Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Levitiko 1:1-17

Nsembe Zopsereza

126 Yehova anayitana Mose mu tenti ya msonkhano. Iye anati, 2“Aliyense wa inu ngati abwera ndi nsembe kwa Yehova kuchokera pa ziweto zake, choperekacho chikhale ngʼombe, nkhosa kapena mbuzi.

3“ ‘Ngati munthu apereka nsembe yopsereza ya ngʼombe, ikhale yayimuna yopanda chilema. Aziyipereka pa khomo la tenti ya msonkhano, kuti Yehova alandire. 4Munthuyo asanjike dzanja lake pa mutu pa nsembe yopserezayo, ndipo idzalandiridwa kuti ikhale yopepesera machimo ake. 5Pambuyo pake aphe ngʼombeyo pamaso pa Yehova, ndipo ansembe, ana a Aaroni, atenge magazi ake ndi kuwawaza mbali zonse za guwa lansembe limene lili pa khomo la tenti ya msonkhano. 6Munthuyo asende nsembe yopserezayo ndi kuyidula nthulinthuli. 7Ndipo ana a Aaroni, wansembe uja asonkhe moto pa guwa ndi kuyalapo nkhuni pa motopo. 8Kenaka ana a Aaroni, wansembe uja, ayike nthuli za nyamayo, mutu wake pamodzi ndi mafuta omwe pa nkhuni zimene zili paguwapo. 9Munthuyo atsuke zamʼkati mwa nyamayo pamodzi ndi miyendo yake yomwe, ndipo wansembe awotche nyama yonse paguwapo. Iyi ndi nsembe yopsereza, chopereka chowotcha pa moto, cha fungo lokomera Yehova.

10“ ‘Koma ngati chopereka cha nsembe yopserezayo ndi nkhosa kapena mbuzi kuchokera pa ziweto zake, munthuyo apereke yayimuna yopanda chilema. 11Ayiphere kumpoto kwa guwa, pamaso pa Yehova, ndipo ana a Aaroni amene ndi ansembe, awaze magazi ake mbali zonse za guwalo. 12Kenaka ayidule nyamayo nthulinthuli, ndipo wansembe ayike nthulizo pa guwa, atengenso mutu ndi mafuta omwe, ndipo ayike zonsezi pa nkhuni zimene zikuyaka pa guwa. 13Munthuyo atsuke zamʼkati mwa nyamayo pamodzi ndi miyendo yake yomwe, ndipo wansembe abwere nazo zonse ndi kuzitentha pa guwa. Iyi ndi nsembe yopsereza, chopereka chotentha pa moto, fungo lokomera Yehova.

14“ ‘Koma ngati chopereka kwa Yehova ndi nsembe yopsereza ya mbalame, ndiye ikhale njiwa kapena mawunda. 15Wansembe abwere nayo ku guwa, ayidule mutu moyipotola ndi kutentha mutuwo pa guwa. Magazi ake awathire pansi kuti ayenderere pambali pa guwa. 16Iye achotse chithokomiro pamodzi ndi nthenga zake zomwe ndi kuzitaya ku malo wotayirako phulusa, kummawa kwa guwalo. 17Kenaka ayingʼambe pakati, koma asachotse mapiko. Ndipo wansembe ayiwotche pa nkhuni zimene zikuyaka pa guwa. Imeneyi ndi nsembe yopsereza, yowotcha pa moto ndiponso ya fungo lokomera Yehova.

New Russian Translation

Левит 1:1-17

Жертва всесожжения

1Господь позвал Моисея и говорил с ним из шатра собрания. Он сказал:

2– Обратись к израильтянам и скажи им: «Если кто-то из вас приносит Господу в жертву скот, пусть это будет животное из крупного или мелкого скота.

3Если приношение – это всесожжение из крупного скота, пусть жертвующий принесет в жертву самца без изъяна. Пусть он поставит жертву у входа в шатер собрания, чтобы она была угодна1:3 Или: «она сделала его угодным». Господу. 4Пусть он положит руки на голову жертвы всесожжения, и она будет принята от его лица, чтобы совершить для него отпущение грехов. 5Пусть он заколет молодого быка перед Господом, а сыновья Аарона, священники, принесут кровь и окропят со всех сторон жертвенник, который находится у входа в шатер собрания. 6Пусть жертвующий снимет шкуру с туши жертвы всесожжения и разрежет на куски. 7Сыновья священника Аарона разведут на жертвеннике огонь и разложат в огне дрова. 8Затем священники, сыновья Аарона, разложат куски, вместе с головой и жиром, на жертвеннике на горящих дровах. 9Пусть он вымоет внутренности и ноги жертвы, а священник сожжет их на жертвеннике. Это будет всесожжение, огненная жертва, благоухание, приятное Господу.

10Если приношение – это всесожжение из мелкого скота, из овец или из коз, пусть он принесет в жертву самца без изъяна. 11Пусть он заколет его с северной стороны жертвенника перед Господом, а священники, сыновья Аарона, окропят кровью самца жертвенник со всех сторон. 12Пусть он разрежет тушу на куски, а священник разложит их, вместе с головой и жиром, на горящих дровах жертвенника. 13Пусть он вымоет внутренности и ноги жертвы, а священник принесет их и сожжет на жертвеннике. Это будет всесожжение, огненная жертва, благоухание, приятное Господу.

14Если приношение Господу – это всесожжение из птиц, пусть он принесет в жертву горлицу или молодого голубя. 15Пусть священник принесет птицу к жертвеннику, свернет ей голову и сожжет ее на жертвеннике; кровь пусть будет выцежена к стороне жертвенника. 16Пусть он вынет зоб и перья и бросит их к восточной стороне жертвенника, туда, где пепел. 17Взяв птицу за крылья, пусть он вскроет ее, но не до конца, а потом сожжет на горящих дровах жертвенника. Это будет всесожжение, огненная жертва, благоухание, приятное Господу».