafika ku Regio. Mmawa mwake mphepo yochokera kummwera inawomba, ndipo tsiku linalo tinakafika ku Potiyolo. 14Kumeneko tinapezako abale amene anatiyitana kuti tikhale nawo sabata limodzi. Ndipo kenaka tinapita ku Roma. 15Abale kumeneko atamva kuti tikubwera, anabwera kudzakumana nafe mpaka ku bwalo la Apiyo ndiponso ku nyumba za alendo zitatu. Atawaona anthu amenewa Paulo anayamika Mulungu ndipo analimbikitsidwa. 16Titafika ku Roma, Paulo analoledwa kukhala pa yekha ndi msilikali womulondera.

Paulo Alalikira kwa Ayuda ku Roma

17Patapita masiku atatu, Paulo anasonkhanitsa pamodzi atsogoleri a Ayuda. Atasonkhana, Paulo anawawuza kuti, “Abale anga, ngakhale kuti ine sindinachite kanthu kalikonse kulakwira mtundu wathu kapena miyambo ya makolo athu, koma anandigwira mu Yerusalemu ndi kundipereka mʼmanja mwa Aroma. 18Iwo anandifufuza ndipo anafuna kundimasula chifukwa sanandipeze wopalamula mlandu woyenera kuphedwa. 19Koma Ayuda atakana, ine ndinakakamizidwa kupempha kuti ndikaonekere pamaso pa Kaisara, sikuti ndinali ndi kanthu konenezera mtundu wanga. 20Pa chifukwa ichi ndapempha kuti ndionane nanu ndi kuyankhula nanu. Pakuti nʼchifukwa cha chiyembekezo cha Israeli ndamangidwa unyolo uwu.”

21Iwo anayankha kuti, “Ife sitinalandire kalata iliyonse yochokera ku Yudeya yonena za iwe, ndipo palibe mmodzi wa abale amene anachokera kumeneko anafotokoza kapena kunena kalikonse koyipa ka iwe. 22Koma ife tikufuna kumva maganizo ako ndi otani, pakuti tikudziwa kuti ponseponse anthu akuyankhula zotsutsana ndi mpatuko umenewu.”

23Iwo anakonza tsiku lina loti akumane ndi Paulo, ndipo anabwera anthu ambiri ku nyumba kumene amakhala. Kuyambira mmawa mpaka madzulo, Paulo anawafotokozera ndi kuwawuza za ufumu wa Mulungu ndipo anayesa kuwakopa kuti akhulupirire Yesu kuchokera mʼMalamulo a Mose ndiponso mʼmabuku a Aneneri. 24Ena anakopeka ndi zimene Paulo ananena, koma enanso sanakhulupirire. 25Ndipo anayamba kuchoka popeza sanagwirizane pakati pawo Paulo atanena mawu awa omaliza akuti, “Mzimu Woyera anayankhula zoona za makolo anu pamene Iye ananena kudzera mwa Mneneri Yesaya kuti,

26“Pita kwa anthu awa ndi kuwawuza kuti,

‘Kumva mudzamva, koma osamvetsetsa;

kupenya mudzapenya, koma osaona kanthu.’

27Pakuti mtima wa anthu ndi wokanika;

mʼmakutu mwawo ndi mogontha,

ndipo atsinzina kuti asaone kanthu.

Mwina angapenye ndi maso awo,

angamve ndi makutu awo,

angamvetse ndi nzeru zawo ndi kutembenuka,

Ineyo nʼkuwachiritsa.

28“Chifukwa chake ine ndikufuna mudziwe kuti chipulumutso cha Mulungu chatumizidwa kwa anthu a mitundu ina, ndipo iwo adzamvera.” 29Paulo atanena mawu amenewa, Ayuda aja anachoka akutsutsana kwambiri.

30Paulo anakhala kumeneko zaka ziwiri zathunthu mʼnyumba yobwereka yomwe amalipira ndipo ankalandira aliyense amene amabwera kudzamuona. 31Molimba mtima ndi popanda womuletsa, Paulo analalikira za ufumu wa Mulungu ndi kuphunzitsa za Ambuye Yesu Khristu.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Деяния 28:1-31

На Мальте

1Спасшись, мы узнали, что остров называется Мальта. 2Жители острова оказали нам необычайное гостеприимство. Они разожгли костёр и пригласили нас к себе, так как было холодно и шёл дождь. 3Когда Паул, собрав охапку хвороста, стал бросать его в костёр, ему в руку вцепилась ядовитая змея, которая, спасаясь от жара, выползла из хвороста. 4Когда жители острова увидели, что с руки Паула свисает змея, они стали говорить друг другу:

– Без сомнения, этот человек убийца: он спасся из моря, но богиня возмездия не позволила ему остаться в живых.

