Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Habakuku 1:1-17

1Uthenga umene mneneri Habakuku analandira mʼmasomphenya.

Dandawulo la Habakuku

2Kodi inu Yehova, ndidzakhala ndikukupemphani thandizo kwa nthawi yayitali motani,

koma wosayankha?

Kapena kufuwulira kwa inu kuti, “Chiwawa kuno!”

koma wosatipulumutsa?

3Chifukwa chiyani mukundionetsa zinthu zoyipa?

Chifukwa chiyani mukundionetsa mavutowa?

Ndikuona chiwonongeko ndi chiwawa;

pali ndewu ndi kukangana kwambiri.

4Kotero malamulo anu atha mphamvu,

ndipo chilungamo sichikugwira ntchito.

Anthu oyipa aposa olungama,

kotero apotoza chilungamo.

Yankho la Yehova

5“Yangʼanani pakati pa mitundu ya anthu, ndipo penyetsetsani,

ndipo muthedwe nazo nzeru.

Pakuti ndidzachitadi zinthu pa nthawi yanu

zimene inu simudzazikhulupirira,

ngakhale wina atakufotokozerani.

6Pakuti taonani, Ine ndikuwutsa Ababuloni,

anthu ankhanza ndiponso amphamvu,

amene amapita pa dziko lonse lapansi

kukalanda malo amene si awo.

7Iwowa ndi anthu ochititsa mantha, ndipo ndi owopsa;

amadzipangira okha malamulo

ndi kudzipezera okha ulemu.

8Akavalo awo ndi aliwiro kwambiri kupambana akambuku

ndi owopsa kupambana mimbulu yolusa nthawi ya madzulo.

Okwerapo awo akuthamanga molunjika;

a pa akavalo awo ndi ochokera kutali,

akuwuluka ngati chiwombankhanga chofuna kugwira nyama;

9onse akubwera atakonzekera zachiwawa.

Gulu la ankhondo likubwera ngati mphepo ya mʼchipululu

ndi kugwira akapolo ochuluka ngati mchenga.

10Akunyoza mafumu

ndiponso kuchitira chipongwe olamulira.

Akupeputsa mizinda yonse yotetezedwa;

akumanga mitumbira ndi kulanda mizindayo.

11Kenaka amasesa mofulumira ngati mphepo nʼkumangopitirirabe,

anthu ochimwa, amene mphamvu zawo ndiye mulungu wawo.”

Dandawulo Lachiwiri la Habakuku

12Inu Yehova, kodi sindinu wachikhalire?

Mulungu wanga, Woyera wanga, ife sitidzafa.

Inu Yehova, munawasankha anthuwo kuti abweretse chiweruzo;

Inu Thanthwe, munawayika iwowo kuti atilange.

13Maso anu ndi oyera kwambiri safuna kuona choyipa;

Inu simulekerera cholakwa.

Chifukwa chiyani nanga mukulekerera anthu ochita zachinyengowa?

Chifukwa chiyani muli chete pamene anthu oyipa

akuwononga anthu olungama kupambana iwowo?

14Mwasandutsa anthu kukhala ngati nsomba zamʼnyanja,

ngati zolengedwa zamʼnyanja zimene zilibe wolamulira.

15Mdani wawo woyipa amakoka anthu onse ndi mbedza,

amawakola mu ukonde wake,

amawasonkhanitsa mu khoka lake;

kotero iyeyo amakondwa ndi kusangalala.

16Choncho iye amaperekera nsembe ukonde wake

ndiponso kufukizira lubani khoka lake,

popeza ukonde wakewo ndiye umamubweretsera moyo wapamwamba

ndipo amadya chakudya chabwino kwambiri.

17Kodi iye azipitirabe kugwiritsa ntchito makoka akewo,

kuwononga mitundu ya anthu mopanda chifundo?

Japanese Contemporary Bible

ハバクク書 1:1-17

1

1これは、幻のうちに、神から預言者ハバククに示されたことばです。

ハバククの不満

2主よ、助けを求める私の祈りに、

いつになったら耳を傾けてくださるのですか。

何の答えもないので、むなしく叫ぶばかりです。

「助けてくれ、人殺しだ」と叫んでも、

だれも助けに来てくれません。

3私を取り囲んでいる罪と悲惨を、

いつまでも見ていなければならないのですか。

どこを見ても圧制とわいろがはびこり、

人は議論や争いにふけっています。

4律法は無視され、法廷では正しい裁きが行われません。

悪者の数は正しい人よりはるかに多く、

わいろと詐欺が公然と行われているからです。

主の答え

5主は答えました。

「見よ、そして驚け。

わたしがしようとしていることを知ったら、

驚愕するだろう。

それはあなたが生きているうちに起こる。

目で見なければとても信じられないようなことだ。

6地上の新しい勢力として、カルデヤ人を起こす。

残忍で横暴なこの民は、世界を行き巡り、征服する。

7その残酷さは世に鳴り響く。

やりたい放題のことをするが、

だれにもそれをじゃまされない。

8その馬は豹よりすばやく、

民の狂暴さは日暮れの狼もかなわないほどだ。

騎兵は遠い地から誇らしげに前進して来る。

鷲のように急降下して獲物に飛びかかる。

9反対する者はみな、その姿を見ると、

おびえていなくなる。

まるで砂を集めるように、彼らは捕虜を集める。

10彼らは王や君主をあざけり、要塞を鼻であしらう。

城壁に向かって土を積み上げただけで、

それを占領してしまう。

11風のように吹き抜け、去って行くが、彼らの罪は重い。

その力は自分たちの神々から与えられたと

言い張るからだ。」

ハバククの不満

12ああ、私の神である主、聖なる永遠のお方よ。

このことはみな、私たちを抹殺するためなのですか。

そんなはずはありません。

私たちの岩である神よ、

あなたは、恐ろしい罪を犯した私たちを懲らしめ、

正しい者にしようとして、

カルデヤ人を起こされたのです。

13私たちは悪い者ですが、彼らはもっと悪いのです。

どんな罪をも見のがさないあなたは、

私たちが彼らにのみ込まれるのを

ただ立って見ておられるのですか。

悪者たちが彼らよりましな者を滅ぼすのを、

黙って見過ごすべきでしょうか。

14私たちは、

捕らえられて殺される魚にすぎないのですか。

敵から守ってくれる指導者のいない、

はい回る虫けらにすぎないのですか。

15彼らは楽しみながら、私たちを釣り針で釣り上げ、

網で引きずるのでしょうか。

16そうならば、彼らはその網を拝み、

その前で香をたいて、

「これが、われわれを豊かにしてくれる神々だ」

と言うでしょう。

17いつまでも、こんなことをさせておくのですか。

彼らは情け容赦なく戦い、

いつまで勝ち続けるのでしょうか。