5Но Паул стряхнул змею в огонь, и она не причинила ему никакого вреда. 6Люди ожидали, что он начнёт опухать или внезапно упадёт мёртвым. Они прождали долгое время, и когда увидели, что с ним ничего не происходит, изменили мнение и стали говорить, что он какое-то божество.

7Неподалёку было имение, принадлежавшее правителю острова по имени Публий. Он радушно принял нас у себя, и три дня мы гостили у него. 8Отец Публия был болен и лежал в постели, у него был жар и дизентерия. Паул вошёл к нему, помолился, возложил на него руки и исцелил его. 9Когда народ это увидел, то все больные острова стали приходить и получали исцеление. 10Они воздали нам много почестей, и когда мы должны были отплывать, они снабдили нас в дорогу всем необходимым.

Прибытие в Рим

11Спустя три месяца мы вышли в море на корабле из Александрии, который зимовал на острове. Этот корабль носил имя богов-близнецов Кастора и Поллукса28:11 Кастор и Поллукс (букв.: «Диоскуры») – согласно греческой мифологии были детьми Зевса и Леды и покровительствовали мореплавателям. Возможно, что их изображения были на носу корабля. И поэтому слова «носил имя», вероятно, также можно перевести как «имел изображения».. 12Мы приплыли в Сиракузы и пробыли там три дня. 13Оттуда мы, идя галсами28:13 Идти галсами – плыть, меняя курс корабля относительно ветра., прибыли в Ригий28:13 Ригий – город находится на самом южном побережье Аппенинского полуострова (Италия).. На следующий день подул южный ветер, и мы прибыли в Путеолы. 14Там мы нашли братьев, и они попросили нас провести с ними неделю.

И вот мы, наконец, прибыли в Рим. 15Братья в Риме слышали о том, что мы должны прибыть, и вышли нам навстречу, дойдя до самой Аппиевой площади, а другие до городка Три Гостиницы28:15 Аппиева площадь находилась в 69 км от Рима, а Три Гостиницы – в 53 км.. Когда Паул увидел их, он поблагодарил Аллаха и ободрился. 16Мы прибыли в Рим, и Паулу разрешили жить отдельно. С ним жил лишь солдат, который и стерёг его.

Паул в Риме

17Три дня спустя Паул созвал руководителей иудейской общины Рима. Когда те собрались, он сказал им:

– Братья, я был арестован в Иерусалиме и выдан римлянам, хотя я не сделал ничего ни против нашего народа, ни против обычаев наших предков. 18Римляне провели расследование по моему делу и хотели меня отпустить, так как за мной нет никакой вины, за которую я заслуживал бы смерти. 19Но поскольку предводители иудеев возражали, я вынужден был потребовать суда у императора, и сделал я это вовсе не для того, чтобы в чём-либо обвинить мой народ. 20Я и созвал вас сегодня, чтобы увидеть вас и поговорить с вами. Ведь сегодня на мне эти цепи из-за надежды Исраила на то, что Аллах обещал28:20 Аллах обещал исраильскому народу послать на землю аль-Масиха, который установит Царство Аллаха, и обещал воскресить мёртвых в Последний день. Ср. 23:6; 24:15; 26:6-8, 22-23..

21Слушавшие Паула ответили:

– Мы не получали о тебе никаких писем из Иудеи, и никто из братьев, прибывших оттуда, не говорил нам о тебе ничего плохого. 22Но мы хотели бы от тебя самого услышать, как ты сам думаешь, потому что до нас доходят лишь отрицательные отклики об этой секте.

23Они условились с Паулом, и в назначенный день к нему домой пришло ещё больше народу. Паул с утра и до вечера говорил им о Царстве Аллаха и свидетельствовал им об Исе словами из Таурата28:23 Букв.: «из Закона Мусы». и из Книги Пророков. 24Некоторых он убедил, другие же не верили. 25У них начались разногласия между собой, и когда они стали уходить, Паул произнёс такие слова:

– Святой Дух правильно сказал вашим отцам через пророка Исаию:

26«Пойди к этому народу и скажи:

вы будете слушать, но не поймёте,

будете смотреть, но не увидите.

27Сердце этого народа огрубело,

ушами с трудом слышат,

и глаза свои они закрыли,

чтобы не увидеть глазами,

не услышать ушами,

не понять сердцем

и не обратиться, чтобы Я исцелил их»28:26-27 Ис. 6:9-10..

28-29– Итак, знайте, что спасение Аллаха послано язычникам28:28-29 См. Заб. 66:3.: они и услышат эту весть!28:28-29 Некоторые рукописи включают стих 29: «После этих слов иудеи разошлись, горячо споря друг с другом».

30Паул жил в Риме ещё целых два года в снятом им помещении и принимал всех, кто приходил к нему. 31Он смело и беспрепятственно возвещал о Царстве Аллаха и учил о Повелителе Исе аль-Масихе.